Народна етика в героїчному епосі

Курс присвячено ціннісним орієнтаціям людини, суспільства, нації, що  складаються історично, успадковуються поколіннями, збагачуються, вдосконалюються чи здрібнюються. У фольклорно-етнографічних працях П.Чубинського, О.Левицького, П.Іванова, Я.Новицького, Т.Рильського, М.Сумцова фольклор використовувався для пізнання народної філософії, розуміння еволюції народних поглядів на окремі явища суспільного й приватного життя. Метою курсу є комплексний етико-філософський аналіз моральної культури українського народу за поетичними фольклорними джерелами.У результаті вивчення дисципліни "Фольклористика в Київському університеті" студенти повинні знати: форми аксіологічного досвіду у ставленні українського народу до праці та господарської діяльності, суспільних та шлюбно-сімейних відносинах; найважливіші чинники, що обумовлюють специфіку моральної культури українського народу; існуючі в літературі методологічні підходи щодо висвітлення поняття «морально-етичні погляди народу».Вміти: на матеріалі фольклорних джерел герменевтично реконструювати своєрідність основних моральних цінностей української народної віри; визначити морально-етичні погляди народу на гріховність людини; опрацьовувати вітчизняну та світову літературу з проблем світоглядних орієнтацій та морально-етичних поглядів народу задля аналізу моральних цінностей національного буття українського народу.

Викладач: 

Рудакова Наталія Іванівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: