Корольова (Бойко) Наталія Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 24.04.1975 р.н.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1999 році, отримавши кваліфікацію магістра класичної філології та української мови і літератури.

У 2006 р.захистила кандидатську дисертацію на тему «Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI – початку XVIII століть (лексико-граматичний аспект)»зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1996 року: асистент, з 2010 року – доценткафедри загального мовознавства та класичної філології. З 2016 р. переведена на посаду доцента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.  Педагогічний стаж становить 16 років.

Викладає курси:

 • «Латинська мова»,
 • «Латинська мова. Синтаксис простого речення»,
 • «Давньогрецькі та латинські написи»,
 • «Жива латина».

Брала участь у міжнародних наукових семінарах з питань класичної філології в рамках Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи у Варшаві (Центр досліджень античної традиції Варшавського університету).

До кола наукових інтересів входить латинська мова доби Середньовіччя та Нового часу, а також теорія мовної гри на матеріалі класичних мов.

Є автором понад 30 наукових публікацій, 8 навчально-методичних розробок.

 

Основні публікації:

 1. Особливості синтаксичної структури простого і складного речення латинськомовних інскрипцій ХVI–ХVIIIст. українського походження // Мова і культура (Наук. ж.). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 9. – Т. ІХ. – С. 92–96.
 2. Латинська мова в суспільному житті України ХV-ХVІІІ ст.: динаміка розвитку культурної взаємодії // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – Вип. 18: Лінгвістика і літературознавство. – С. 18-26.
 3. Принципы средневековой языковой политики в регионе Slavia Latina: латынь как способ социальной дифференциации // Wyrazizdaniewjęzykachsłowiańskich. – Wroclaw: WydawnictwoUniwersytetuWrocławskiego, 2009. – № 7. – S. 41-47.
 4. Екстралінгвістичний контекст латинськомовної історичної анаграми // Studialinguistica: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 28-34.
 5. Паралельні світи латинськомовної гетерограми // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 910. – Частина ІІ. – Харків, 2010. – с. 268-272.
 6. Особливе місце titulisacriсеред функціональних різновидів інскрипцій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 565. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – с. 50-53.
 7. Прийоми мовної гри з фонетичним образом слова в латинській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія. – Т. 15. – №1. – Київ, 2012. – с. 75-81.
 8. Графічні елементи латиномовного акровірша як спосіб вторинної і додаткової семантизації тексту / Н.В. Корольова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К.: «Освіта України», 2014. – С. 52–63.
 9. Типология латиноязычной инскрипции в Украине XV-XVIвв. // The Fourth International Congress of Belarusian Studies. – Working Papers. – Volume 4 (2015). – Vytautas Magnus University Press. – Kaunas, Lithuania. – Рр. 172-176.
 10. «Lingua Latina curiosa». – К: «Компас», 2008. – 86 с.
 11. Українсько-давньогрецько-латинський словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.Бойко, В. Миронова. – 2-ге вид., доповн. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 271 с. (у співавт.).
 12. Синтаксис латинської мови. Практична частина. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 273 с.
 13. Латинська мова в Україні XV – початку XVIII століття : монографія / В. М. Миронова, С. П. Гриценко, Н. В. Корольова, О. М. Косіцька, О. М. Кощій, Р. А. Щербина ; [відп. ред. В. М. Миронова]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 591 с. (у співавт.).
 14. Енциклопедичний словник класичних мов [Текст]: [навч. вид.] / [Звонська Л. Л., Корольова Н. В., Лазер-Паньків О. В. та ін.]; за ред. Л. Л. Звонської; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2015. – 463 с. (у співавт.).