Чемес Валерій Федорович

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 10.10.1955

Доцент, кандидат філологічних наук.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1978 році, отримавши кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови і літератури».

У 1986 р.захистив кандидатську дисертацію на тему «Функціонування літературної мови в іншомовному середовищі»зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1981 року: викладач, з 1987 р. – старший викладач, з 1989 р. – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2016 р. – доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Виконував обов’язки завідувача кафедри загального мовознавства та класичної філології у 1999-2000 та 2002-2005 рр. З 2007 р. по 2015 рік обіймав посаду заступника директора Інституту філології з навчально-методичної роботи. Педагогічний стаж становить 35 років.

Викладає курси: «Вступ до мовознавства», «Основи мовознавства», «Історія мовознавчих учень», «Історія античних лінгвістичних учень», «Загальне мовознавство», «Теоретична фонетика», «Психолінгвістика і соціолінгвістика», «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи соціолінгвістики» на спеціальностях (освітніх програмах) Інституту філології, хімічного факультету, факультету психології.

Науковий керівник 11-ох аспірантів, які захистили кандидатські дисертації з мовознавчих спеціальностей. 

Був ученим секретарем Вченої ради філол. ф-ту. Є Головою Комісії з української мови Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки.

Брав участь у Міжнародному науковому проекті при Інституті романістики Лейпцизького університету (Німеччина) «Мова і ідентитет у ситуаціях багатомовності. Мовна ідентифікація в поліетнічних регіонах Східної Європи (Р. Молдова і Україна)». Є співавтором двох колективних монографій, виданих за кордоном (Оттава, Канада; Лейпциг, Німеччина).

Проходив стажування на відділенні євразійських студій Венеційського університету (Італія).

Нагороджений Грамотою МОН України; Почесною грамотою Верховної Ради України «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, плідну навчально-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих кадрів, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 175-річчя створення університету».

Сфера наукових зацікавлень: теорія мови, соціолінгвістика, психолінгвістика, функціонування української мови в світі, взаємодія мов, проблематика мовно-етнічної ідентичності особи. Є автором 90 наукових і навчально-методичних праць.

 

Основні публікації:

 1. Вступ до мовознавства :  навчальний посібник / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, Л.М. Запорожець та ін.;  відп. ред. І.О. Голубовська. – К.: Видавничо-поліграфічний  центр «Київський університет», 2007. –Ч. І. – 99 с. (у співавторстві).
 2. Вступ до мовознавства :  навчальний посібник  / І.О.Голубовська, В.Ф. Чемес, А.М. Безпаленко та ін.; відп. ред. І.О. Голубовська. – К.:  Видавничо-поліграфічний  центр «Київський університет», 2010. – Ч.2. – 223 с. (у співавторстві).
 3. Вступ до мовознавства : підручник [І.О.Голубовська, С.М.Лучканин, В.Ф.Чемес та ін.]; за ред. І.О. Голубовської. – К.: ВЦ «Академія», 2016. – 320 с. – (Серія «Альма-матер»), (у співавторстві).
 4. Функціонування української мови за кордоном // Українська мова і сучасність. – К.: НМК ВО, 1991. – С.137-146.
 5. Явища мовної гіперкорекції в українському офіційно-діловому мовленні як психолінгвістичний і соціолінгвістичний феномен та проблема їх ”діагностування” // Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури. – К. : ІСДО, 1993. – С. 17-21.
 6. Про нормативність наукового писемного мовлення мовознавців центрального і південно-східного регіонів України (порівняльна лінгвостатистична характеристика) // Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка  “Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика”. – Вип.2. – К.,1994. – С.189-197.
 7. Соціолого-психологічні виміри мовно-культурного буття нації (до питання про можливі об’єктивні фактори позитивної дії) // Язык и культура. Четвертая междунар. конф. Материалы. – Ч.II. – К., 1996. – С.152-159.
 8. The Language of Law and Ukrainian Society // Essayson Legislative Drafting  / Department of Justice of Canada – Ministry of Justice of Ukraine. Center for Legal Reform and Legislative Drafting. – Ottawa, June, 1999. –P.23-60.
 9. Зміна мовної ситуації і проблема моделювання її динаміки // Державність української мови і мовний досвід світу. Матеріали міжнар. конф. – К., 2000. – С.419-434.
 10. Державна мова у студентському середовищі столиці (часово-динамічний аспект) // Вісник  Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – Вип. 8. – К.: Видав. центр. "Київський університет", 2000. – С. 70-73.
 11. Про одну показову кореляцію суб’єктивного й об’єктивного в соціолінгвістичному дослідженні // Українське мовознавство. – Вип. 22. – К.: Київський університет, 2000. – С.125-128.
 12. Суб’єктивне і об’єктивне в оцінці проблем вживання державної мови представниками різних соціальних груп мовців (зіставний аспект) // Наукова спадщина проф. С.В. Семчинського і сучасна філологія. – К. : Видав.-полігр. центр «Київський університет», 2001. – С. 526-533.
 13. Персоналізація суб’єктивного уявлення про еталонний зразок національної мови (за матеріалами анкетування київських студентів) // Українське мовознавство. – Вип. 23. – К. 2001. – С.106-120.
 14. Персоналізація суб’єктивного уявлення про еталонних носіїв російської мови у різних стратах українського соціуму // Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования : Сб.научн.работ. – К.: Издательско-полиграфический центр «Київський університет», 2002. – С.366-372.
 15. Динаміка співвідношення української і російської мов як рідних серед студентів різних груп філологічного фаху // Мовні і концептуальні картини світу. Зб.наук.праць. – №6. –  Книга 2. – К.: Прайм-М, 2002. – С.271-277.
 16. Мовна біографія як соціолінгвістичний прийом // Українське мовознавство. Зб. наук. праць. – Випуск 27-28. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – С. 206-211.
 17. Мовно-етнічна самоідентифікація особи у південноодеському поліетнічному регіоні // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Вип. 16. Книга 2. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – С.314-320.
 18. До проблеми етно-мовного самовизначення молоді у районах Одеської області з мішаним населенням // Матеріали IV міжнародного лінгвістичного семінару «Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній  науці: здобутки і проблеми», Донецьк, 10-13 червня 2005 р. – Донецьк, 2005. – С. 156-160.
 19. Бібліографія праць доктора філологічних наук, професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999) / Упорядн. В.Ф.Чемес. - К.: Київський університет, 2006. - 36с.
 20. Етно-мовні рефлексії в автобіографічній оповіді особи з поліетнічного регіону Одеської області // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. праць. – Вип. 21. – Ч. 3. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 246-250.
 21. Етно-мовна ідентичність особи у поліетнічних регіонах України // UkrainicaBrunensia. II. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost. – Brno, 2009. – С. 325-337;
 22. SoziokulturelleAnpassungundethnisch-sprachlicherIdentitätserhaltvorPersonenukrainischerundrussischer Herkunft im rumänischsprachigen Milieu// K.Bochmann, V.Dumbrava (Hg.) Sprachliche Individuation in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. II. Ukraine, Leipziger Universitätsverlag,2009. – S.62-93.
 23. Identitatea etnolingvistică a persoanelor de origine ucraineană / rusă în mediul românofon din regiunile polietnice ale Ucrainei      // Мова та історія : зб. к наук. Праць. – Вип. 414. Кукутень і давня Європа. – Упорядн. Д.Переверзєв. – К., 2016. – Сс.32-42.