Програми вступних іспитів

Екзамен з фаху як форма вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю «Мова та література (турецька мова) і переклад» проводиться відповідно до «Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014/2015 навчальний рік» і має форму індивідуального екзамену членами атестаційної комісії з фаху вступника на відповідний рівень навчання. 

Вступники до аспірантури із спеціальності 10.02.13 – “мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії” повинні володіти сумою знань та вмінь, передбачених програмами курсів та спецкурсів, що викладались протягом навчального періоду. Вступники повинні мати лінгвістичну компетенцію з практики усного та писемного турецького мовлення, практичної фонетики й практичної граматики, а також з теорії мови, зокрема з теоретичних курсів фонетики, граматики, icтopії мови, лексикології, стилістики та порівняльної типології.

Світоглядним аспектом особистості, яка прагне пізнавати і досліджувати культурні надбання людства, є шанобливе ставлення до «іншого». У сучасному глобалізованому суспільстві мають порозумітися різні індивідуальні погляди на людину, культуру і світ. Загальне знання літератури, яке набувається в процесі вивчення художньої літератури, є необхідним мінімумом для формування понять і контекстів у розкритті картини світу.