Зязюн Лариса Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної слов'янської академії освіти імені Яна-Амоса Коменського, професор кафедри французької філології

Освіта, робота: Випускниця Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1973 році закінчила факультет іноземних мов за спеціальністю: романо - германські мови та література.  З вересня 1974 року розпочала свою трудову діяльність на посаді викладача французької мови на підготовчих курсах для студентів Львівського державного університету імені Івана Франка; з лютого 1977 по грудень 1989 року працювала завідувачем курсів підвищення кваліфікації учителів при Львіському державному університеті імені Івана Франка та викладачем французької мови з погодинною оплатою; з грудня 1989 року по вересень 2001 року, як обрана за конкурсом, на умовах, передбачених конктрактом, працювала викладачем та старшим викладачем французької мови кафедри іноземних мов Інституту гуманітарної освіти національного університету "Львівська Політехніка"; з листопада 2001 року по жовтень 2003 року - науковий співробітник та старший науковий співробітник відділу філософії, змісту та прогнозування  Інституту вищої освіти АПН України; з жовтня 2003 року по нинішній час, як обрана за конкурсом та на умовах, передбачених контрактом, працює на посадах доцента кафедри романських мов (жовтень 2003 - лютий 2010), професора кафедри романських мов (лютий 2010 - грудень 2012) та з грудня 2012 року по нинішній час на посаді професора кафедри французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування, викладання за кордоном: У 1993 - 1995 роках навчалася на філософському факультеті Українського Вільного Університету в м. Мюнхені, Німеччина. Захистила магістерську працю на тему: "Педагогічна творчість українського педагога Григорія Ващенка в контексті європейської освіти". 1997 - 2000 роки - участь в міжнародному проекті "Tempus Tacis" та праця за домовленістю в екологічному проекті ЮНЕСКО. Протягом 1995 - 2000 років - перекладач на міжнародних французько-українських конференціях, що проходили в національному університеті "Львівська Політехніка" та на теренах Франції за участю французьких вчених та вчених НАН України.

Кандидатська, докторська дисертації: У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції"; у 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: "Теоретичні засади розвитку і саморозвитку особистості в освітній системі Франції". 2004 - 2006 роки - член спеціалізованої Вченої ради в Інституті вищої освіти АПН України. Під керівництвом професора Зязюн Лариси Іванівни захищено три кандидатські дисертації, вона періодично виступає опонентом на захисті докторських дисертацій та рецензентом численних монографій.

Наукові інтереси: Основними напрямками наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора Зязюн Л.І. є загальна педагогіка, історія педагогіки, дослідження проблем розвитку і саморозвитку особистості в різних країнах світу, зокрема Франції; психолого-педагогічні дослідження проблем саморозвитку особистості в контексті єдності природничої і гуманітарної евристичної дидактики; відображення синергетичних принципів та загальних принципів класичної дидактики як основоположних регуляторів у будь-яких процесах учіння, що сприяють розвиткові логічного та дискурсивного мислення; формування громадянських, культурологічних, екологічних, гуманістичних цінностей та їх практичного втілення в досвідних набутках суб"єктів учіння та виховання з метою неперервної освіти та самовдосконалення впродовж їх життєвого циклу.

Нагороди, досягнення: У 2003 році нагороджена медаллю "Відмінник освіти України"; у 2013 році, як член Національної спілки журналістів України з 2010 року, та член International Federation of Journalists з 2012 року, за серію статей освітньо-виховного характеру українською та польською мовами, Всеукраїнська громадська організація "Спілка ветеранів та працівників силових структур України "Звитяга"  нагородила професора Зязюн Ларису Іванівну пам"ятною медаллю "ЛАГІДНА СИЛА". Нагороджена численними "Дипломами", "Сертифікатими" та "Почесними Грамотами" ЮНЕСКО, Посольства Франції, НАПН України, Інституту вищої освіти АПН України, Ректора Київського національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ін.

Вибрані праці: Автор понад 100 наукових статей:

 1. Навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві) "Parlez-vous fraçais?", Львів, 2001, 195 с.;
 2. Книжка духовного, країнознавчого характеру "Чудодійний Люрд: Віра, Надія, Любов", Харків – 2002, 116 с.;
 3. Монографія "Саморозвиток особистості в освітній системі Франції", Київ-Миколаїв. МДГУ ім. Петра Могили, 2006, 386 с. ;
 4. Навчальний посібник "Ukraine indépendante" Київ – 2011, 84 с.;
 5. Таблицы з граматики французької мови та вправи до них, К.: Видавець Карпенко В.М., 2012. – 280 с. (у співав.);
 6. Європейська освіта в контексті глобалізації. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. праць. Київ-Вінниця, - 2004. - С. 393-403.;
 7. Reformawyzszej edukacji pedagogicznej we Francji. // SzkolnictwowyzszewEuropieiwPolskewswietlezaloźeñ irealizacjiprocrsubolonskiego. Kielce, - 2004. - S. 221-225;
 8. Вічні цінності українського і польського народів. // Stosunkipolsko-ukrainskiewszkolnejedukacjihistorycznejodXIXdoXXIwieku. MaterialyKonferecji. Kielce, - 2005. - C. 33-42.;
 9. Радикалізм педагогічних рефлексій в освітньо-виховній системі Фрвнції. // Філософія освіти. Науковий часопис. – К.: Майстер-клас, № 2 (4), - 2006. - С. 277-288.;
 10. Трансформація розвитку особистості в освітній системі Франції у вимірі соціальних теорій виховання // Модернізація вищої освіті в Україні і світі: десять років наукового пошуку. Колективна монографія. Харків, вид. НУА., - 2009. - С. 233-254.;
 11. Стратегія екосоціальних теорій учіння і виховання в наукових дослідженнях теоретики педагогів Франції. // Проблеми та перспективи формування науково-технічної еліти. V Кримські педагогічні читання. Зб. наук. праць. Вип. 27 (31), Ч. І - Харків НТУ «ХПІ». - 2010. - С. 293-302.;
 12. Концепції духовного розвитку особистості в освітній системі Франції. // ParadygmatyoswiatoweIedukacjanauczycieli. Podred. W. Kremien'a, T. Lewowickiego.; Warszawa- Krakõw. - 2010. - S. 61-71.
 13. Особистісні теорії виховання як важлива складова моделі гуманістичного розвитку особистості в освітній системі Франції. // Вища освіта України. Тематичний випуск. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. ІІ. Київ, - 2011. - С. 366-374.;
 14. Models and technology of youth development in personalized workshops in France // Socio-pedagogical contexts of social marginalization. Maria Curie-Skladowska University Press, Ludlin. – 2013.-P. 147 -158.;
 15. Вплив соціальних теорій виховання на формування життєдіяльністного чинника в освітній системі Франції // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Зб. наук. праць. «Педагогіка, психологія, філософія. Вип. 30, Переяслав-Хмельницький .- 2013. - С. 136 – 141.

Викладає курси:

 • Французька мова (теоретико-практичний курс),
 • французька мова (теоретичний курс),
 • теоретичний курс лінгвокраїнознавства.

Наукові проекти: 2001 - 2005 роки участь в міжнародному проекті в "Артеку" - "Освіта без кордонів"; з 2001 року по нинішній день - учасник міжнародного польсько-українського проекту АПН України та Комітету педагогічних наук Польської Академії Наук "Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття" ; з 2009 року по нинішній день учасник наукового проекту ЮНЕСКО "Освіта для дорослих"; з 2010 року член міжнародної наукової асоціяції "European Association for Security".

e-mail: lyalya8@ukr.net