Публікації

Підручники

 • Мойсієнко А.К., Мосенкіс Ю.Л., Бас-Кононенко О.В., Бондаренко В.В., Гапченко О.А., Кравченко Л.О., Мацько О.М., Плющ Н.П., Сидоренко О.М. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник. – Київ: Знання, 2010. – 270 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-8023 від 25 вересня 2009 р.).
 • Мойсієнко А.К., Арібжанова І.М., Коломийцева В.В., Костич Л.М., Різник С.М., Плющ М.Я., Алтинцева Л.Ю. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис: підручник. – Київ: Знання, 2010. – 374 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-8023 від 25 вересня 2009 р.).

Список наукових статей за 2011 рік (файл .pdf, 145 Kb)

Робочі програми

Публікації кафедри за попередні роки

Науково-методичні:

 • Бас-Кононенко О.В. Українська мова. Посібник для вступників до вищих навчальних закладів України (у співавторстві з Л.Гнатюк), видання 4-е, виправлене й доповнене. К., 2005.
 • Вовк П.С. Гніздовий перекладний словник-мінімум української й російської мов. – Вип. 6. – К., 2004.
 • Вовк П.С. Слово. Звукова форма – К.: КНУ, 2004.
 • Вовк П.С. Позиційний центр індонезійського консонантизму // Вісник КНУ. – К., 2004.
 • Гайович Г.В. Практикум з орфографії сучасної української мови. Навчальний посібник. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «Крок», 2011. – 52 с. (3,25 др. арк.).
 • Гапченко О.А. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт із сучасної української мови для студентів філологічних спеціальностей – К.: КНУ, 2004.
 • Дарчук Н.П. Створено й викладено на лінгвістичний портал новий частотний словник “Українська публіцистика – 2004”.
 • Дарчук Н.П, Алексієнко Л.А., Зубань О.М. Створено електронну версію підручника з сучасної української мови (розділи “Словотвір”, “Морфологія”, “Синтаксис”).
 • Костич Л.М. Методичні вказівки до с/к “Принципи функціональної лінгвістики”. – К., 2004.
 • Костич Л.М.Навчальний план с/с “Словотвірна семантика”
 • Мацько О.М. Стилістика української мови.: Підручник – К.: Вища школа., 2005 – 462 с.( у співавторстві).
 • Мацько О.М. Українська мова. Тексти для переказів для учнів 5 – 11 класів. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 288 с.( у співавторстві).
 • Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навчальний посібник. З грифом МОН. – Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2011. – 464 с. (29 др. арк.).
 • Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: зб. Текстів для диктантів: держ. підсумк. Атестації 9 клас. З грифом МОН. – К.:Центр навчально-методичної літератури, 2011. – 64 с. (4 др. арк.).
 • Чумак В.В. Український орфографічний словник, вид.4., (літери Ю, Р.) – К.: Довіра, 2005.
 • Чумак В.В. Про зміни в лексико-семантичній системі української мови кінця XX – початку XXІ ст. // Мовні і концептуальні картини світу, вип. 14, кн. 2, 2004 (у співавторстві з М.В. Бондар).

Наукові:

