Шевченко Лариса Іванівна

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті з 1973 р.: асистент, доцент, професор (2003), із 1997 р. – завідувач кафедри історії української мови (з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови; з 2016 р. – кафедри стилістики та мовної комунікації). Заслужений діяч науки і техніки України (2008).

Упродовж 1982-1984 рр. викладала українську та російську мови в університеті «Париж – VІІІ – Венсенн».

У 2002 р. захистила докторську дисертацію «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія».

Проф. Шевченко Л.І. – заступник Голови Українського комітету славістів; член стилістичної комісії при Міжнародному комітеті славістів; головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (випуски 1-32), який входить до переліку фахових видань України та міжнародних науковометричних баз даних; член спеціалізованих учених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України та в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Голова Бюро лінгвістичної експертизи Українського національного комітету Міжнародної торгової палати; Радник Голови Українського національного комітету Міжнародної торгової палати; член редколегій наукових видань – «Мовознавство», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», «Мовні і концептуальні картини світу» та ін.

Під керівництвом проф. Шевченко Л.І. було захищено 1 докторську та 10 кандидатських дисертацій.

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 р. за цикл наукових праць «Сучасна українська лексикографія».

Співпрацює з різними науковими організаціями Франції, Польщі, Республіки Македонія, Південної Кореї та ін. країн світу.

Автор понад 250 наукових праць.

Наукові інтереси: теорія мови, філософія мови, історія літературної мови, слов’янське мовознавство, термінознавство, функціональна стилістика, медіалінгвістика, юрислінгвістика, лінгвістична експертиза, лексикографія.

Викладає курси:

 • Стилістика української мови
 • Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови
 • Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики
 • Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві
 • Мовні стилі як феномен національної культури
 • Мова й особистість у мас-медіа
 • Основи медіакультури: етика масової комунікації
 • Основи наукового дискурсу
 • Історико-культурна еволюція стилів української літературної мови та ін.

Керівник видавничого проекту «Ідеї, постаті, тексти в українській культурі».

Вибрані праці

 1. Інтелектуальна еволюція української літературної мови : теорія аналізу : монографія. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 478 с.
 2. Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису. – Київський проект Інституту Кеннана при Центрі Вудро Вільсона. – К., 2002. – 76 с. (у співавт.).
 3. Літературна мова у просторі національної культури / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 135 с. (у співавт.).
 4. Стилістика української літературної мови. Книга 1 : Тести, завдання, вправи ; Стилістика української літературної мови. Книга 2 : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Видання 3-є: доповнене й перероблене. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 264 с. (у співавт.).
 5. Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права : близько 70000 термінів / Упорядн. В.І. Муравйов [та ін] ; За ред. В.І. Муравйова, Л.І. Шевченко. – К. : Арій, 2010. – 608 с. (у співавт.).
 6. Англо-український, українсько-англійський юридичний словник : близько 70000 термінів / Упорядн. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйов [та ін.] ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. – К. : Арій, 2010. (у співавт.).
 7. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 343 с. (у співукл.).
 8. Медіалінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 240 с. (у співавт.)
 9. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100 000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко. – К. : Арій, 2013. – 544 с. (у співавт.)
 10. Горизонтами модерної лінгвістики : [монографія]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 317 с.
 11. Юрислінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 348 с. (у співавт.) та ін.

E-mail: style_m_k@ukr.net