Бабенко Тамара Василівна

Завідувач кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології, кандидат наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Сфера інтересів: методика викладання іноземних мов, формування естетичної свідомості особистості засобами іноземних мов.

Науковий доробок складає 30 публікацій. Основні навчально-методичні праці:

  1. Методика навчання англійської мови: Цикл лекцій. Львів, Вид. центр Льв. ун-ту імені Івана Франка, 1999;
  2. Методика навчання англійської мови в початковій школі. К., Арістей, 2005;
  3. Формування естетичного смаку засобами англійської мови. К., ВПЦ “Київський університет”, 2009;
  4. Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі. К., ТОВ «Вольф», 2009;
  5. Програма курсу «Англійська мова (друга мова» (граматичний аспект) напрям філологія, спеціальність 6.020303 «Східні мови та літератури» ОКР «Бакалавр» (2012);
  6. Програма курсу «Комунікативні стратегії» (граматичний аспект), підготовки: напрям філологія, спеціальність 8.020303 «Східні мови та літератури» ОКР «Магістр» (2012).