Наукова школа західноєвропейських мов, літератур та перекладу

Історія. Заснована 1906 р. в Київському університеті професором Іваном Васильовичем Шаровольським, першим деканом факультету західноєвропейських мов і літератур. На післявоєнному етапі розвитку школу очолив відомий германіст доктор філологічних наук, професор, академік Фризької Академії наук (Нідерланди) Юрій Олексійович Жлуктенко. Чимало років над проблемами германістики плідно працювала проф. Раєвська Н.М. У галузі романістики вагомий внесок зробили професори Андрієвська О.О., Литвиненко Є.В. Елліністичний напрям розробили з 1958 р. професор Білецький А.О. та доцент Чернишова Т.М. Перекладознавчі дослідження було започатковано у 30-ті роки видатним перекладачем професором М. Зеровим та перекладознавцем академіком А. Кримським. Біля витоків сучасних досліджень зарубіжної літератури стояли професори Савченко С.В., Родзєвич С.І., Якимович Т.К., Шахова К.О. Науковий керівник школи – Чередниченко Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор, академік наук Вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України. Нині очолює школу професор Чередниченко Олександр Іванович.

Основні напрямки наукових досліджень. У галузі германістики дослідження давньогерманських та готської мов; контрастивної лінгвістики української, англійської та німецької мов, соціофонетика; комунікативна лінгвістика; прагмалінгвістика; теорія тексту; дискурсологія. Провідними вченими у цій галузі є професори Старикова О.М., Карабан В.І., Медвєдєва Л.М., Бєлова А.Д., Сахарчук Л.І., Прокопова Л.І., Пилипенко О.Е.та ін.

У галузі романістики – функціональна систематика романських мов; загальна соціолінгвістика та культурна ситуація в різних ареалах романських мов, когнітивна та прагматична лінгвістика, закономірності побудови структурно-семантичних парадигм з огляду на етнокультурну специфіку; висловлення і дискурс у соціально-історичному контексті; мовленнєва діяльність в синхронії та діахронії; метакомунікативна та метамовна діяльність; функціональні взаємодії фонологічних, графічних та орфографічних систем романських мов. Провідними вченими у цій галузі є професори Чередниченко О.І., Крючков Г.Г., Гетьман З.О., Корбозерова Н.М., Соломарська О.О., Бурбело В.Б., Смущинська І.В. та ін.

У галузі елліністики – зіставно-типологічне вивчення новогрецької та слов’янських мов; узагальнення наслідків мовних, культурних та інших контактів між Україною та Грецією; укладання двомовних словників; переклади художньої та наукової літератури та грецької рукописної спадщини в Україні. Провідними вченими у цій галузі є член-кореспондент НАНУ, професор Клименко Н.Ф., професор Пономарів О.Д., доцент Савенко А.О.

У галузі перекладознавства – історія та теорія перекладу; міжкультурні аспекти перекладу; жанрово-стилістичні проблеми художнього перекладу; науково-технічний переклад і перекладна лексикографія; дипломатичний переклад, суспільно-політичний та публіцистичний переклади; граматичні проблеми перекладу, методика усного перекладу. Провідними вченими в цій галузі є професори Чередниченко О.І., Карабан В.І., Коломієць Л.В., Кияк Т.Р Гетьман З.О., Бех П.О., доценти Васильченко О.Ю., Венгренівська М.А., Максименко О.В., Радчук В.Д., Некряч Т.Є. та ін.

У галузі літературознавства – вивчення загальнотеоретичних аспектів літературного процесу в різних національних культурах; універсальне естетичне значення доробок видатних письменників новітнього часу та окремих творів; естетична специфіка модернізму та постмодернізму; компаративне вивчення англомовної та української літератур. Провідними вченими у цій галузі є професори Шахова К.О., Наливайко Д.С., Жлуктенко Н.Ю., Мегела І.П., Горенко О.П., Бовсунівська Т.В.

Друкованими органами Школи є фахові збірники наукових праць "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія", "Мовні і концептуальні картини світу".

Докладніше про наукову школу ... (файл .pdf, 379 Kb)

Ключові слова: 
Наука