Шекера Ярослава Василівна

 

Кандидат філолоічних наук, доцент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

 

Народилася 14 травня 1982 р. в м. Києві.

2003 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність китайська мова та література). 2000 року почала перекладати з давньокитайської мови класичну поезію доби Тан (618-907). 2003 р. видала антологію «Танське небо» (К.: ПВП «Задруга». – 64 с.). Під час навчання в університеті протягом 2000-2002 н.р. стажувалася в Чанчуньському педагогічному університеті та Пекінському університеті мови й культури.

З 2003 р. працює асистентом – спершу на кафедрі тюркології, а з 2005 р. – на кафедрі китайської, корейської та японської філології. Викладає китайську мову, літературу та різноманітні літературознавчі й мовознавчі спецкурси. З травня 2010 р. працює на посаді доцента.

Протягом навчання та роботи в КНУ (починаючи з 2003 р.) постійно бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових сходознавчих конференціях і методологічних семінарах як на Україні, так і за її межами (Санкт-Петербург, Москва, Вязьма, Єкатеринбург, Гданськ, Вільнюс, Єреван, Тбілісі, Любляна). Має близько п’ятдесяти наукових публікацій.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII–X ст.)» зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Сфера наукових зацікавлень: китайська культура та література, зокрема давня й середньовічна поезія, поняття і сутність літературно-художнього образу, адекватність перекладу та інтерпретації класичних текстів із застосуванням етимологічного (мовно-культурологічного) аналізу; поезія та змінені стани свідомості (зокрема в контексті впливу релігійно-філософських учень Сходу). Займається художнім перекладом китайської поезії від найдавніших часів до сьогодення.

Викладає курси:

 • «Історія зарубіжної літератури» (китайська),
 • «Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту» (спецкурс),
 • «Методологія художнього перекладу» (спецкурс),
 • «Основи етимологічного аналізу» (спецкурс).

Контактна інформація: yarochka2009@gmail.com

Автор низки праць: 2008 р. побачила світ «Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.)» (К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 256 с.), яку Я.В. Шекера уклала спільно з колегою Н.В. Коломієць. 2010 р. вийшла друком «Хрестоматія китайської літератури (ІІІ–VI ст.)» (К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 (з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», лист № 1/11-501 від 04.02.2010)), укладена Я.В. Шекерою одноосібно. 2013 р. побачив світ навчальний посібник «Китайська література VІІ–ХІІІ століть» (К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 351 с.).В усіх хрестоматіях, окрім теоретичних матеріалів з історії китайської літератури, представлені поетичні переклади з давньокитайської мови.

Статті:

