Корольов Ігор Русланович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології

Дата народження: 22.06.1982

Закінчив Бердянський державний педагогічний університет у 2004 році за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури». У 2005 р. закінчив магістратуру, отримавши кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури».

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Комунікативна ситуація «виправдання»: функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

З 2005 р. по 2007 р. – викладач кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. З 2008 р. асистент кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічний стаж становить 10 років.

Викладає курси:

 • «Вступ до мовознавства»,
 • «Загальне мовознавство»,
 • «Теорія мови».

Учасник науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України). 

Є автором 33 наукових і навчально-методичних праць, присвячених проблемам комунікативної лінгвістики, дискурсології, зіставної лінгвокультурології, міжкультурної комунікації.

Основні праці:

 1. Комунікативна ситуація “виправдання”: прагматичний та лінгвокультурний виміри: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 223 c.
 2. Мовна особистість: комунікативна компетенція та мовленнєва поведінка // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу”. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – С. 35–36.
 3. Поняття комунікації у контексті нової антропологічної парадигми в мовознавстві // Слов’янський вісник. Зб. наук. пр. Серія “Філологічні науки”. – Вип. 8. – Рівне: РВЦ Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, 2009. – С. 91–95.
 4. Специфіка звертань інтерактанта-англійця в комунікативній ситуації “виправдання” // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – № 5. – C. 410–412.
 5. Теоретичний аспект дослідження національної комунікативної поведінки // StudiaLinguistica: зб. наук. пр.– Вип. 2. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С. 208–213.
 6. Витоки та сучасний стан невербальних компонентів комунікації // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових статей. – Вип. 26. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Ч. 2. – С. 112–116.
 7. Коммуникативное поведение разноязычных этносов: универсальное и национально-специфическое // Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład.– Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocіawskiego,2009. – S. 121–128.
 8. Мовленнєвий жанр і комунікативна ситуація: співвідношення понять // StudiaLinguistica: зб. наук. пр.– Вип. 3. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С. 121–128.
 9. Універсальні й ідіоетнічні невербальні компоненти спілкування українців, росіян і англійців у комунікативній ситуації “виправдання”// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Cерія №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 3. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 110–115.
 10. Соціальні ролі інтерактанта-українця в комунікативній ситуації “виправдання” (на матеріалі української художньої прози ХІХ ст.) // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost. Sbornik vĕdeckých praci. Ukrainica Brunensia II. – Brno: Masarykova univerzita, 2009. – S. 137–147.
 11. Різномовні кооперативні комунікативні ситуації як об’єкт лінгвістичних досліджень // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр. – Вип. 8. – Ужгород: “TIMPANI”, 2010. – С. 258–263.
 12. Основні типи та базові параметрикооперативних комунікативних ситуацій (на матеріалі української, російської, англійської та польської мов) // Językowyobrazświatasłowianakultura. – Lublin; Równe: FOPOrosO., 2010. – T.2. – С. 164–168.
 13. Відображення національно-ціннісних орієнтирів у комунікативній поведінці різномовних інтерактантів // StudiaLinguistica: зб. наук. пр.– Вип. 5. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – Ч.2. – С. 286–291.
 14. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: метод. рек. для студ. першого курсу магістратури напряму підготовки “Філологія” (8.030502) спеціальності “Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; західноєвропейські мови)” / Упоряд. І. Р. Корольов. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 96 с.
 15. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: навч. посібник / І.О. Голубовська, І.Р. Корольов. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів, лист 1/11-10836 від 21.11.2011).