Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 03.10.1975

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1999 році, отримавши кваліфікацію магістра класичної філології та української мови і літератури.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі текстів Геракліта і Платона» зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1999 року: асистент, з 2011 року – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології, а з 2016 р. – доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Педагогічний стаж становить 15 років.

Викладає курси:

 • «Латинська мова»,
 • «Давньогрецька мова»,
 • «Давньогрецька текстологія»,
 • «Вступ до класичної філології»,
 • «Давньогрецька і латинська епіграфіка»,
 • «Історія і теорія античної риторики».

Здобула 2 міжнародних гранти для кандидатів наук для участі у семінарах, присвячених питанням античної філософії («Vilém Mathesius Lecture Series 20 for Research and Education in Semiotics and Linguistics» -  A project of the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Прага, 2005р.) та застосуванню комп’ютерних технологій для збереження давніх рукописів («Philosophy and Science in the Greco-Roman World» - Сourse jointly organized by the SUN and the Center for Hellenic Traditions, Будапешт, 2006р.).

Є автором близько 30 публікацій у наукових фахових виданнях, присвячених питанням прагмалінгвістики, лінгвокультурології (у зв’язку з давньогрецьким філософським дискурсом та інтерпретацією образів і символів в індоєвропейських культурах), давньогрецької мови в контексті індоєвропейських і неіндоєвропейських мов.

Основні публікації:

 

 1. Лiнгвiстичний аналiз у парадигмi термiнiв ‘текст’ та ‘дискурс’ //Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ Серія·  Філологія · Педагогі-ка·Психологія. Вип. 1. – К., 2000. – С. 279-290.
 2. Лінгвістичний компонент у структурі аргументації античного філософського дискурсу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ Серія · Філологія · Педагогіка · Психологія. Вип. 3А. – К., 2000. – С. 311-318.
 3. Вплив архаїчних мовно-теоретичних уявлень на формування античних філософських текстів (на матеріалі фрагментів Геракліта) // Мовні і концептуальні картини світу. – №5. – К., 2001. – С. 269-273.
 4. Прагматична функція епістемічної модальності в науково орієнтованому дискурсі // Культура народов Причерноморья  №22, сентябрь 2002г., Симферополь. – С. 367-370.
 5. Семантика і прагматика давньогрецького оптатива // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ Серія· Філологія · Педагогіка ·Психологія. – Вип. 6. – К., 2003. – С. 216-222.
 6. Семантика ірреального індикатива в давньогрецькій мові // Українське мовознавство. –  Вип. 26. – К., 2003. – С. 73-77.
 7. Прагматичні функції віртуального індикатива в давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі діалогів Платона) // Мова і культура. – Вип. 6. – Т. ІІІ. Ч. 2. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – К., 2003. – С. 281-288.
 8. Аналітичні засоби вираження модальності в давньогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу / Зб. наук. праць. –  №10.  – 2004. – С. 677-685.
 9. Автореф. дис. канд. філол. наук:10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови». – К., 2005. – 20с. Шадчина А.С. Теорія оптимальності в контексті порівняльно-історичного методу // Мовні і концептуальні картини світу / Зб. наук. праць. – Вип. 21. –  Ч. 3. – 2007. – С. 267-275.
 10. Теорія оптимальності в контексті порівняльно-історичного методу // Мовні і концептуальні картини світу / Зб. наук. праць. – Вип. 21. –  Ч. 3. – 2007. – С. 267-275.
 11. Відображення західноанатолійських і ранньобалканських парних персоніфікацій у міфології, ритуалах і культовому мистецтві Давньої Греції // Мовні і концептуальні картини світу / Зб. наук. праць. – Вип.34. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С.142-153.
 12. Відображення малоазійського концепту «Леопард» у давньогрецькій мові і культурі // Studialinguistica. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С.79-92.
 13. Тестові завдання з давньогрецької мови для модульного контролю студентів 1 курсу спеціальності «класична філологія». – К.: СПД Креницький В.І. – 2006. – 36с.;
 14. Тестові завдання з давньогрецької мови для модульного контролю студентів 2 курсу спеціальності «класична філологія» – К.: Український фіто-соціологічний центр, 2011. – 35с.
 15. Лінгвокультурологічна інтерпретація епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі// Studialinguistica/ Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Ч. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 315-322.
 16. Вступ до класичної філології для студентів 1 курсу спеціальності «Мова та література (класичні мови, іноземна мова)»: Навчальний посібник / Поліщук А.С. – Український фіто-соціологічний центр, 2013. – 155 с.
 17. Балкано-кавказские параллели в языке и культуре (на примере образа героя в шкуре леопарда) // Žmogus kalbos erdvėje. Человек в пространстве языка (сб. научн. статей). – № 7. –  Каунас: Каунасский гуманитарный факультет Вильнюсского университета, 2013. – С. 326-334.
 18. Індоєвропейсько-кавказькі джерела мотиву «герой у звіриній шкурі // Мовні і концептуальні картини світу / Зб. наук. праць. – Вип. 43. – Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 304-320.
 19. Давньогрецький «Міф про аргонавтів» у контексті проблематики балканського етногенезу / Studialinguistica. Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 212-222.
 20. Антична філософська школа та її інструментарій(2013) http://www.pinax.com.ua/statt/ (2)
 21. Жанрово-стильові норми давньогрецького філософського дискурсу(2013) http://www.pinax.com.ua/statt/ (12)
 22. Функціонально-прагматичний аналіз темпоральних значень у грецькій мові Нового Завіту (2013) http://www.pinax.com.ua/statt/ (27)
 23. Семантичні переходи в назвах тварин Caniformiaта Feliformia(на матеріалі ностратичних мов) // ScienceandEducationa  NewDimension.  Philology, II(6), Issue: 29, 2014. – Р. 77-83.
 24. Енциклопедичний словник класичних мов [За ред. Звонської Л.Л.].  – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. –464c. (у співавторстві)
 25. Семантичні зсуви в назвах диких тварин типу Canidae, Mustelidae, Felidaeв далекоспоріднених мовах // Мовні і концептуальні картини світу / Зб. наук. праць. – Вип. 55. – Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 241-251.
 26. Джерела запозичення назви леопарда в хетській та давньогрецькій мовах // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» 11-12 березня 2016. – Львів, 2016. – С. 22-25.
 27. Відношення між лексико-семантичними групами «Леопард» у давніх індоєвропейських мовах // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке». [сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень)]. – Ч. 3. – Харьков: НИЦ «Знание», 2016. – С. 55-60.