 1. Генеза та функціонування образів на позначення часу у давній та середньовічній китайській поезії // Сходознавство. – 2005. – № 29-30. – С. 141-150.
 2. Даоський світогляд давніх китайців та поезія доби Тан // Україна – країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій. – Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2003 р. – К., 2004. – С. 141-144.
 3. Деякі аспекти ґенези образу птахів у творчості Тао Юань-міна і танській поезії // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2005. – Вип. 10. – С. 48-51.
 4. Деякі буддійські постулати в філософії давніх китайців та їх вплив на поезію доби Тан (618-907) // Мова. Культура. Бізнес. – 2004. – Вип. 2. – С. 118-125.
 5. К вопросу овлиянии даосизма на творчество поэта эпохи Тан Ли Бо (на примере сюжета “путешествие к бессмертным”)// Третьи Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. Матер. науч. конф. – СПб., 2006. – С. 231-236.
 6. Концепція простору в давній китайській поезії // Східний світ. – 2003. – № 2. – С. 45-48.
 7. Образ води в давній китайській поезії // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2004. – Вип. 9. – С. 59-62.
 8. Своєрідність художніх засобів танської поезії // Мова і культура. – Вип. 7. – Т. VII/1. – К., 2004. – С.190-194.
 9. Сутність та витоки художньої образності китайської поезії // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Матер. наук. конф. – К., 2005. – С. 70-74.
 10. Художні засоби танської поезії CHÈNTUŌ, TŌNGGĂN ТА QǏXÌNG // Літературознавчі студії. – Вип. 10. – К., 2004. – С.345-349.
 11. Чаньские биномы “движение – спокойствие” и “пустота–наполненность” в пейзажной лирике Ван Вэя (700–761)// Проблемы літератур Дальнего Востока: Сб. матер. 2-й междунар. науч. конфер. СПб., 27 июня – 1 июля 2006 г. – В 2 т. – Т. 2. – СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 2006. – С. 129-140.
 12. До питання перекладу китайських народних пісень у контексті їх порівняння з українськими //Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2007. – Вип. 23. – Ч. 3. – С. 199-202.
 13. До питання перекладу китайськоїпоезіїдобиТан (618-907): інтерпретаціяхудожнього образу // Сходознавство. – 2007. – № 38. – С. 175-182.
 14. До питання функціонування метафори у ранньосередньовічній китайській поезії // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Зб. ст. – К., 2007. – C. 154-159.
 15. Луна как архетип китайской культуры (на примере древней и раннесредневековой китайской поэзии)// ЧетвертыеТорчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. Матер. науч. конф. – СПб., 2007. – С. 506-514.
 16. Концепция пространства в песнях первого китайского поэтического памятника «Шицзин»// Проблемы літератур Дальнего Востока: Сб. матер. ІІІ Междунар. науч. конфер. СПб., 24-28 июня 2008 г. / Отв. ред. Е.А. Серебряков, ЧэньСыхэ. – В 2 т. – Т. 2. – СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 2008. – С. 138-151.
 17. До проблеми перекладу китайської поезії доби Сун (Х-ХІІІ ст.) у жанрі ци українською мовою // Сходознавство. – 2008. – № 41-42. – С. 182-192.
 18. Віддзеркалення просторових уявлень у найдавнішій китайській поезії (на прикладі гімнів “Книги пісень”) // Східний світ. – 2008. – № 4. – С. 126-130.
 19. Китайський романс доби Сун (Х-ХІІІ ст.): генеза та образотворення. Сучасний погляд// Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. – 2009. – Вип. 75. – С. 337-349.
 20. Методологічні засади художнього аналізу сунської поезії в жанрі ци (на прикладі творчості Лі Цін-чжао, 1084-1151)// Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2009. – Вип. 14. – С. 45-47.
 21. Отражение даосских постулатов Чжуанцзы в творчестве сунской поэтессыЛи Цинчжао (1084-1151)//4-я Международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока»(Санкт-Петербург, 29июня– 2 июля 2010г.). – СПб.,2010.– Т. 1. – С. 365-378.
 22. Віддзеркалення філософії даосизму в китайській поезії доби Сун (на прикладі творчості Су Ши, 1037-1101) // Хроніка-2000. Кетяг калини і цвіт сливи: Україна – Китай. – К., 2010. – Вип. 1 (83). – С. 719-728.
 23. Художня образність сунської поезії в жанрі ци: до проблеми методології дослідження жанру // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2010. – Вип. 16. – С. 54-57.
 24. Художественная образность китайской поэзии в жанре цы (на примере творчества Ли Цинчжао) // Матер. VIмеждунар. науч. конф. по востоковедению «Идеалы. Ценности. Нормы(Торчиновские чтения)» – СПб., 2010. – С. 276-283.
 25. Китайський поетичний жанр ци: до проблеми інтерпретації // Віршознавчі студії. Зб. пр. наук. семін. «Вірш у системі перекладу» (21 вер. 2010 р.). – К., 2010. – С. 44-49.
 26. До проблеми омонімії в китайських народних піснях юефу (Південні та Північні династії) // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту до 90-річчя проф. О. Пріцака / Гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009-2010. – Вип. 4-5. – С. 93-98.
 27. Символізм образів природи у творчості поетеси доби Сун Лі Цінчжао // Матер. міжрегіонального науково-практичного семінару «Актуальні проблеми вивчення та викладання східних мов та літератур» (22-23 квітня 2010 р.). – Дніпропетровськ, 2010. – С. 62-67.
 28. Віддзеркалення даоського світогляду у творчості китайської поетеси доби Сун Лі Цін-чжао (1084-1151) // Східний світ. – 2010. – № 3. – С. 217-221.
