Прушковська Ірина Віталіївна

Доцент кафедри тюркології, доктор філологічних наук

 

Дата і місце народження: Народилася 2 липня 1981 р. в м. Києві. 

1998 року вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2003 р. завершила навчання на кафедрі тюркології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з турецької мови та літератури, англійської мови, викладача.

2003-2007 рр. – асистент кафедри тюркології.

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Шейха Ґаліба у контексті літератури індійського стилю» за спеціальністю 10.01.04. – література зарубіжних країн.

2011 р. – отримала звання доцента кафедри тюркології

2016 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Турецька драматургія другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: генеза, еволюція, поетика» за спеціальністю 10.01.04. – література зарубіжних країн.

З  2008 – по теперішній час –  працює на посаді доцента кафедри тюркології в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коло наукових інтересів: перекладознавство, методологія, критика художнього перекладу, турецька мова,класична, сучасна турецька література. 

Науково-методична й організаційна робота:
2006-2008 рр. – член Вченої ради Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
2007-2013 рр. – співорганізатор «Літературних читань», присвячених життю і творчості турецьких письменників, літераторів, поетів.
2011-2014 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.39.
2008-2013 рр. – член громадської організації «Україна-Туреччина».
 2010-2011 рр. – член навчально-методичної комісії Інституту філології.
2010-2013рр. – секретар Міжнародної олімпіади з турецької мови.
Нагороди, досягнення: 2011 р.визнана кращим викладачем Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (протокол №13 від 20 червня 2011) 
Основні публікації
Є автором 60 наукових, 8 навчально-методичних праць, з яких три монографії, 1 навчальний посібник з грифом МОН, підручник з турецької мови (у співавторстві).
Наукові статті:
 1. Прушковська І.В. Турецька поезія ХХ ст. у перекладах Миколи Мірошниченка / І.В. Прушковська // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – № 37. – С. 230-234.   
 2. Прушковська І.В. Образне слово в суфійському художньому творі / І.В. Прушковська // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – К.: «Київський університет», 2009. – вип. 39/1. – С. 425-428.
 3. Прушковська І.В. Онєгін через півтора століття заговорив турецькою / І.В. Прушковська // Віршознавчі студії: Збірник праць наукового семінару «Вірш у системі перекладу». – К.: ТПЦ Київський університет, 2010. – С. 53-55.
 4. Прушковська І.В. Генеза турецької віршованої драми / І.В. Прушковська// Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Випуск 13. – С.240-244.
 5. Прушковськая И.В. Биографический модус турецкой драматурги конца ХХ –  начала ХХІ в. / И.В. Прушковская // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Ежемесячный научный журнал). – М.: Литера, 2013. – №4 (51). – С. 287-291.
 6. Прушковська І.В. Сучасна інтерпретація образу ДжелаледдінаРумі: пєси «Шемсе! Не забувай», «Мевляна» / І.В. Прушковська // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2013. – Випуск 37. – С.226-232.
Навчально-методичні праці:
 1. Прушковська І.В. Турецько-український, українсько-турецький тематичний словник. – К.: ПЦ Інституту філології, 2006.
 2. Прушковська І.В. Практикум з українсько-турецького перекладу (для студентів 4 курсу). – К.: Четверта хвиля, 2010.
 3. Прушковська І.В. Історія турецької літератури (XVIII ст.). – К.: Четверта хвиля, 2010. 
 4. Прушковська І.В. Збірник вправ з формування турецькомовноїаудитивної компетенції (посібник з відеотекстами) Ч.1. – К.: Київський університет, 2012.
 5. Прушковська І.В. Збірник вправ з формування турецькомовноїаудитивної компетенції (посібник з відеотекстами) Ч.2. – К.: Київський університет, 2012.
 6. Нікітюк Т., Прушковська І. Комунікативна граматика турецької мови (для студентів-тюркологів першого року навчання) (навчально-методичний посібник). – К.: Assistant-promo-reklama, 2012.

Монографії:

 1. Прушковська І.В. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії / І.В. Прушковська. – К.: Український письменник, 2015. – 394 с.
 2. Прушковська І.В. Роздуми про художній переклад 9на матеріалі турецькомовних літературних творів: науково-публіцистична монографія / І.В. Прушковська. – К.: Укр. пропілеї, 2016. – 132 с. – (Серія  «Adfontes»).

