Лазер-Паньків Олеся Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 26.09.1977 р.н.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1999 році, отримавши кваліфікацію магістра класичної філології та української мови і літератури.

У 2007 р.захистила кандидатську дисертацію на тему «Архаїзаторські тенденції у мові грецької історіографії II-III ст. (на матеріалі твору Арріана «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ»)» зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1999 року на посаді асистента кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.У 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри загального мовознавства та класичної філології.З 2016 р. переведена на посаду доцента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністи.

Педагогічний стаж становить 17 років.

Викладає курси: «Давньогрецька мова», «Латинська мова», «Культура Давньої Греції та Риму», «Давньогрецька текстологія».

Учасник науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України). 

У лютому 2013 року створила сайт pinax.com.uaдля публікації наукових та навчально-методичних матеріалів з предметів мовознавчого та класичного циклу.

Брала участь у роботі міжнародної літньої школи з вивчення новогрецької мови (програма ΘΥΕΣΠΑ) в Афінському національному університеті (черень – липень 2013 р., Афіни, Греція).

Стала ініціатором укладання угоди з Керченський історико-культурним заповідником та організатором проходження археографічної практики студентами ІІ курсу спеціальності «Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; іноземна мова)» на його базі (липень, 2013 р.).

З жовтня 2014 року є членом та виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 26.001.49.

Сфера наукових зацікавлень: історія давньогрецької мови, історія латинської мови, історія та культура Давньої Греції та Риму, давньогрецька діалектологія, давньогрецька та латинська пареміологія.

Є автором 34наукових праць і навчально-методичних розробок.

 

Основні публікації:

