Південно-, західно-, східнослов’янський фольклор

Дисциплiна «Західно-південно-східнослов'янський фольклор»  належить до циклу фундаментальних дисципліннавчального плану підготовки фахівців-фольклористів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Студенти  ознайомлюються із  поетичною оригiнальнiстю героїчного епосу сербських юнацьких пiсень, билинного епосу, закарпатськими забійницькими піснями, російськими частівками та ін., зв’язком традицiй та обрядовостi рiзних слов’янських народiв, з їхньою календарною i родинною поезiєю, мiфологiєю, iсторичною прозою тощо.Мета викладання – ознайомити студентiв з iсторичними та регiональними особливостями формування й розвитку фольклорних жанрiв слов’янських народiв; виявити суто нацiональне й типологiчне художне мислення народної творчості.У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: специфіку та  своєрiднiсть iсторичного генезису та еволюцію захiдно-пiвденно-східнослов’янського фольклору; жанрову структуру; відмінність фольклорних етнічних систем на рівні соціально-художнього відображення.Вміти: пояснити історію виникнення та побутування західно-південно-східнослов’янського фольклору; здійснювати порiвняльний  аналiз фольклору одного регiону з іншим; систематизувати доробок фольклористiв цих регiонiв.

Викладач: 

Наумовська Олеся Владиславівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: