Світовий епос

Програма курсу «Світовий епос» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Фольклористика. Українська мова та література і іноземна мова». Викладається на 4 курсі першого семестру. Обсяг: лекцій 36 годин, семінарських занять 18 год. Форма підсумкового контролю – екзамен.

Суттєвою особливістю пропонованого курсу є те, що світовий епос подається як складова фахової спеціалізації студентів-фольклористів.

Курс світового епосу як навчальна дисципліна є одним із ключових у філологічній освіті філологів-фольклористів у нинішній час мультікультуризму та різнорівневих культурних комунікацій.

У програмі пропонованого курсу окреслюються головні аспекти і напрями розвитку світового героїчного епосу якпроцесу, культурно-історичні епохи та стилі; для текстуального аналізу добираються найтиповіші тексти певної жанрово-тематичної групи та відповідної культурно-історичної доби.

Світовий героїчний епос розглядається в його еволюційному розвитку. Визначальною категорією для періодизації є категорія “культурно-історична епоха”, що розуміється як умовно хронологічно окреслений історичний період, у контексті якого певні художньо-естетичні й літературні тенденції народжуються, досягають найвищого рівня розвитку, себто стають визначальними і вершинними, і в результаті подальшої еволюції мистецтва слова вичерпуються, трансформуються в інші, що є їх логічним продовженням або ж запереченням. Відповідно у розвитку світового героїчного епосу дотримується історично-етнічний принцип. Виділяються культурно-історичні епохи Античності, Середньовіччя, Ренесансу, Бароко, Романтизму та Реалізму ХІХ ст. Студенти повинні знати, що світовий героїчний епос як система формувався у безпосередньому зв’язку із історичними подіями та формуванням міфологічних етнічних систем.. Таким чином, студенти мають ознайомитися з методиками зіставного аналізу, проблемами генеалогії та типології у літературних пам’ятках.  Вони повинні знати авторів і назви творів; тексти та їх вплив на національну літературу; генетичні та контактні зв’язки. Окрему увагу варто приділити формуванню навичок аналізу епічного літературного явища як компонента національної культури.

Викладач: 

Павлов Олег Данилович

Мова викладання: 
Форма контролю: