Історія та сьогодення кафедри

У 1978 р. була заснована як кафедра російської мови та методики викладання її як іноземної. У 1996 р. двічі перейменовувалась: на кафедру української, російської мов та методики їх викладання як іноземних, потім – на кафедру української мови як іноземної; з 1997 року – кафедра української та російської мов як іноземних.

І етап розвитку кафедри (1978 – 1990 рр.) пов’язаний із процесом забезпечення кафедр російської мови фахівцями з викладання російської мови як іноземної та підготовкою зарубіжних кадрів за спеціальністю російська мова як іноземна. Паралельно відбувалось і формування наукового потенціалу новоутвореної кафедри.

За цей період було підготовлено більше 400 спеціалістів у галузі російського мовознавства, захищено близько 30 дисертацій, з них 8 – безпосередньо членами кафедри.

ІІ етап пов’язаний із розширенням сфери діяльності кафедри. Вперше в Україні (1992 р.) було введено спеціалізацію “Українська мова як іноземна”(УМІ) (для студентів-філологів 3-5 курсів відділення “українська мова та література”), що забезпечує підготовку викладачів з української мови для зарубіжних громадян.

Новим етапом роботи кафедри стало навчання з 1994 р. зарубіжних магістрів, аспірантів, студентів включеного навчання українській та російській мовам і з 2001 року іноземних студентів за спеціальністю “переклад” (українська / російська мова).

Перший завідувач кафедри – доц. С.А.Воробйова (1978 – 1989 р.р.), з 1989 по 1995 р кафедру очолювала доц. Н.Ф.Зайченко, у 1995 - 1996 рр – доц. Н.К.Присяжнюк, з 1996 року і до цього часу кафедру очолює доц. Ніколаєва Н.С.

Mагістри 2009 року випуску з викладачами і завідувачем кафедри.

Провідні спеціалісти кафедри доц. Ніколаєва Н.С., доц. Малікова Л.Т., доц. Дідківська Л.П., доц. Невойт В.І., доц. Аббакумова Г.О., доц. Шевченко М.В., доц. Самусенко О.М., доц. Клімкіна О.І., доц. Прожогіна І.М. та ін. представляють основні напрямки наукової діяльності кафедри: дослідження проблем взаємозв’язку мови та мислення, свідомості та мовленнєвої діяльності, проблем системно-структурної організації лексики української та російської мов; дослідження словникового складу української та російської мов у лінгвокультурологічному аспекті, вивчення пов’язаних з цим особливостей функціонування російської мови в Україні; дослідження проблем методики викладання, специфіки функціонування української та російської мов у різних сферах комунікації; лінгвістичних основ опису української та російської мов з метою їх викладання в іншомовній аудиторії (функціональний, зіставний аспекти).

Колективом кафедри розроблено та обґрунтовано методичні концепції навчання української та російської мов як іноземних, введено нові адаптивні системи навчання цих мов, здійснено моделювання навчального процесу з української мови та російської мов для різних категорій іноземних слухачів, створено з цією метою навчальні та навчально-методичні посібники, практичні комунікативні граматики, сучасні програми навчання для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та студентів включеного навчання.

На кафедрі працює 20 кандидатів наук, серед них 12 доцентів.

За останні роки співробітниками кафедри підготовлено більше 20 навчальних видань.