Голубовська Ірина Олександрівна

 

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 05.07.1957 р.н.

Закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1979 році за спеціальністю «російська мова та література, російська мова як іноземна».

У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантичні особливості дієслівної полісемії (на матеріалі української, російської, англійської та французької мов)», а у 2004 р. – докторську дисертацію «Етноспецифічні константи мовної свідомості»  зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1979 року: викладач, з 1992 р. – доцент, з 2005 р. – завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2016 р. – завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Досвід науково-педагогічної роботи 36 роки.

Викладає нормативні курси: «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Історія лінгвістичних учень»; спецкурси «Актуальні проблеми лінгвістики», «Основи зіставної лінгвістики та лінгвокультурології».

Була керівником проекту у рамках гранту Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД Ф. 25.7/026) «Класичні та сучасні мови у контексті пріоритетів антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (2008-2011рр.).

Проходила стажування у рамках програми Еразмус Мундус в Гуманітарній академії імені Олександра Гейштора (01.10.2011- 1.11.2011, м. Пултуськ, Польща).

Протягом 1986-2001 рр. перебувала у закордонному відрядженні (Китайська республіка на Тайвані, Тамшуі, Тамканський університет). У 2001 р. за даними студентського опитування її визнано кращим викладачем Тамканського університету. 2003 р. у рамках Міжнародного конкурсу, який спонсорував Тамканський університет, отримала премію за монографію “Этнические особенности языковых картин мира”.

Сфера наукових зацікавлень: структурна семантика, лінгвістика універсалій, зіставна  та типологічна лінгвістика, лінгвокультурологія, менталінгвістика, лінгвосинергетика, методика викладання іноземних мов, методика викладання української та російської мов як іноземних.

Є автором більше 100 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Основні публікації:

