Суб’єктно-образна система фольклору

Курс розрахований на магістрів 1-го року навчання. Суб'єктність етносу – це певний вияв етносвідомості, яка є метамовою для моделювання фольклорного тексту. Творче начало етносу (етносуб’єктність) концентрує усі прояви ототожнення цілей, інтересів, життєвих перспектив його представників із тією етнічною культурою, всередині якої вони перебувають. Рушійними силами реалізації етносуб'єктності є програмуючі механізми етносу стосовно кожного творчого акту. Ця програмна реальність постає у вигляді фольклорного мотиву; тому він має продукуючу (моделюючу) силу, бо генерує колізії не довільні, а внутрішньообумовлені. Критерії ступеня прояву інших видів суб’єктності – індивідуальної і групової –  не тільки можуть, а й повинні бути використані для визначення сутнісно значущих ознак фольклору. Суб'єктне начало як категорія може співвідноситися з формами свідомості та діяльності соціальних груп і окремих індивідів.

Об’єктом теоретичного курсу є український фольклор як комплекс традиційних смислів, втілених у вербальних та невербальних текстах.

Предмет теоретичного курсу – система суб’єктності фольклору, такі її атрибутивні характеристики, як суб’єктивність (особистісність, наративність), субкультурність, семіосфера, подільність, варіативність, трансмісія традиційного смислу.

Мета і основні завдання навчальної дисципліни: інтерпретація суб’єктно-образної системи та теоретичне обґрунтування онтологічних категорій фольклору, а також  – підготовка слухачів першого року навчання в магістеріумі до здійснення фахового аналізу фольклорного тексту з урахуванням новітніх наукових методик та написання магістерської наукової праці.

Викладач: 

Івановська Олена Петрівна

Мова викладання: 
Форма контролю: