Левко Олександр Вадимович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 26.11.1985

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2007 році, отримавши кваліфікацію «магістр філології, фахівець з класичних мов, української мови та літератури».

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2009 року на посадіасистента кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2015 р. – на посаді доцента.  З 2016 р. переведений на посаду доцента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.  Загальний педагогічний стаж становить 9 років.

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію «Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри» зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

У 2015 р. отримав премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Античність та християнство: когнітивно-дискурсивний та лінгвокультурологічний виміри».

Викладає курси:

 • «Давньогрецька мова»,
 • «Латинська мова»,
 • «Грецька текстологія»,
 • «Історія давньогрецької літератури».

Займається україномовними перекладами ранньохристиянської та патристичної літератури з давньогрецької та латинської мов.

Сфера наукових зацікавлень: грекомовна патристика, релігійний дискурс, лінгвокультурологія,  давньогрецька література, ранньохристиянська література, переклади Святого Письма, грецької та латинської патристики.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

 

Основні публікації:

 1. Хрестоматія грецької патристики І–VIII ст. (оригінальні тексти з коментарями). – К.: ТОВ "РІДЖИ", 2015. – 324 с.
 2. Давньогрецька класична лірика : Антологія / Передмова І.П. Мегели, упоряд., прим. та коментар І.П. Мегели та О.В. Левка. – К.: Арістей, 2006. – 400 с. – (у співавт.).
 3. Концепт «αρετη» в грекомовній епідейктичній ораторській прозі: від енкоміїв Ісократа до гомілій Іоанна Златоуста // Studia linguisticа : Зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 2. – С. 225-232.
 4. Концепти «ελεημοσυνη» та «θεραπεια» у ранньохристиянській грекомовній прозі // Studia linguisticа : Зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 3. – С. 162-167.
 5. Концепт «θεωσις» у дискурсі ранньохристиянських письменників // Studia linguisticа : Зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 4. – С. 266-275.
 6. Лінгвокультурний діалог античності та християнства у дискурсі письменників ранньохристиянської доби // Мовні та концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 29. – С. 49-53.
 7. Концепт «φως» в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наукових праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 21. – С. 73-88.
 8. Прецедентні тексти античності у промові Іоанна Златоуста «De hieromartyre Babyla» // Мовні та концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 33. – С. 355-359.
 9. Концепт «ελλαμψις» у дискурсі Григорія Богослова // Studia linguisticа : Зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 5 (ІІ). – С. 159-163.
 10. Лексико-семантичне поле «αγων» у дискурсі ранньохристиянських грекомовних письменників // Мовні та концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 37. – С. 15-20.
 11. Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах Трьох Святителів // Studia Linguistica: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 6 (ІІ). – С. 265-274.
 12. Verbalization of the concept of LIGHT in the discource of st. Gregory the Theologian // Studia linguisticа: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 7. – С 258-268.
 13. Testi precedenti come linguistica correla livello pragmatico identità linguistica dei Tre Santi // Italian Science Review. – 2014. – 7(16). – P. 212-215. – Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/july/Levko.pdf
 14. Украинские слова-символы русалии и русалка в контексте других лингвокультур славянского и средиземноморского ареалов // Universum: Филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. – 2014. – № 7 (9). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1453
 15. Метафорична концептуалізація ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ / ΤΟΥ ΘΕΟΥ  ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ / БОЖЕ у Новому Завіті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Випуск 127. –– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 126-131.
 16. Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ χείρ «рука» у Септуагінті та Новому Завіті // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2014. – № 6 (283). – С. 93-96.
 17. Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ καρδία “серце” у Септуагінті та Новому Завіті // Studia Linguistica: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 8. – С. 93-98.
 18. Латиномовна поезія християнського Заходу в контексті європейського та українського віршування // Літературознавчі студії. – Вип. 45. – 2015. – С. 135–140.
 19. Пастир Герми: пер. укр. мовою, вступ та примітки // Ранні Отці Церкви: Антологія / ред. Марія Горяча (Витоки християнства, 1: Джерела, 1), Львів: Видавництво Українського католицького університету 2015, 512 с. С. 219-303.
 20. Етимологія як метод екзегези у творах грецької та латинської патристики IV ст. // Труди Київської Духовної Академії. – Вип. 24. – 2016. – С. 153–160.