Бондаренко Іван Петрович

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

Народився 6 жовтня 1955 р. у м. Коропі на Чернігівщині.

Сходознавець-японіст, русист, перекладач. Закінчив філологічний факультет Петербурзького (Ленінградського) державного університету (1978 р.), Інститут японської мови (м. Нара, Японія, 1994 р.), аспірантуру (1987 р.) і докторантуру (1999 р.) Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

У 1978-1982 рр. – викладач Московського державного педагогічного інституту іноземних мов ім. Моріса Тореза (на час закордонного відрядження до Алжиру, де працював на посаді викладача Анабинського університету).

У 1982-84 рр. – викладач кафедри мовної підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів Одеського державного університету.

У 1984-87 рр. навчався в аспірантурі ОДУ ім. І.І. Мечникова.

У 1986 р. протягом півроку стажувався в університеті “Gre- noble-III” (м. Гренобль, Франція).

1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Роль мовного середовища у процесі оволодіння російською мовою /Лексичний аспект/”.

У 1987-1990 рр. – викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів ОДУ ім. І.І. Мечникова.

1990 р. отримав атестат доцента.

У 1990-1996 рр. – доцент факультету міжнародної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія).

У 1996- 1999 рр. навчався в докторантурі ОДУ ім. І.І. Мечникова.

1999 р. в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України захистив докторську дисертацію на тему “Російсько-японські мовні взаємозв’язки XVIII ст. Історико-лінгвістичне дослідження" зі спеціальностей: 10.02.13. – мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії; 10.02.02 – російська мова.

У 2000-2003 рр. – професор-консультант факультету міжнародної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія).

З вересня 2003 р. – професор кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

З червня 2004 р. – завідувач новоствореної кафедри китайської, корейської та японської філології.

З 2005 р. – заступник директора Інституту філології КНУ. Читає нормативні курси: “Лінгвокраїнознавство Японії” для студентів 1-го курсу, “Культура та література Японії” для студентів 3-го курсу; “Теорія та практика художнього перекладу” для студентів-магістрів. Керує написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, здійснює керівництво науковою роботою аспірантів кафедри.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02 (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України).

Член редколегій фахових журналів: “Східний світ” (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України); “Вісник КНУ. Серія: “Східні мови та літератури” (Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка). Старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (за сумісництвом).

Наукові інтереси: галузі компаративної лінгвістики, історичної та навчальної лексикографії, методики викладання іноземних мов, слов’янсько-японських мовних взаємозв’язків, японської класичної поезії; теорії та практики художнього перекладу.

Автор чи співавтор понад 180 наукових праць. 

Основні праці:

1. Мета й завдання короткострокового навчання в мовному середовищі // «Комунікація».- № 41-42.- 1985, Будапешт.- С.19-23 (угорською мовою). 
2. Обучение иностранных студентов вероятностному прогнозированию значений исконно русской лексики // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта.- Сэрыя 4, Вып. 2.- Мінск: БГУ, 1986.- С.67-69. 
3. Обучение языковой догадке и межъязыковому отождествлению лексем как способ расширения словарного запаса иностранных учащихся // Вісник Педагогічного інституту в Нітрі.- Серія русистики 3.- Нітра (Чехословаччина), 1986.- С.38-50. 
4. Функциональная характеристика влияния языковой среды на учащихся при различных формах обучения // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы: Психологические и методические проблемы обучения русскому языку (Сборник материалов конгресса МАПРЯЛ).- Венгрия, Будапешт, 1986.- С.17. 
5. Языковая догадка и интернациональная лексика в практике преподавания русского языка // L’enseignement du russe («Преподавание русского языка»).- №33, 1987, Франция, Париж.- С.43-48. 
6. Русский язык во Франции // Рус. яз. за рубежом.- №5, 1987.- С.120-122. 
7. Русский язык в школах Франции // Рус. яз. в национальной школе.- №5, 1987.- С.62-63. 
8. Проблемы самостоятельного расширения лексического запаса иностранных учащихся во внеаудиторное время и задачи преподавателя русского языка // Организация и формы внеаудиторной работы как средство совершенствования речевых навыков.- М.: ИРЯП, 1987.- С.40-42. 
9. Языковая среда и ее функции в процессе краткосрочного обучения русскому языку // Краткосрочное обучение русскому языку иностранцев: Аспекты работы.- Ленинград: ЛГУ, 1987.- С.66-72. 
10. Иностранные языки в системе школьного образования стран-членов ЕС // Иностранные языки в школе.- №3, 1988.- С.31-35.

Повний перелік публікацій