Студентська практика

Джерелознавча практика (2-й курс)

Джерелознавча практика передбачає перевірку рівня попередньої фахової підготовки і закладає основи для подальшої наукової діяльності. Практика сприяє розвиткові уміння аналітично мислити, ґрунтуючи свої висновки на достовірних документах та вірогідних фактах, доведених науково. Крім того, мета практики полягає в ознайомленні студентів з умовами зберігання та використання рукописних та друкованих джерел, сучасними каталогами, картотеками та путівниками, правилами оформлення й описом документальних матеріалів. Формування у студентів умінь вибирати та формулювати теми дослідження, критично відбирати джерела цитувати та реферувати. Практика проходить без відриву від виробництва.
Термін проходження: ІІІ семестр бакалаврської програми 
 

Перекладацька практика (3-й курс)

Перекладацька практика передбачає апробування та закріплення здобутих теоретичних знань на практиці, формування професійних вмінь та навичок в реальних умовах письмового та усного перекладу, формування у студентів на базі здобутих теоретичних знань, практичних умінь та навичок письмового та усного перекладу в реальних суспільно-економічних умовах, усвідомлення значущості цих знань; оволодіння студентами особливостями праці в реальних умовах письмового та усного перекладу, виховання в них бажання систематично поновлювати та удосконалювати здобуті знання, творчо застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Практика проходить з відривом від виробництва.
Термін проходження: V семестр бакалаврської програми 
 

Інформаційно-бібліографічна практика (4-1 курс)

Інформаційно-бібліографічна практика передбачає знайомство з різними джерелами пов’язаними з турецькою мовою та літературою, у тому числі з Інтернет-ресурсами, пошуковими системами, різного роду картотеками, включаючи аудіоматеріали та відеоматеріали (презентації, онлайн-лекції тощо); розвиток практичних навичок оформлення та використання джерел наукового та навчально-методичного характеру в наукових статтях;  розвиток та удосконалення практичних навичок та вмінь у зборі та обробці аудіоматеріалів та відеоматеріалів; вдосконалення навичок збору, аналізу, систематизації та класифікації іншомовної інформації наукового та учбово-методичного характеру пов’язаних з турецькою мовою та літературою; розвиток та вдосконалення навичок написання наукових статей, рефератів, доповідей, тез. Практика проходить з відривом від виробництва.
Термін проходження: VIII семестр бакалаврської програми 
 

Виробнича практика (1-й курс магістратури)

Виробнича практика (науково-пошукова робота в інформаційному середовищі) має на меті сформувати у студента знання варіативності і типології інформаційних ресурсів, знання та навички методів і способів пошуку й опрацювання потрібної інформації для науково-дослідницьких, викладацьких, редакторських та інших видів компетенцій філолога ОКР «магістр». Практика проходить без відриву від виробництва у І семестрі магістерської програми.
 

Перекладацька практика (1-й курс магістратури)

Перекладацька практика на першому курсі магістратури  передбачає закріплення здобутих теоретичних знань на практиці, формування професійних вмінь та навичок в реальних умовах письмового перекладу, формування у студентів на базі здобутих теоретичних знань, практичних умінь та навичок письмового перекладу в реальних суспільно-економічних умовах, усвідомлення значущості цих знань; оволодіння студентами особливостями праці в реальних умовах письмового перекладу, виховання в них бажання систематично поновлювати та удосконалювати здобуті знання, творчо застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Практика проходить з відривом від виробництва у ІІ семестрі магістерської програми.
 

Асистентська практика (2-й курс магістратури)

Асистентська передбачає апробування та закріплення здобутих теоретичних знань на практиці, формування професійних вмінь та навичок в умовах роботи вищих навчальних закладів, формування в магістрів на базі одержаних теоретичних знань з фахових дисциплін практичних умінь та навичок в сучасних умовах роботи вищого навчального закладу; усвідомлення професійної значущості цих знань; оволодіння магістрантами сучасними методами й прийомами підготовки й проведення лекційних, семінарських та практичних занять з фаху; виховання бажання систематично поновлювати і удосконалювати здобуті знання, творчо застосовувати їх на практиці. Практика проходить з відривом від виробництва у ІІІ семестрі магістерської програми.