 • Мойсієнко А.К. Бароковий дискурс української поезії XVІІ ст. // Українсько-польські літературні контексти доби Бароко. – К., 2004. – С. 336-340.
 • Мойсієнко А.К. Поетична візитівка Р. М. Рільке // Сучасність.– 2005.– №6.– С. 51-60.
 • Мойсієнко А.К.Всесвіт крізь призму слова // Українська мова.– 2005.– №3.
 • Мойсієнко А.К.Люстро Юрія Завгороднього // Українознавство.– 2005.– № 1.– С. 258-259.
 • Мойсієнко А.К.Хто відповість? // Літературна Україна.– 2005.– № 13, 7 квітня.– С. 3 (у співавторстві).
 • Мойсієнко А.К.Під маскою соціальної справедливості // Слово просвіти.– 2005.– Ч. 14.– С. 1, 4 (у співавторстві).
 • Мойсієнко А.К.Українська Академія за кордоном. Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці // Літературна Україна.– 2005, № 27, 14 липня. – С.7.
 • Арібжанова І.М. Порівняння: форма чи зміст? // Українське мовознавство. – Вип. 29-30. – 2004.
 • Берковець В.В. Фоностилема як одиниця фоностилістики // Українське мовознавство. Вип. 32-33. – 2004.
 • Бас-Кононенко О.В. Діяльність мозку і мовленнєва діяльність людини: спільність природи і функціонування (артикуляційний аспект). – (У співавторстві). // Acta universitatis Nicolai Copernici: Studia slavica IX: Nauki humanistyczno-zpoleczne. – Torun, 2004. – Zeszyt 364. – S. 5-11. (Польща);
 • Бас-Кононенко О.В. Породження мовлення як об’єкт експериментальної фонетики, фонології, психолінгвістики у зв’язку з психофізіологічною діяльністю механізмів мозку (спроба інтерпретації окремих проблем) // Українське мовознавство. – К., Вип. 29-30., 2004. – С. 136-140.;
 • Бас-Кононенко О.В. Лабораторія експериментальної фонетики: історія, сучасність та перспективи розвитку // Українське мовознавство. – К., Вип. 32-33, 2004 – С. 10-14.
 • Бас-Кононенко О.В. Мовні консультації у рубриці “Культура мови” // Український юрист. – К.: 2005, № 6 (30). – С.84.
 • Вовк П.С. Типологічне зіставлення української, російської, польської мов // Українське мовознавство. Вип.29-30. – 2004 р.;
 • Вовк П.С.Фонема як одиниця мови // Українське мовознавство. Вип.32-33, С.29-30. – 2004.;
 • Вовк П.С.Фонологічна структура консонантизму української, російської і польської мов // Студії з україністики. – Вип.6. – К., 2004.;
 • Гапченко О.А. Стійкі порівняння як одиниці внутрішнього лексикону людини: експериментальне дослідження // Українське мовознавство. Вип. 29-30. К., 2004. С.99-103;
 • Гапченко О.А. Деякі особливості функціонування етнонімів у сучасній українській мові (на матеріалі асоціативних експериментів) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб-к наук. праць. Вип. 12. Ч.І. К., 2004. С. 97-103;
 • Гапченко О.А. Етнокультурні особливості семантики зоонімів // Мовні і концептуальні картини світу: Зб-к наук. праць. Вип. 14. Кн. І. К., 2004. С. 79-82.
 • Козленко І.В. Cучасна українська мова. Морфеміка. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 10.69 др. арк.
 • Козленко І.В. Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київ. університет”, 2004 (у співавторстві з Г.К. Доридор).
 • Козленко І.В. Варіативність -ся-дієслів в українській мові // Вісник Київ. ун-ту. – Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. 15. – 2004. – С. 35-40.
 • Козленко І.В. Живі (фонемні) чергування в морфонології українського дієслова // Українське мовознавство. – Вип. 33. – 2004. – С. 64-68.
 • Кравченко Л.О. Прізвища Лубенщини. – К., 2004;
 • Кравченко Л.О. Словотвірні моделі лубен-ських прізвищ із суфіксами -л-о, -ун, -ан // Українське мовознавство. – К., 2004. – Вип. 29-30. – С. 151-154.;
 • Кравченко Л.О. Словотвір прізвищ Лубенщини // Мовознавство. – 2004. №1. – С. 69-75.
 • Кравченко Л.О. До питання класифікації розмовно-побутових варіантів імен // Актуальні питання антропоніміки – К., 2005. – С. 130-137.
 • Костич Л.М. Основні засади функціональної граматики. Навч. посібник. – К., 2004;
 • Костич Л.М. Історія суфіксальної деривації якісних прикметників української мови. Монографія. – 230с. (К., 2004);
 • Костич Л.М. Семантика подібності в діахронії: якісні деривати // Українське мовознавство. Вип. 31. – Київ, 2004. – С. 16-22;
 • Плющ Н.П. Питання української орфоепії у фонетичному доробку І.Зілинського // Українське мовознавство. – Вип. 32-33. – 2004. – С. 45-49.
 • Плющ Н.П. Етикетні формули в комунікативній стратегії адресата (на матеріалі епістолярію Ольги Кобилянської) // Літературознавчі студії. Вип.9. - К., 2004.;
 • Плющ Н.П. “Авторська” пунктуація в системі графічних засобів відображення на письмі невербальних компонентів комунікації // Українське мовознавство. Вип. 29-30. – К., 2004.;
 • Плющ Н.П. Публікації в журналі “Український юрист” з питань норми й культури укр. мови (2005 р.).
 • Різник С.М. Складне прийменникове словосполучення в сучасному синтаксисі //Українське мовознавство. – Вип. 27-28. – 2004.;
 • Різник С.М. Зміст понять «сполучуваність» і «валентність» у сучасній українській мові. // Україністика в Кракові: між мовою і культурою. Краків, 2004.
 • Мосенкіс Ю.Л. Исследования корейского языка в украинском журнале “Язык и история” // Сеульский вестник. – 2004. – Февраль. – № 82. – С. 15.
 • Мосенкіс Ю.Л.Цар, який став прем’єр-міністром: Симеон Саксен-Кобурґ-Ґотський // Президент. – 2004. – № 1. – С. 22–27.
 • Мосенкіс Ю.Л.Українські топоніми з кавказькими паралелями // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – № 10. – С. 440–444.
 • Мосенкіс Ю.Л.Галузева корейська лексика в українських текстах (на матеріалі спортивної термінології) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. – № 10. – С. 444–449. – Співавтор Р.І.Синишин.
 • Мосенкіс Ю.Л.Современный молодежный сленг: состояние и перспективы исследований // Jezyk rosyjski w przestreni jezykowej і kulturowej europy i swiata: Czlowiek. Swiadomosc. Komunikacja. Internet. II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. – Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. – S. 29.
 • Мосенкіс Ю.Л.Семантична проблематика у спецкурсі “Мовні контакти” // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – С. 30–32.
 • Мосенкіс Ю.Л.Леґенда про засновника Києва // Коментар. – 2004. – № 4. – С. 15.
 • Мосенкіс Ю.Л.Іван Мєщанінов – почесний академік АН Азербайджану // Україна – Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-й річниці відновлення незалежності України та азербайджану (8 червня 2001 р.). – К.: Денеб, 2004. – С. 105–110.
 • Мосенкіс Ю.Л.Вплив англійської мови на український комп’ютерний сленг (попереднє повідомлення) // Мова та історія. – К., 2004. – Вип. 70. – С. 40–49. – Співавт. О.С.Фурса.
 • Мосенкіс Ю.Л.Матеріали до словника корейських лексичних елементів українських текстів // Мова та історія. – К., 2004. – Вип. 70. – С. 107–121. – Співавт. Р.І.Синишин.
 • Мосенкіс Ю.Л.Азербайджанська та інші тюркські мови – нащадки мов давньосхідних цивілізацій // Мова та історія. – К., 2004. – Вип. 70. – С. 122–129.
 • Мосенкіс Ю.Л.Північноазійські паралелі тюркських мов – свідчення доісторичного переселення тюрків до Америки // Мова та історія. – К., 2004. – Вип. 70. – С. 130–133.
 • Мосенкіс Ю.Л.Від трипільської України до Японських островів: стародавні мовні паралелі // Мова та історія. – К., 2004. – Вип. 71. – С. 88–95.
 • Мосенкіс Ю.Л.Семантична проблематика у спецкурсі “Дослідження з етимології” // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий центр Київського національного лінгвістичного університету, 2004. – С. 180–182.
 • Мосенкіс Ю.Л.Деякі актуальні питання китаїстики та японістики (короткий огляд) // Мова та історія. – К., 2004. – Вип. 72. – С. 103–115. – Співавт. Ю.А.Поліщук.
 • Чумак В.В. Дисертаційні роботи з мовознавства (Тематика досліджень) // Мовознавство. – 2005. – №1.
 • Чумак В.В. Пленум Наукової ради у м. Cімферополі // Мовознавство. – 2005. – №1. – С. 91-93.
 • Зубань О.М. Електронний підручник з фонетики сучасної української мови // Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ірини Петрівни Сунцової. – К., 2004.
 • Алексієнко Л.А., Дарчук Н.П., Зубань О.М. Метафора у параметризованій базі даних сучасної поетичної мови // Вісник Київського лінгвістичного університету. – К., 2004. – Т. 6. – № 2.
 • Алексієнко Л.А., Дарчук Н.П., Зубань О.М. Автоматизированная учебная система по русскому языку // Материалы международной конференции “Компьютерная лингвистика без границ”, Санкт-Петербург, – 2004.
 • Алексієнко Л.А., Дарчук Н.П., Зубань О.М. Параметризированная база данных поэтической речи как источник и инструмент филологических студий // Материалы международной конференции “Компьютерная лингвистика без границ”, Санкт-Петербург, – 2004.
 • Алексієнко Л.А., Дарчук Н.П., Зубань О.М. Лексико-грамматическая и грамматическая омонимия в украинском и русском языках // Материалы конф. «Русский язык: исторические судьбы и современность», 18-21 марта 2004.