Українське декоративно-ужиткове, образотворче мистецтво

Українське народно-декоративне мистецтво різноманітне, багатогранне й, водночас, складне художнє явище. Народне мистецтво в Україні творилося з прадавніх часів,  є виразником етнічних ідеалів і складником національного способу життя. Тому важливим є засвоєння студентом цілісності та різноманітності культурного досвіду й набутку українців продовж багатьох століть етнокультурних цінностей, що дає розуміння закономірностей розвитку народного мистецтва. Звернення та вивчення джерел народного мистецтва, збереження та оновлення всіх його видів, що так необхідно молодому поколінню в сучасному світі, допомагає усвідомленню свого родоводу, духовних традицій а отже – відродження нашої нації. Художнє оформлення довкілля  водночас є образно-символічною основою життя, що допомагає  формувати  естетичні смаки людини, активно впливає на її емоційний стан, думки й почуття а саме головне – розвиває фантазію й бажання творити. Українське народно-декоративне мистецтво  є особливою галуззю художньої діяльності людини й має яскраво виражену національну своєрідність.

Метою викладання дисципліни є – ознайомити студентів з основними підходами до вивчення різних видів народного мистецтва;  розширити теоретичні знання  у вивченні проблеми  ґенези української народної художньої культури в контексті національної культури. Для її досягнення вивчаються  архаїчні й сучасні пам’ятки народного мистецтва й творчий доробок народних майстрів.  На основі отриманих знань виробити у студентів розуміння  самобутності, специфіки та традицій  народно-декоративного мистецтва українців.

Студент повинен знати: основні теоретичні поняття  й визначення,  історичні етапи становлення та розвитку українського декоративно-прикладного мистецтва; основні види народного мистецтва та їх специфіку; особливості  творчої майстерності видатних  українських майстрів та їх внесок у розвиток національної  культури ; сучасні підходи до вивчення українського народно-декоративного мистецтва як основи етнокультури та найважливіші праці українських і зарубіжних учених, мистецтвознавців  у цій царині.

Студент повинен вміти: володіти навиками самостійної роботи з науковою літературою, яка стосується  досліджень української народної художньої культури,  користуватися понятійним апаратом відповідних досліджень, самостійно здійснювати класифікацію зразків українського  декоративно – прикладного мистецтва,  характеризувати види народного мистецтва.

Викладач: 

Сорочук Людмила Василівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: