Історія та сьогодення кафедри

Кафедру англійської мови гуманітарних факультетів (завідувач - доц. А.П. Мусієнко) було створено 1980 р. у зв'язку зі зростанням кількості факультетів, створенням інститутів та відкриттям нових спеціалізацій і відділень. Науковий та методичний потенціал кафедри було закладено її керівниками доц. З.К. Тростянською, доц. М.І. Потужною, доц. Г.А. Кириченко, доц. В.І. Карабаном та провідними методистами факультету доц. Л.І. Лазаркевич, ст. викл. Л.Ф. Архипович та доц. С.С. Волковою. Першим завідувачем кафедри англійської мови гуманітарних факультетів був проф. В.І. Карабан.

Цей підрозділ забезпечує викладання англійської мови на історичному, філософському, юридичному факультетах, а також на факультеті соціології та психології. Навчальні та робочі програми дисципліни "англійська мова" базуються на комунікативному підході, передбачають системне і комплексне застосування технічних засобів; вони значною мірою орієнтовані на самостійну роботу студентів. Щороку кафедра проводить 1-ий тур олімпіади з англійської мови серед немовних гуманітарних факультетів університету.

На кафедрі працює 29 викладачів, з них 6 доцентів, 14 старших викладачів та 9 викладачів. Технічну роботу по кафедрі виконують 2 лаборанти.

Ядро кафедри становлять викладачі, які безперервно працюють в університеті понад 25 років: зав. кафедри доц. А.П. Мусієнко, доц. О.Ф. Шевченко, доц. А.Л. Алексєєва, доц. Т.Г. Скопюк, ст. викл. І.Д. Кучеренко, ст. викл. Ж. В. Віхрова, ст. викл. О.А. Купрієвич, ст. викл. О.К. Курдіш, ст. викл. Л.М. Саєнко та ін.

Викладачами кафедри створено навчальні комп'ютерні посібники, комп'ютерні розробки з фахової тематики для гуманітарних факультетів, програми з технік читання та підготовки для складання тестів.

В 2012 році кафедру англійської мови гуманітарних факультетів було реорганізовано згідно з Наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 921-32 від 19.11.2012 року «Про реорганізацію кафедр Інституту філології» в кафедру іноземних мов історичного та філософського факультетів.

Завідувачем кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів призначена доцент Мусієнко А.П.

Спрямування діяльності кафедри – практичне.

Кафедра працює за навчальними програмами дисципліни «англійська мова», «англійська мова за професійним спрямуванням» для бакалаврів, магістрів та аспірантів історичного та філософського факультетів і забезпечує навчальний процес на факультетах філософському та історичному.

Навчальні та робочі програми з англійської мови базуються на комунікативному підході, передбачають системне і комплексне застосування технічних засобів та орієнтовані значною мірою на самостійну роботу студентів.

Кафедра готує аспірантів денної та заочної форми навчання та здобувачів вищезазначених факультетів до складання кандидатського іспиту з англійської, німецької, іспанської, французької мов, формує комісії та приймає вступні іспити до аспірантури та кандидатські іспити з вищезазначених мов.

На кафедрі працюють 25 викладачів: (штатних – 12 викл.)

з них 5 доцентів;

7 старших викладачів;

13 асистентів, з них 4 кандидати наук.

Технічну роботу по кафедрі виконують 2 лаборанти.

Ядро кафедри складають викладачі, що безперервно працюють в університеті більше 25 років: доценти Мусієнко А.П., Скопюк Т.Г., Тихонова Т.Б., Шевченко О.Ф.; старші викладачі Кучеренко І.Д., Токменко О.П., Сидоренко О.А., Назаренко О.І.

Науково-дослідна тематика кафедри: “Термінознавство, лексикографія, професіоналізм.”

Сфера наукових досліджень співробітників кафедри також включає: варіативність терміносистеми (доц. Скопюк Т.Г.); педагогічні та психологічні аспекти викладання іноземної мови у вищій школі (доц. Тихонова Т.Б.); зарубіжне літературознавство ( доц. Мусієнко А.П., ст. викл. Лялько С.В.); дистанційна освіта (доц. Мусієнко А.П., доц. Тихонова Т.Б.); лексикографія та термінологія (доц. Шевченко О.Ф., асист. к.ю.н. Шабуніна В.В.).

Активна співпраця з зарубіжними ВУЗами та з відповідними кафедрами провідних ВУЗів України забезпечується через постійну участь викладачів у міжнародних наукових конференціях, виступи, доповіді та тези, статі у наукових виданнях тощо.

Кафедра працює за науково-методичними матеріалами, більшу частину яких складають розробки викладачів кафедри: підручники, посібники, словники, хрестоматії, комп’ютерні навчальні розробки.

Інтенсивне розширення міжнародних зв’язків, вихід України на міжнародний ринок спричинили впровадження Нової Концепції викладання іноземних мов не немовних факультетах КНУ протягом 4 років (1 курс – обов’язкове навчання, 2, 3, 4 курси – факультативне навчання).

Найголовніші етапи розвитку кафедри:

  • формування секцій відповідних факультетів;
  • створення нових навчальних та робочих програм дисципліни «англійська мова», «німецька мова», «іспанська мова», «французька мова», що базуються на комунікативному підході;
  • створення нових навчальних програм з «професійної англійської, німецької, іспанської, французької» та
  • «іноземних мов для академічних цілей» ( для студентів старших курсів та магістрів);
  • перехід до кредитно – модульної системи оцінювання;
  • залучення мультимедійних засобів навчання і створення комп’ютерних версій навчальних посібників;
  • для дистанційної освіти створення навчальних комп’ютерних розробок з фахової тематики, з технік читання та самостійного опрацювання граматичних тестів;
  • для магістрів та аспірантів створено ряд хрестоматійних посібників для самостійного поглибленого опрацювання наукової літератури за фахом.
  • співпраця з фаховими кафедрами гуманітарних факультетів, залучення провідних вчених гуманітарних факультетів для рецензування посібників з професійної англійської, німецької, іспанської, французької.
  • впровадження Концепції викладання іноземних мов на немовних факультетах КНУ.