Телешун Катерина Олегівна

Асистент кафедри тюркології, кандидат філологічних наук, перекладач.

Народилася 8 травня 1981 року в місті Києві.

У 1998 році закінчила Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка та вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 р. з відзнакою закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (турецька, англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з турецької  мови і літератури та англійської мови, викладача. Протягом 2001-2002 рр. проходила мовне стажування (курси TÖMER) та навчання в університеті Мармара (2002-2004 рр.) у м. Стамбул, Туреччина. 
З вересня 2004 року і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри тюркології Інституту філології.

Кандидатська дисертація: 29 листопада 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Турецька фахова мова торгівлі: етнолінгвістичні та лінгвопрагматичні характеристики» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

Коло наукових інтересів: термінознавство, лексикологія, лексикографія, етимологія, історія мови, етнолінгвістика, лінгвістика тексту, перекладознавство. 

Основні публікації

Є автором 15 наукових статей та 1 навчально-методичного посібника.
Наукові статті: 
1. Tелешун К. О. Парадигматичні відносини в системі економічної термінології турецької мови: явище синонімії // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – С. 295-297. 
2. Tелешун К. О. Структурні, лексико-стилістичні та граматичні особливості турецькомовного торгівельного контракту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 32-35.
3. Tелешун К. О. Європеїзми у складі турецької фахової мови торгівлі // Сходознавство. – К., 2008. – Вип. 43. – С.141-151.
4. Tелешун К. О. Морфологосинтаксична структура бінарних термінів-словосполучень турецької фахової мови торгівлі // Культура народов Причерноморья. – С., 2010. – № 182. – С.77-80 
5. Tелешун К. О. Турецька мова професійного спрямування як складова підготовки фахівців у сфері зовнішньої торгівлі //  Збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин» / за ред. В. Г. Ціватого, Н. А. Шпак, Л. А. Соколовської. – К.: ДАУ при МЗС України, 2013. – С. 167-174.
Навчально-методичні праці:
Tелешун К. О. Практикум з перекладу турецької мови для студентів 2-3 курсів. – К.: Четверта хвиля, 2006. – 84 с.

Викладає такі нормативні курси:

  • практичний курс першої (турецької) мови,
  • практика перекладу,
  • теорія та практика перекладу,
  • комунікативні стратегії,
  • історія мови,
  • спецкурси особливості перекладу юридичних (економічних) текстів,
  • мовознавство та ін. 
Протягом 2005-2006 н. р. викладала турецьку мову на кафедрі туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Наукові проекти

Керує написанням курсових та дипломних робіт, педагогічною та переддипломною навчальною практикою студентів ІІ–V курсів. 
Регулярно бере участь у наукових сходознавчих конференціях і методологічних семінарах як на Україні, так і за її межами. 
Наукову роботу веде в галузях термінознавства, лексикології, лексикографії, етнолінгвістики та ділової комунікації турецької мови. 

Контактна інформація:

Мобільний телефон: +38 093 491 46 64
Електронна адреса: katerinna2002@yahoo.com