 1. Буклет до 60-річчя кафедри загального мовознавства та класичної філології (у співавторстві з І. О. Голубовською, Н. В. Корольовою) – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 83 с.
 2. Енциклопедичний словник класичних мов / Звонська Л. Л., Корольова Н. В., Лазер-Паньків О. В. та ін. ; За ред. Звонської Л. Л. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 464 с. (94 с.)
 3. Лазер О. В. Позамовні фактори формування мови грецької історичної прози II-IIIст. // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – № 6. – Кн. 1. – К. : Прайм-М, 2002. – C. 270-275.
 4. Лазер О. В. Фонетичні особливості койне // Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія : Зб. наук. праць. – Ч. 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. –  С. 43-48.
 5. Лазер-Паньків О. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ : Давньогрецькі прислів’я та приказки : словник-довідник / О. Лазер-Паньків – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 447 с.
 6. Лазер-Паньків О. В. Багатомовний юридичний словник-довідник. –К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 540 с.(колектив авторів; 104/540 с.)
 7. Лазер-Паньків О. В. Вербалізація концепту НЕМОЖЛИВЕ у давньогрецьких приказках // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 38. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 423-429.
 8. Лазер-Паньків О. В., Кощій О. М. Давньогрецька мова в таблицях : Фонетика. Морфологія : Навчальний посібник. – Надвірна : ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – 332 с. (у свіавторстві з Кощій О. М.; 166/332 с.)
 9. Лазер-Паньків О. В. Давньогрецькі емотивні приказки: структурно-семантичний аналіз // Studia linguistica : Зб. наук. праць. – Vol. V (II). – К. :  ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 105-110.
 10. Лазер-Паньків О. В. Давньогрецькі паремії з топонімічним або етнонімічним компонентом // Studia linguistica : Зб. наук. праць. – Vol. III. – К. :  ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 147-152.
 11. Лазер-Паньків О. В. До питання про греко-латинський білінгвізм елліністично-римського періоду // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 25. – Ч. 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 142-146.
 12. Лазер-Паньків О. В. Етнокультурна специфіка семантики давньогрецьких фразеологізмів із компонентом собака  // Семантика мови і тексту : матеріали XIМіжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 307-309
 13. Лазер-Паньків О. В. Жанрова мова грецької історичної прози //Мова та культура : Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Т. IV. – Ч. І.  – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002. – C. 222-228.
 14. Лазер-Паньків О. В. Матеріали до курсу «Культура Давньої Греції та Риму» (методичні вказівки, робоча програма, навчально-тематичний план, тестові завдання, джерельна база) для студентів спеціальності «Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; західноєвропейська мова)». – Івано-Франківськ : Лік, 2008. – 109 с.
 15. Лазер-Паньків О. В. Модульні контрольні роботи для студентів філософського факультету (укладач) // Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов / За ред. В. М. Шовкового. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 42-57.
 16. Лазер-Паньків О. В. Особливості вираження об’єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мові ІІ-ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΑΝΑΒΑΣΙΣ) //Studialinguistica: Зб. наук. праць. – Vol.VIІ. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 184-188.
 17. Лазер-Паньків О. В. Особливості давньогрецької зооморфної метафори на позначення рис характеру людини // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 41. – Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 391-398
 18. Лазер-Паньків О. В. Особливості лексичної репрезентації концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові // Studialinguistica: Зб. наук. праць. – V. VIII. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 36-42.
 19. Лазер-Паньків О. В. Особливості формування функціональних різновидів давньогрецької мови елліністично-римського періоду // Іноземна філологія : Зб. наук. праць. – Вип. 122. – Львів : Вид-во ЛНУ імені І. Франка, 2010. – С. 21-26.
 20. Лазер-Паньків О. В. Особливості функціонального синтаксису відмінків грецької мови елліністично-римського періоду (на матеріалі твору Арріана «Анабазис Александра») // Studialinguistica: Зб. наук. праць. – Vol. 1. – К. :  ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 68-73.
 21. Лазер-Паньків О. В. Особливості функціонування інфінітива у грецькій мові еллінстично-римського періоду // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 23. – Ч. 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 76-78.
 22. Лазер-Паньків О. В. Особливості функціонування прецедентних антропонімів у давньогрецьких фразеологізмах // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 43. – Ч. 2. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 265-270.
 23. Лазер-Паньків О. В. Програма курсу «Латинська мова» для студентів відділення «Міжнародне право» Інституту міжнародних відносин. –  К. : Науковий світ, 2001. – 16 с. (у співавторстві з Н. В. Бойко).
 24. Лазер-Паньків О. В. Розвиток красномовства та грецька історіографічна традиція // Актуальні дослідження іноземних мов і літератур : Зб. наук. праць. – Донецьк, 2003. – С. 17-19.
 25. Синтаксичні засоби архаїзації мови грецької історіографії ІІ-ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ) // Класичні мови і сучасне мовознавство. Хрестоматія для студентів-класиків / Упоряд. Голубовська І. О., Шовковий В. М. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 400 с. – С. 287-307.
 26. Лазер-Паньків О. В. Синтаксичні особливості мови твору Арріана «Анабазис Александра» як відображення архаїзаторських тенденцій у грецькій мові II-III ст. // Сучасні дослідження з іноземної філології : Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – С. 175-184.
 27. Лазер-Паньків О. В. Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-орнітонімом // Studialinguistica: Зб. наук. праць. – Vol.VI(I). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 259-264.
 28. Лазер-Паньків О. В. Тенденції аттикізму та грецьке мовознавство елліністично-римського періоду// Актуальные проблемы вербальной коммуникации : Язык и общество: Сб. науч. тр. –К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 445-447.
 29. Лазер-Паньків О. В., Гриценко А. А. Метафора у давньогрецькій музичній термінології // Studialinguistica: Зб. наук. праць. – V. VIII. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – C. 194-198.
 30. Лазер-Паньків О. В., Маркина Р. Д. Особливості метафоричної репрезентації інтелектуальних здібностей людини у давньогрецьких пареміях // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 1 (52). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 405-414.
 31. Лазер-Паньків О. В., Янчук А. С. Особливості вербалізації гендера у латинській фразеології // Studialinguistica: Зб. наук. праць. – V. VIII. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 212-215.