 29. Поетичні та пісенно-поетичні жанри Давнього Китаю: до проблеми методології дослідження // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (пам’яті Омеляна Пріцака). – К., 2010. – С. 234-240.
 30. Метафора сну в даоській філософії та в поезії Су Ши (1037-1101) // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2011. – Вип. 17. – С. 60-63.
 31. Життя мов сон: даоська містика у творчості китайського поета доби Сун Су Ши (1037-1101)//Питання літературознавства. – Вип. 84. – Чернівці, 2011. – С. 70-76.
 32. Концепт порожнечі в китайській культурі: походження та репрезентація в поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) // ProceedingsofTheSecondInternationalScientificConference“China, Korea, Japan: MethodologyandPracticeofCultureInterpretation” (October13-15, 2011). – Kyiv-Seoul, 2011. – Р. 230-239.
 33. Даоська метафора порожнечі та її репрезентація в китайській поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) // Східний світ. – 2011. – № 4. – С. 149-154.
 34. Внутренний мир иероглифа как ключ к интерпретации поэтического произведения (на примере стихотворения Оуян Сю «Горы Лу высоки»)// 5-я Международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока» (Санкт-Петербург, 27 июня – 1 июля2012 г.). – СПб., 2012. – Т. 3. – С. 379-392.
 35. Давньокитайські космогонічні ідеї та їх репрезентація в ідеограмах китайської мови // Східний світ. – 2012. – № 3. – С. 109-114.
 36. Даоська концепція порожнечі у трактатах “Лао-цзи” та “Чжуан-цзи” як основа китайського світобачення // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2012. – Вип. 18. – С. 71-74.
 37. Дихотомія Ю–У (有–无): до питання концепту ДАО // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 6. – С. 213-218.
 38. Філософське осмислення буття митцями чань (на прикладі китайського поета VIII ст. Хань Шаня) // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: Матер. IVВсеукр. наук.-практ. конф. «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи» (19-20 квітня 2013 р.) / За ред. І.В. Карівця. – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 142-150.
 39. Даоські вірші Лу Ю в жанрі ши: ґенеза художньої образності// ProceedingsofTheThirdInternationalScientificConference“China, Korea, Japan: MethodologyandPracticeofCultureInterpretation” (October2-4, 2013). – Kyiv-Seoul, 2013. – Р. 170-175.
 40. Вплив даосизму доби Сун на творчість Лу Ю // Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення та викладання східних мов і літератур» (12-13 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2013. – 168 с. – С. 125-127.
 41. Феномен измененного состояния сознаниячаньского поэта (на примере ХаньШаня)// Сб. матер.Первой международной научной конференции«Психотехники и измененные состояния сознания в истории религий»(14–15 декабря 2012 г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. С. В. Пахомов. – СПб.: РХГА, 2013.– С. 197-208.
 42. Синтез даоських і конфуціянських ідей у китайській ієрогліфіці (на прикладі поезії Лу Ю) // Матеріали Iнаукового семінару «Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність». – К., 2014. – С. 24-26.
 43. Специфіка сходознавчого спецкурсу «Основи етимологічного аналізу» для магістрів (спеціальність «китайська мова та література і переклад») Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: збірник. – Одеса, 2014. – Вип. 21. – Ч. ІІ.– С. 314-317.
 44. Концепт «небожитель» (仙) у китайській культурі (на матеріалі поетичного тексту Лу Ю) // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць. – К. – Ланьчжоу, 2013-2014. – Вип. 7-8. – С. 89-94.
 45. Даосунского поэта Лу Ю: философия покоя // VIМеждународная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока» (Санкт-Петербург, 25-29 июня 2014 г.). – СПб., 2014. – Т. 2. – С. 79-87.
 46. Литературная теория и литературная практика Хуан Тин-цзяня: традиции и новаторство// Россия – Китай: сб. статей и докладов участников VIМеждународной научно-практической конференции. – Казань: изд-во «ЯЗ», 2014. – 588 с. – С. 122-130.
 47. Даосская алхимия в жизни и творчествесунского поэта Лу Ю// Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре. Вторая международная научная конференция. – Вязьма: Филиал ФБГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского» в г. Вязьме Смоленской обл.; Смоленск: ООО «Принт-Экспресс», 2014. – 182 с. – С. 165-178.
 48. Віддзеркалення буддійського світогляду у віршах жанру ши сунського поета Лу Ю // Вісник КНУ. Східні мови та літератури. – 2014. – Вип. 1(20). – С. 68-71.
 49. Китайский поэт Лу Ю и средневековая алхимия: современное осмысление жизни и творчества // MaterialsofVIIIInternationalSymposium«Contemporary Issues of Literary Criticism. National Literatures and the Process of Cultural Globalization». – Tbilisi: Institute of Literature Press, 2014. – in 2 Vol. – Vol. 2. P. 271-283.
 50. Даосское учение о «вскармливании жизни» (яншэн)в теории и практике сунского поэта Лу Ю// Сб. матер.Второй международной научной конференции«Психотехники и измененные состояния сознания»(12–14декабря2013г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. С. В. Пахомов. – СПб.: Изд-во РХГА, 2015.– С. 224–233.
 51. Аспекти східного езотеризму: буття, свідомість, пізнання // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. Матеріали Круглого столу на тему: «Поетика і практика езотеризму», 3-4 квітня 2015 року / За ред. І.В. Карівця. – Львів, 2015. – С. 3-15.