Попова Наталія Миколаївна

Доцент кафедри іспано-італійської філології, кандидат філологічних наук.

У 2001 р. закінчила факультет романо-германських мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект».

2004-2008 рр. – викладач кафедри романських мов Київського міжнародного університету.

З 2008 р. працює на кафедрі іспано-італійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Державної екзаменаційної комісії на державних іспитах, член комісії на вступних іспитах до магістратури, керівник перекладацької практики студентів, науковий керівник дипломних та магістерських робіт. Укладач типових та навчальних робочих програм з нормативних дисциплін та тестових завдань для вступу до магістратури й аспірантури. Рецензент методичних розробок, підручників та навчальних посібників.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, діахронічна семантика іспанської мови, прагматика дискурсу

Викладає курси:

  • Загальнотеоретичний курс іспанської мови
  • Лінгвокраїнознавство Іспанії
  • Практичний курс іспанської мови
  • Практика перекладу з іспанської мови
  • Ділова іспанська мова

E-mail: koval_n@ukr.net

Має 40 публікацій, з них 36 наукового та 4 навчально-методичного характеру. Опубліковано 3 навчальні посібники, 2 з яких із грифом МОН (1 – одноосібний, 1 – у співавторстві).

Основні публікації:

  1. Ціннісна складова концепту “кабальєро” в іспанській лінгвокультурі та її розвиток // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 37. Ч. 2.
  2. Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2012. – Вип. 22.
  3. Беспрерывная категоризация как движущая сила развития испанских национально-маркированных концептов и как идентификатор их специфики // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи. – М. : МЦНО, 2013.
  4. Іспанська мова: навчальний посібник для студентів першого курсу факультетів іноземної філології // Н. М. Корбозерова, Н. М. Попова. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013 (з грифом МОН).
  5. Географія, культура та історія Іспанії (з практичними вправами): навчальний посібник / Н. М. Попова. – К.: Видавець Вадим Карпенко, 2011 (з грифом МОН).