 1. Спроба формалізованого дослідження дієслівної полісемії // Мовознавство. – № 6. – 1989.  – С. 60–64.
 2. Scientific World Model – Language World Model: Parameters of Opposition // Tamkang Journal of Humanities and Social Sciences, Taipei, 1999, Vol 3. – Р. 95–111. (Kornilov О. – coauther).
 3. Китайська мова  для початківців (посібник). – К.: Знання, 1999. – 68 с. ( у співавт. з Сільвою Янг).
 4. Пособие по разговорной практике для студентов-иностранцев продвинутого этапа обучения «Ваше мнение...?». – Тайбэй, 2000.  – 119 с. (у співав. з Джонг Руэй Хсиунг).
 5. Языковые модели мира: взгляд в диахронии //Исследования по иностранным языкам (Foreign Languages Research). - Vol. № 1, 2000, Harbin: Heilongjiang Univ. – С. 44–55. (у співавторстві з Ян Ши).
 6. Цветовая категоризация и цветовая символика // Вестник фак-та русского языка и лит-ры Ун-та кит. культуры. – Вып. 3, Тайбэй, 2000. – С. 32– 9.
 7. Подходы к исследованию языкового значения в свете «поворота в лингвистике» // Вестник факультета русского языка и литературы Университета Китайской культуры. – Тайбэй. – 2001. – Вып. 4. – С. 197–220.
 8. К характеристике фрагмента китайской языковой картины “растительное царство” в сопоставительном аспекте // Tamkang Studies of Foreign Languages and Literatures. – Tamshui. – 2001. –С. 63 – 80.        (у співавторстві з Ян Ши).
 9. Mental Ethnic LanguageStereotypes: Universals and Peculiarities //Мова і культура. – К.: Издательский дом Дм. Бураго, 2001. – Вып. 3, т. 3. – С. 38–45.
 10. Ethnic Personality through Language Forms: Russians Vs. Americans // Russia and China: Traditional Values and Modernization. – Tamshui: Tamkang Univ. – 2001. –  Р. 177–198.
 11. Мовна картина світу як об’єкт лінгвістичного вивчення// Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць: У2 ч. / Упоряд. В. Ф. Чемес. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – Ч. 1. – С. 252–258.
 12. Національно-мовна картина світу в її лексичній іпостасі // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : “Прайм-М”, 2002. – С. 92–98.
 13. Душа і серце в національно-мовних картинах світу // Мовознавство. – 2002. – № 4–5. – С. 40–47.
 14. Воля, доля, лихо як семантичні кванти українського культурного простору // Мова і культура – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. – 2002. – Вип. 5. – Т. 2. – Ч. 1.: Культурологічний компонент мови. – С. 56–66.
 15. Метафорико-символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента мовної картини світу “царство тварин” // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 61–68.
 16. New Approaches to Cross-cultural Studies in the Frames of Philosophical Paradigm in Linguistics // Мова і культура. – К., 2003. – Вип. 6, т.1.  –  С. 328–338.
 17. Про взаємодію мови, мислення та свідомості в контексті  когнітивного підходу в лінгвістиці // Вісник Київ. нац. ун-ту. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. – Вип. 14. – 2003. – С. 64–71.
 18. «Свійські тварини» як фрагмент національно-мовних картин світу // Актуальні проблеми української лінгвістики: Теорія і практика. – 2004. – Вип. 9. – С. 36–46.
 19. Етнічні особливості мовних картин світу. – К.: Логос, 2004. – 284 с.
 20. Культурний концепт self як відбиття англо-американської ментальності // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. – К., 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 97–100.
 21. Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності // Мовознавство. – К., 2004. – № 2-3. – С. 66–74.
 22. Антропологізм у мовознавстві та викладання іноземних мов // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К., 2006. - № 1. – С. 33–39.
 23. Лінгвістика на зламі тисячоліть: пролегомени до вивчення національно-мовних картин світу // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2007. – Вип. 21, т. 1. – С. 166–176.
 24. Русские идиомы: история и функционирование (учебное пособие). - К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2007. – 76 с.
 25. Українська зіставна лінгвокультурологія: сучасний стан та перспективи розвитку   // Ukrajinistika: Minulost, Přítomnost, Budoucnost.II. – Masarykova Univerzita Filozofická Fakulta, Ústav Slavistiky (Україністика: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник статей учасників міжнародної конференції 19 – 20 листопада 2008 р.). – Brno, 2009. – S. 71– 80.
 26. Перспективи розвитку сучасної зіставної лінгвокультурології // Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – Сер. № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 3. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 98–102.
 27. Константи  національної ментальності у дзеркалі китайської мови// Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. – К., ТОВ „Видавництво Аратта” 2009 р. –  С. 83– 93.
 28. Антропологическая парадигма в современном языкознании: основне теоретические постулаты и модули лингвистического исследования // Studia Linguistica: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: ВПЦ "Київський ун-тет, 2009. – С. 110–122.
 29. Тип культуры в зеркале языка  // Studia Linguistica: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: ВПЦ "Київський ун-тет, 2009. – С. 3–8.
 30. Вступ до мовознавства (навчальний посібник) / За заг. ред. Голубовської І.О.). Ч. 1-2. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2007-2010. – 107 с.
 31. Голубовська І.О., Чемес В.Ф., Безпаленко А.М., Лучканин С.М., Запорожець Л.М. Вступ до  мовознавства: навчальний посібник / І.О. Голубовська, В.Ф. Чемес, А.М. Безпаленко та ін.; відп. ред.. І.О. Голубовська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч.2. – 223 с.
 32. Голубовська І.О., Корольов І.Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: курс лекцій / І.О. Голубовська, І.Р. Корольов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 223 с.
 33. Голубовська І.О., Жалай В.Я., Биховець Н.М., Линник Т.Г. та ін.Укладання термінологічних словників: концептуальність реєстрових слів-термінів, дискурс словникової статті та напрямки майбутніх досліджень // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. НАН України, центр наукових досліджень і викладання іноземних  мов. – К., 2012. – С. 3-20.
 34. CulturalLinguisticssubspecieTeachingLanguagesinNowadays// Studia Linguistica : Збірник наукових праць. — Випуск 7. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013. – С. 316-321.
 35. Мовний знак у контексті класичного і посткласичного підходів до проблеми пізнання// Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 47, ч. 1. – С. 276 - 287.
 36. Синтаксична пацієнтивність / агентивність sub specie особливостей етнічної ментальності (на матеріалі безособових речень української та російської мов) // 2014. [електронний ресурс] URL: http://www.pinax.com.ua/statt/
 37. Поняття комунікативної особистості у контексті одномовного і мультимовного лінгвокультурологічного дослідження // 2014. [електронний ресурс] URL: http://www.pinax.com.ua/statt/
 38. М.Я. Марра про мову як «віртуальна реальність» // Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання: [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 124 – 131.
 39. Вчення академіка Марра у сучасному загальнонауковому та лінгвістичному аспектах  // Людина. Комп’ютер. Комунікація. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 32 – 35.
 40. Вступ до мовознавства: підручник, К.: ВЦ «Академія», 2016. – 320 с.
 41. Колірна семантика у когнітивно-культурологічному висвітленні // Studia Slawiscyczne. Etnolingwiscykai Komunikacja Międzykulcurowa. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 25 – 42.
 42. Академик Марр и современность: актуализация идей и инсайтов // OViaţǎ deomǐnslujba Literelor. In honorem magistri Onufrie Vinţeler – 85 de ani. – Cluj-Napoca: Casa Cǎrţii de Stiinţǎ, 2016. – S.174 – 182.
 43. Лінгвокультурні концепти у мовній картині світу українського етносу // ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі. – Оломоуць, 2016. – С. 71 – 93.