Кощій (Осауленко) Оксана Миколаївна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 03.01.1976 р.н.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1999 році, отримавши кваліфікацію магістра класичної філології та української мови і літератури.

У 2011 р.захистила кандидатську дисертацію на тему «Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст.»зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1999 р. асистент, з 2002 р. на посаді доцента кафедри загального мовознавства та класичної філології. З 2016 р. переведена на посаду доцента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Загальний педагогічний стаж становить 16 років.

Викладає курси:

 • «Порівняльна типологія давньогрецької і новогрецької мов»,
 • «Діахронні виміри грецької лексикології»,
 • «Грецька герменевтика» та  «Латинська герменевтика»,
 • «Середньовічна латина»,
 • «Методика праці з латиномовними джерелами»,
 • «Практичний курс другої мови (новогрецька)».

У 1998 та 2012 рр. як стипендіат програми ΘΥΕΣΠΑвдосконалювала знання новогрецької мови в Афінському національному університеті (Греція).

Брала участь у міжнародних наукових семінарах (2000, 2002, 2003, 2006, 2008 рр.) з питань класичної філології в рамках Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи у Варшаві (Центр досліджень античної традиції Варшавського університету (OBTA, MSH).

Сфера наукових зацікавлень: неолатиністика, міжмовна взаємодія, грецько- та латинськомовні пам’ятки середньовіччя та Нового часу, історія новогрецької мови.

Є автором 29 наукових праць і навчально-методичних розробок.

 

Основні публікації:

 1. До питання про латиномовні панегірики в єзуїтських колегіумах в Україні кінця XVI– середини XVIIстоліття // OperaSlavica. Slavistické rozhledy.  –  Ročn. 10 : čísl3. – 2000. – С. 23–34.
 2. Розвиток латиномовної епічної поеми у кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. на теренах Речі Посполитої // Мова і культура : наук. видан. – Вип. 5. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 92–99.
 3. Давньогрецька еротична епіграма елліністичного періоду // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – Вип. IV. – Кн. 1. – К., 2003. – С. 11– 26.
 4. Програма курсу “Латинська мова” для студентів економічного факультету. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 19 с.
 5. Епінікій «De bello Ostrogiano» Симона Пекаліда у контексті української латиномовної поезії // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць.  – Т. VI: Українсько-польські літературні контексти доби бароко. – К., 2004. – С. 235–246.
 6. Давньогрецька мова в таблицях: Фонетика. Морфологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2010. –331 с. (у співавт.)
 7. Транслітерація іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми: домінанта і варіант // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – Вип. 33. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011.  – С. 319–323.
 8. Інтертекстуальний код античності: imitatio antiquorum у новолатинській поезії // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – Вип. 41. – Ч. 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012.  – С. 332–341.
 9. Креативний потенціал латинської мови у новолатинському поетичному тексті: лексика і словотвір // Семантика мови і тексту : Матеріали ХІ міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2012. – С. 265-267.
 10. Зворотні запозичення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – Вип. 46. – Ч. 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013.  – С. 215-223.
 11. Неолатинистика в Украине: современное состояние и перспективы // Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования. – Сб. матер. конф. – Краснодар : АНО «ЦСПИ «Премьер», 2013. – С. 86-90.
 12. Латинська мова в Україні XV– початку XVIIIстоліття : монографія. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014.  – 591 с. (у співавт.)