Письменна Юлія Олександрівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 22.01.1982

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2004 році за спеціальністю «Мова та література (латинська, давньогрецька, українська)».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює як асистент з 2007 року на кафедрі загального мовознавства та класичної філології. З 2016 р. переведена на посаду асистента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Педагогічний стаж становить 10 років.

Викладає курси:

 • «Вступ до мовознавства»,
 • «Загальне мовознавство»,  
 • «Історія лінгвістичних учень»,
 • «Теорія мови»,
 • «Латинська мова» (українською, російською та англійською мовами).

Проходила стажування за програмою «Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot5 (EMECWLot5) European Community Mobility Programme» в Болонському університеті (лютий-березень 2010 р., Болонья, Італія).

Була учасником науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України). 

Є співавтором підручника «Вступ до мовознавства» (2016р.).

У 2016 році проходила стажування у відділі лексикології та лексикографії Інституту української мови НАН України.

Сфера наукових зацікавлень: етнолінгвістика, лінгвокультурологія, контрастивне вивчення національно-мовних картин світу.

 

Основні публікації:

 1. Лінгвокультурологічні виміри безеквівалентної лексики (на матеріалі назв страв національної кухні в італійській та англійській мовах) // Studia Linguistica: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016.– Вип. 9. – С. 393 – 398.
 2. Образ розумного у східнослов’янському і британському лінгвокультурних ареалах // Studialinguistica. Збірник наук. праць. Вип. 8. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 447-450.
 3. Основи лінгвістичних знань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна, З.В. Рожченко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287 с.
 4. Роль прототипної лексики у створенні національно-мовної картини світу (на прикладі української лексеми село, російських лексем деревня, село) // Мовні і концептуальні картини світу, 2013. т. Вип. 43, Ч. 3.-С.224-231.
 5. Етнокультурні особливості процесу метафоризації тактильних відчуттів (опозиція "твердий - мʹякий")// Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 26. Ч. 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – С.428–433.
 6. Образ "дурного" в національно-мовних картинах світу (на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов)  // Словʹянський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту словʹянознавства Київського славістичного університету.– Вип. 8. – Рівне: РІС КСУ, 2009. – С.
 7. Концепт ХИТРІСТЬ і його тезаурусні зв’язки (на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов) // Studialinguisticа: збірник наукових праць. – Вип.1. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2008. –  С.106 – 115.
 8. Образ «розумного» в контексті морально-ціннісної концептуалізації світу різномовними етносами // Studialinguisticа: збірник наукових праць. – Вип.ІІІ. – К.:ВПЦ «Київський універсітет», 2009. –  С.263 – 267.
 9. Етнічні особливості категоризації nominamentalia: раціональне й чуттєве  // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Випуск 23. Ч. ІІ. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 268–273.