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Прушковська І.В. Драматургічний дискур О. Юли як вияв взаємопроникнення європейської і турецької культур / І.В Прушковська // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць. Вип. 12. Гол. ред. Висоцька Н.О. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2015. – С. 443-454 (0,91 др.арк.).
 2. Прушковська І.В. Реджеп Більгінер і турецька драматургія / І.В. Прушковська // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 259. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 247. – С. 136-140 (0,48 др. арк.).
 3. Прушковська І.В. Хронотопіка п’єс турецького драматурга Неджаті Джумали / І.В. Прушковська //  Мова і культура. Випуск 17, том VII (175). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 367-374 (0, 76 др. арк.).
 4. Прушковська І.В. До питання генези турецької драми / І.В. Прушковська // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. – Сімферополь: «Бізнес-інформ», 2013. Випуск 7, Частина ІІ. – С. 243-250 (0,76 др. арк.).
 5. Прушковська І.В. Двоіпостасність міста у турецькій модерній драмі «Поріг» / І.В. Прушковська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: філологічні науки. – Луганськ: Видавництво Луганського національного університету, 2013. №22(281). Ч.2. – С. 95-101 (0,67 др. арк.).
 6. Прушковська І.В. Художня рецепція образу Роксолани у сучасній турецькій драматургії / І.В. Прушковська // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Випуск 39. Ч.2. – С. 333-339 (0,67 др. арк.).
 7. Прушковська І.В Блудниця як трагічний персонаж турецької драматургії кінця ХХ ст. / І.В. Прушковська // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. IІІ (165). – С. 380-386 (0,67 др. арк.).
 8. Прушковська І.В. Османська культура в контексті сучасної турецької драми / І.В. Прушковська // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. IV (158). – С. 350-356 (0,67 др. арк.).
 9. Прушковська І.В. Гендерний розподіл ролей у творах сучасних турецьких драматургів / І.В. Прушковська // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 200. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. Вип. 188. – С. 82-86 (0,48 др. арк.).
 10. Прушковська І.В. До питання генези турецької епічної драми: Дестан «Ергенекон» / І.В. Прушковська // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2012. – Випуск 10. – С. 276-280 (0,48 др. арк.).
 11. Прушковська І.В. Концепт «самотність» у турецькій драматургії кінця ХХ – початку ХХІ ст. / І.В. Прушковська // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Випуск 35. – С. 534-538 (0,48 др. арк.).
 12. Прушковська І.В. Генеза турецької віршованої драми / І.В. Прушковська // Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Випуск 13. – С. 240-244 (0,48 др. арк.).
 13. PrushkovskayaI. Турецкая женская драматургия: зарождение, развитие, конфликт / I. Prushkovskaya// Polilog. StudiaNeofilologiczne. – Slupsk: WydawnictwoNaukoweAkademiiPomorskiejwSlupsku, 2015. – Nr. 5. – S. 201-210(0,76 др. арк.).
 14. Прушковская И.В. История развития турецкой авторской драмы (дореспубликанский период) / И.В. Прушковская // AVİD Avrasya İncelemeleri Dergisi. Journal of Eurasian Studies (Uluslararası Hakemli Dergi)/ Editör Bekir Günay. Cilt/Volume II. No 2. – İstanbul, 2013. – S. 17-39 (2,19 др. арк.).
 15. Прушковська І.В. Жанрова парадигма турецької авторської драматургії: радіоп’єса / І.В. Прушковська //  Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2015. –  С.85-86. (0, 19 др. арк.).
 16. Pruşkovska İ. Ukrayna-Türkiye edebi ilişkileri/LiteraryrelationsbetweenUkraineandTurkey/ İ.Pruşkovska // VIII.InternationalTurkologyCongress, Bookofpapers. – Istanbul, 2014. – S. 1029-1040. (1,14др. арк.)
 17. Прушковська І.В. Матриця жіночих характерів у сучасній турецькій драматургії / І.В. Прушковська // XVI сходознавчі читання А. Кримського: матеріали доповідей міжнародної наукової конференції. – К.: Видавничий відділ Інституту сходознавства, 2012. – С. 119-122 (0,29 др. арк.).
 18. Прушковська І.В. До питання перекладу українською мовою п’єс турецького драматурга Тунджера Джюдженоглу / І.В. Прушковська // Нова філологія: зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – №54. – С.99-102 (0,38 др. арк.).

Переклади

 • Гарун Токак. Вони не дочекалися світанку. Оповідання / Пер. з турецької Прушковської І.В. – Київ: Український письменник, 2012. – 179 с. 
 • Гюрсель Айтач. Порівняльне літературознавство / пер. з турецької Прушковської І.В. / Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства. Антологія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 214-225. 
 • Сергій Дзюба. Поезія. [Переклад тур.]. Режим доступу: https://www.facebook.com/sergiydzuba
 
Викладає навчальні дисципліни
 • «Методика викладання іноземних мов і зарубіжної літератури в середній школі»,
 • «Методика викладання іноземних мов та зарубіжної літератури  у вищій школі»,
 • «Практика перекладу з першої мови»,
 • «Практичний курс першої мови»,
 • «Методологія художнього перекладу».
Контактна інформація