Міфологія

«Міфологія» – фундаментальна дисципліна навчального плану підготовки фахівців-фольклористів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Курс покликаний дати студентам розуміння міфу як одного з центральних феноменів, першопочаткової форми духовної iматерiальної культури людства, викласти необхідну суму знань із міфології, висвітлити на їх основі міфологічні аспекти українського національного фольклору та літератури, показати трансформацію міфологічних вірувань у процесі історичного розвитку української усної та писемної літератури, приклади використання елементів язичницької й християнської міфології в сучасній міфотворчості. У курсі висвітлюються національні особливості міфологічної картини світу українців та різновиди її реалізації в культурі. Протягом усього процесу викладання курсу проводиться послідовний системний і детермінований аналіз міфологічної свідомості та міфологічних вірувань. Як наслідок у студентів виробляється стійке й усвідомлене розуміння того, що українська усна й писемна літератури успадкували позачасову міфологічну модель людського мислення та сукупність парадигм, у яких відображено всі проблеми людства. У студентів виробляються навички розпізнавати елементи космогонічних, антропогонічних, есхатологічних, тотемних, календарних, героїчних, близнечних етіологічних, ініціаційних, астральних міфів у фольклорних та літературних текстах.

Викладач: 

Наумовська Олеся Владиславівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: