Публікації кафедри

Статті

 1. Алієва З. К. Він пройшов крізь серце А. Кримського. // Східний світ. Серія: мови та літератури. – К., 2003. – С.116-120. Фахове видання.
 2. Алиева З. К. О каких славянах, русских или украинских, рассказывается в поэме Низами «Искендернаме». // Вестник Бакинского университета. – 2003. – №3. – С.43-51. Фахове видання.
 3. Алієва З. К. Тюркська народна словесність у наукових інтересах А. Кримського. // Східний світ. Серія: мови та літератури. – К., 2004. – №1. –С.132-134. Фахове видання.
 4. Алієва З. К. Лев Лопатинський як орієнталіст і журналіст. // Українська журналістика в контексті доби. – Львів, 2004. – C.12-18. Фахове видання.
 5. Алиева З. К. В символе – душа народа. // Известия педагогического университета. – №1.–Баку. 2004.– С. 187-196. Фахове видання.
 6. Alieva Z.K. Lev Lopatinskiy şərqşünas və jurnalist kimi. // Pedaqoji universitetin xəbərləri.– №2.– Bakı, 2004.–С.297-301. Фахове видання.
 7. Arnaut F.İ. Canavarla Bağlı Merasim ve İnançlar. Bozkurt gazetesi, Baku-Azerbaycan, 08 Aralık l993, Baku-Azerbaycan. – S.8.
 8. Arnaut F.İ. Gagauzlar'da Düğün Adetleri. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Sayı. 200, Ağustos 1994, Kayseri-Türkiye, – S. 65-67.
 9. Arnaut F.İ. Gagauzlarda İlk Yaz Bayramı. Bilge dergisi. Nevruz Özel Sayısı. Sayı: Yeni Gün. 4. 1995.Ankara-Türkiye. – S.22-23.
 10. Arnaut F.İ. Basarabya topraklarında Tatar yer adları. «Türk kültürü» aylık dergisi. Sayı 386. yıl XXXIII. Hazıran 1995. Ankara –Türkiye. – S.373-377.
 11. Arnaut F.İ. Gagauzlar’da Nasreddın Hoca. Nasreddin Hoca’nın Dünyası. ÜNESKO 1996 Nasreddin Hoca Yılı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (Hazırlayan Dr.İ.Ü.Nasrattınoğlu). 1996. Ankara-Türkiye. – S. 105-110.
 12. Arnaut F.İ. Gagauz Efsaneleri ve Halk Hikayeleri Üzerine’. VIII Uluslararası Türk Halk Edebiyatı semineri ve I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri. Kırıkkale – Türkiye. H.Ahmet Yesevi Vakfı Yayınları, 1996. İstanbul –Türkiye. – S.78-80.
 13. Arnaut F.İ. Gagauz Türklerinin Giyim Kuşamları ve Folklordaki Yeri. Kültür ve Sanat Dergisi. Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara-Türkiye, Sayı: 30, Aralık 1996, Ankara-Türkiye. – S.35-38.
 14. Arnaut F.İ. Gagauz Türklerinde El Sanatları. Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara-Türkiye, Sayı: 31, Eylül 1996, Ankara-Türkiye . – S.32-34.
 15. Arnaut F.İ. Gagauzlar'da Halk Hekimliği. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara- Türkiye, Sayı: 13, 1997, Ankara- Türkiye. – S. 70-77.
 16. Arnaut F.İ. Basarabya'da Tatar-Nogay Yer Adları. Originea Tatarilor, Kriterion Yayınevi, 1997. Bükreş- Romania, – S. 359-363.
 17. Arnaut F.İ. Gagauzlarda Fıkralar ve Nasreddin Hoca’. Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni. (Sempozyumu) Bildirileri. 24-26 Aralık 1996. İzmir. (Yayına Hazırlayan Alev Kahya-Birgül. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. 1997. Ankara- Türkiye. – S. 227-231.
 18. Arnaut F.İ. Gagauz manilerinde gafiye. Gedimliyimiz-diriliyimiz. Tedgigatlar elmi toplu. ‘Güneş neeşriyatı’. 1998. Bakı- Azerbaycan. – S. 47-57.
 19. Arnaut F.İ. Emin Abid ve gagauz manileri. Gedimliyimiz-diriliyimiz. Tedgigatlar elmi toplu. ‘Güneş neeşriyatı’. 1998. Bakı- Azerbaycan. – S. 57- 66.
 20. Arnaut F.İ. ‘Ana sözü’ gazetasının halkbilim kaynakçası. Türk Halk Kültüründen Derlemeler. 1998. Süreli Yayınlar Dizisi 39. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. 2569. 2001. Ankara- Türkiye – S. 21-35.
 21. Arnaut F.İ. Gagauz Folklor Türklerinde İlkyaz Yortusu III Uluslararası Türk Dünyasında Nevruz Bilgi Şöleni (Elazığ, 20 Mart 1999)'ninde sunulan bildiri, "Ana Sözü"gazetesi (Kişinev), Sayı:354, Mayıs. 1999. Moldova. – S. 1-2.
 22. Arnaut F.İ. Gagauz Manilerinin Yazılı Edebiyata Tesiri Edebiyat Gazetesi, Baku- Azerbaycan, 08Ekim, 1999, Baku- Azerbaycan – S. 1.
 23. Arnaut F.İ. Gagauz Manilerinde Tarihin İzleri Ulduz Dergisi, Baku-Azerbaycan, Sayı 11– 12, Aralık 1999, Baku-Azerbaycan – S. 32 – 40.
 24. Arnaut F.İ. Gagauz ve Kıbrıs Manileri Arasındaki Paralellikler II Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Gazimağusa, 24–27 Kasım 1998) 'nde sunulan bildiri. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa – KKTC cilt IV, 1999, Gazimağusa – KKTC – S. 159-163.
 25. Arnaut F.İ. Gagauz Masalları ve Kıbrıs Masalları Arasındaki Paralellikler // III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Gazimağusa, 13-17 Kasım 2000)'nde sunulan bildiri, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa KKTC. 2000. Gazimağusa KKTC . – S. 127–138.
 26. Arnaut F.İ. Gagauz Halk Edebiyatında Manilerin Diğer Türleriyle İlişkisi. // IV Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu Gazimağusa, 17-18 Kasım 1999. (Yayıma hazırlayanlar İsmail Bozkurt, Fedora Arnaut). Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2001. Gazimağusa – KKTC. – S. 53-62.
 27. Arnaut F.İ. Moldova-Gagauz Yeri Özerk Bölgesinde Gagauz Türkçesi ile Eğitimde
 28. Karşılaşılan Sorunlar // Türklük Araştırmalar Dergisi 11, Mart 2002, İstanbul. – S. 197-207.
 29. Arnaut F.İ. Moldova-Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nde Gagauz Türkçesi ile Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu 6 (Ankara 15-16 Nisan 2004). www.turkcede.org/...turkce.../257-moldova-gagauz-yeri-ozerk-bolgesinde-g....
 30. Арнаут Ф. І. Караїмські прислів’я та приказки. // Сходознавство Оріентал Стадіес. Випуск 1.-К.: Вісник “ORIENTALIS” Київського міжнародного університет. 2004 – Київ –Українастор. – S. 385-400.
 31. Arnaut F.İ. Ukrayna’dakı Çağdaş Gagauz Edebiyatın Gelişme Süreci (Розвиток сучасної гагаузької літератури в Україні). // X. Uluslararası KIBATEK Türk Edebiyatı Şöleni Bildirileri. Kiev – Ukrayna; 11-16 Mayıs 2005. X.Міжнародний літературний турецький симпозіум КІБАТЕК СТАТТІ Київ-Україна; 11-16 травня 2005р. Kiev. 2005. (Підготували до видання Федора Арнаут, Сергій Грабар). К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго. Київ-Україна – С. 208-214.
 32. Arnaut F.İ. Gagauz ve Kıbrıs Türk öyküleri arasında üslûp ve konu açısından karşılaştırmalı analiz`.// XI. Ulusrararasi edebiyat Şöleni (23-28 Ekim 2005) KIBATEK-YDÜ. Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa-KKTC.’ Yakın Doğu Üniversitesi’. 2005. Lefkoşa-KKTC . – S. 490-496.
 33. Arnaut F.İ. Ukrayna’dakı Gagauz eğitimin gelişim süreci: problemler ve çözüm yolları. (Розвиток учбового процесу гагаузів, що проживають на Україні, проблеми та шляхи їх вирішення.). // Doğumunun 135. Yılında, Ahatangel Krımski ve Onun Bilimin Dünyasındaki Yeri” konferansı çerçevesinde düzenlenen“Ukrayna’nın Türkçe Konuşan Halkları (Tatar, Gagauz, Urum, Karay ve Kırımçaklar’ın dilleri ve kültürleri). Круглий стіл: «Тюркомовні народи України (мова та культура татар, гагаузів, урумів, караїмів, кримчаків)» У рамках конференції «Феномен А. Кримського у світовій науці (до 135-річчя від дня народження)» -K.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2005. Київ-Україна. – С.81-84.
 34. Arnaut F.İ. Gagauz edebiyatı// Turnalar dergisi, Nisan-Haziran Sayı:18.Gazimağusa – KKTC: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 2005. Gazimağusa - KKTC – S. 28-37.
 35. Arnaut F.İ. Gagauz ve Türk âşıklık geleneğinde ortak unsurlar// 5.Uluslararası Karacaoglan Şelale Şiir Akşamları. (hazırlayan Kudret Ünal). Tarsus Belediyesi Kültür Yayınları: 23. 2006. Tarsus-Türkiye. – S. 98-100).
 36. Arnaut F.İ. V.Moşkov’un Gezi Notlarında Gagauzlar // KIBATEK Gezi Edebiyatı Sempozyumu. 26-29 Mart 2006 – Nevşehir. (Yayına Hazırlaynlar. Dr.Kafiye Yinanç. Metin Turan). ‘Öztepe Matbaacılık’. 2006. Ankara - Türkiye. – S. 65-70.
 37. Арнаут Ф. І. Класифікація гагаузьких народніх пісень тюркю з огляду на теорію перформансу.// Х сходознавчі читання А.Кримського присвячені 135-річчю від дня народження А.Ю.Кримського. тези доповідей міжнародної наукової конференції. м. Киів. 5-6 жовтня 2006 р. Київ 2006. Київ-Україна. – С. 128-129.
 38. Arnaut F.İ. Konu Bakımından Gagauz Türkülerin İncelenmesi. // 14. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu. Gagauz Kültürü. 06-10 Ekim 2007. (Yayına hazırlayanlar Metin Turan, Lüba Çimpoeş, Emela Bankova. ‘AINAC’. Chişinau- Moldova. – S. 287-295.
 39. Арнаут Ф. І. Становлення і формування жанру гагаузької ліричної пісні. // ХI Сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. К: 7-8 червня 2007 р., К: 2007. – С.133-135.
 40. Arnaut F.İ. Performan teorısı bağlamında Gagauz ve Türk halk türkülerinin konu balımından tasnifi. // KIBATEK XIII .Edebiyat Sempozyumu. 13-19 Kasım 2006. Adana-Antakya- Türkiye. ‘Nobel Kitabevi’. 2007. Ankara-Türkiye. – S. 135-140.
 41. Arnaut F.İ. Çağdaş Gagauz Şiirinde üç ana konu- Ana; Vatan, Felsefe’. // Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri. 1996-2000. Çalıklı, Valandova- Makedonya. Mayıs. 2007. ‘Focus Print’. Üsküp – Makedonya. – S. 373-384.
 42. Arnaut F.İ. ‘Ana dilim tatlı bal. // Prof.Dr.Taciser Onuk’a Armağan. (Editörler:Feriha Akpınarlı, Serpil Ortaç, Nail Tan, Hayrettin İvgin). ‘Kültür Ajans Ltd. Şti. 2007. Ankara-Türkiye. – S.138-141.
 43. Arnaut F.İ. Gagauz Manilerinde Kafiye ve Duraklarla İlgili Kümelendirme Denemesi. // Журнал «Yıldız (Йылдыз)». №5.2007. (ВАК України). Крим - Україна. – С. 143-153, 2008.
 44. Arnaut F.İ. Metin: derleyen ve Anlatan Arasında İletişim ve Ağıtlardaki Uygulama’.
 45. Arnaut F.İ. Folklor-Edebiyat. Sayı 55. 2008/3. (ISSN 1300 – 7491. MLA Folklore Bibliyography). 2008. Ankara- Türkiye. – S.237-243.
 46. Arnaut F.İ. Performans Teorisi Bağlamında Gagauz ve Türk Anonim Türkülerin Tasnifi. // Erciyes dergisi. Kayseri –Türkiye.. № 371. 2008. – S. 21-25.
 47. Arnaut F.İ. Gagauz türkülerinde aşk ve ölüm motifleri. // журнал “HİKMET” (ВАК Mакедонія). Skopye-Makedonya. № 12. 2008. – С. 7-23.
 48. Arnaut F.İ. Lirik gagauz türkülerinde oluşum özellikleri, konu tasnifi ve şiirsellik. // Bal-Tam Türklük Bilgisi. №8. 2008. (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL TAM). Prizren –Kosova. 2008. – S. 199-209.
 49. Arnaut F.İ. Gagauz manilerinde aşk konularının alt başlıkları. // Bal-Tam Türklük Bilgisi. №9. 2008 (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL TAM). Prizren –Kosova. 2008. – S. 226-234.
 50. Arnaut F.İ. The Methods Applıcation İn Researching Kafiye (Phyme) and Pauses İn Manis. // Македонски Фолклор. Година ХХХІУ. Броj 66 . Скопjе 2008. Списание на институт за фольклор «Марко Цепенков» - Скопjе – Македония. 2008. – С. 181-190.
 51. Arnaut F.İ. Gagauz türkü ve manilerinde deniz sembolü işaretleri. // Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebıyatı Sempozyumu Bildirileri. (Şiir, Öykü ve Deneme). Antalya 27 Nisan -2 Mayıs 2008. (Yayıma hazırlayanlar Metin Turan, Mustafa Oral). Antalya-Türkiye. – S. 297-300.
 52. Arnaut F.İ. Ukrayna Gagauzları latin alfabesini seçti. // Erciyes dergisi. Kayseri –Türkiye. № 371. 2008. – С. 21-25 .
 53. Arnaut F.İ. Gagauzlarda Sözlü Lirik Halk Edebiyatı Türlerinin ve bunların folklor geleneğine yansımasının incelenmesi. // Karadeniz araştırmaları. Balkan, Kafkaz, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi. Cilt.5. sayı 19. Güz 2008. Ankara-Türkiye. – S.137-153.
 54. Arnaut F.İ. Gagauz manilerinde aşk konularının alt başlıkları. // Bal-Tam Türklük Bilgisi. №9. Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi. (BAL TAM) Prizren –Kosova. 2008. Prizren –Kosova. – S. 226-234.
 55. Arnaut F.İ. Gagauz Türkülerinde aşk ve ölüm motifleri. // Türkiyat Araştırmaları. Sayı 11. Güz 2009. Hacetepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi. Ankara-Türkiye. 2009. – S. 05-20.
 56. Арнаут Ф. І. Функціональна динаміка обряду у формотворчіх, організаційніх параметрах гагаузькой ліричной пісні. // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 33. Частина 1. Київ, ВПЦ «Київський університет». 2010. Київ -Україна. – С. 37-47.
 57. Арнаут Ф. І. Особливості композиции, тематики і поетики народних гагаузьких ліричних пісень. // журнал Культура народов Причерноморья. №172 Т.2 2009. Крим-Україна. (ISSN 1562 – 0808) – S. 186-192.
 58. Arnaut F.İ. Gagauz Türkülerinde Aşk ve Ölüm Motifleri. // Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri. Mayıs 2007-2008. Üsküp. Makedonya. 2009. – S. 251-269.
 59. Arnaut F.İ. Ukrayna’daki Türk Topluluklarının Varlıkları ve Kültürel Gelişimi.
 60. Arnaut F.İ. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Fethiye. 07-10 Nisan 2008. «Pelin ofset». 2009. Ankara-Türkiye. – S. 31-55.
 61. Арнаут Ф. І. Художній простір народної поезії: жанрові ракурси. // (сумісно з Л.М.Капаниця // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 33. Частина 2, ВПЦ «Київський університет». Київ. 2010. Київ -Україна. – С. 51- 62.
 62. Arnaut F.İ. Gagauz yazılı edebiyatı ve milli kültürümüzde üç zirve: D.Tanasoglu, N.Baboglu, D.Karaçoban. // Uluslararası Ahmet Yesevi’den günümüze insanlığa yön veren Türk büyükleri sempozyumu Bildirileri. Romanya-Köstence. 03-07 Eylül 2008. (Hazırlayan İ.Ü.Nasrattınoğlu). ‘Lazer Ofset’. 2009. Ankara-Türkiye. – S. 112-124.
 63. Arnaut F.İ. ‘Bir Gün Belki’ romanının değerlendirilmesi, TMT’nin yeri ve önemi. // Kubrıs Türk Milli mücadelersi ve bu Mücadelede TMT’nin yeri. Uluslararası Sempozyum 19-25 Ekim 2008. Lefkoşa: Gazimağusa: Girne-KKTC. Cilt. Bildiriler. (Yayıma hazırlayanlar İ.Bozkurt. A.Nesin). ‘Çağlaş ve Oğluları Ltd.’ 2009. Lefkoşa – KKTC. – S. 417- 428.
 64. Арнаут Ф. І. Дослідження жанру маані (частівки) у тюркській усній народній творчості). // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. 15.2009. Київ – Україна. – С. 31-33.
 65. Arnaut F.İ. Gagauzlar’ın kimlik arayışı. // Güncel Sanat. Kültür, sanat-edebiyat dergisi. Yıl.1.Sayı 2: Eylül-Ekim 2009. Alanya.- Türkiye. – S. 11.
 66. Арнаут Ф. І. Розвиток рідної мови серед гагаузів України та роль ВГО «Спілка гагаузів України». // Матеріали Другого Всеукраїнського круглого столу «Проблеми освіти тюркомовних народів України: гагаузів, урумів, караїмів, кримчаків і кримських татар». ВПЦ. Київський університет. 2010. Київ - Україна. – С. 28-34.
 67. Арнаут Ф. І. Пісня у гагаузів. Поняття жанру тюркю. // журнал «Сходознавство», №43, 2010. Київ -Україна. – С. 9-16.
 68. Arnaut F.İ. Ukrayna Gagavuzları arasında ana dilinin gelişmesi. // Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni (27-29 Aralık 2007). (Yayıma hazırlayanlar. Mustafa Argunşah, uzman Adem Terzi, uzman Abdullah Durkun). «Türk Dil Kurumu Yayınları». 2010. Ankara-Türkiye. – S. 51-60.
 69. Arnaut F.İ. Gagauz lirik türkülerinde ölüm ve aşk motifleri (sorunun çözümüne dair). // Etnoloji ve Kulturoloji Dergisi. IX-X cilt. Moldova Bilimler Akademisi. Kültür Misar Enstitüsü. Kişinev- Moldova. 2011. (ISSN 1857 – 20 49) – S. 48-51.
 70. Арнаут Ф. І. Мотивы любви и смерти в гагаузских лирических песнях (к постановке проблемы). // Журнал этнологии и культурологии. Том lХ-Х. Кишинев. 2011. – С. 48-51.
 71. Арнаут Ф. І. Методичні застусовання рими та пауза в частівках (мані) (на прикладах мані гагаузьких та балканських турків). // Матеріали «ІІІ– го міжнародного симпозіуму «Тюркомовні народи України» 18-21 вересня 2012 року (відповідальні за випуск (І.Ю. Насраттиноглу, Ф.І.Арнаут). Вид. П.Ц.» Київський університет». Київ. 2012. – С. 60-65.
 72. Arnaut F.İ. Türkülerin yaradılış alanı ve toplum içerisindeki icrası (gagauz halk türküleri örneklerinde). // IV.Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Fethiye 21*24 Mart 2013. Türkü-Türkülerimiz Türküler ve Öyküler. Cilt 1. (yayına hazırlayan İ.Ü.Nasrattınoğlu). ‘Pelin Ofset’. Ankara – Türkiye. 2013. – S.127-135.
 73. Arnaut F.İ. Şandor Petöfi ve Taras Şevçenko şiirlerinde vatan sevgisi. // Uluslararası Türkiye-Macaristan ilişkileri sempozyumu ve Türk sanatları karma sergisi. Bildiriler. Katalog. Budapeşte. 20 -24 Haziran 2013. (Yayıma hazırlayan Salih Ünver). ‘Grafik Tasarım’. Ankara-Türkiye. – S. 122-129.
 74. Михайлова Є. В. Критерії відбору слів до словника-мінімуму турецької мови. // Мовні і концептуальні картини світу. - Вип. 26. Ч. 2. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. С. 259-263.
 75. Михайлова Є. В. Характерні риси сучасної турецької лексикографії. // Мовні і концептуальні картини світу. - Вип. 29. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. - С. 108-110
 76. Михайлова Є. В. Частимовна класифікація сучасної турецької мови. // Мовні і концептуальні картини світу. - Вип. 34. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 42-45
 77. Михайлова Є. В. Морфологічна характеристика турецького слова та визначення його частиномовної приналежності. // Мовні і концептуальні картини світу. - Вип. 37. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 78-82
 78. Михайлова Є. В. Проблематика виокремлення прикметника в частиномовній класифікації сучасної турецької мови. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - Вип. 54. - Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - С. 244-249
 79. Михайлова Є. В. Функціональні ознаки прикметника сучасної турецької мови. // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 42. - Ч. 1. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. – С. 114-120
 80. Михайлова Є. В. Морфологічна модель опису слова турецької мови. // Мовні і концептуальні картини світу. - Вип. 43. - Ч. 3. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. - С. 96-101.
 81. Михайлова Є. В. Етапи формування лексичного корпусу прикметника сучасної турецької мови (діахронічний аспект). // Наукові записки. Серія «Філологічні науки». - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - Кн. 3. - С. 86-90.
 82. Михайлова Е. В. Типы структур морфологического строения слов турецкого языка. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - Москва: Институт Стратегических Исследований, 2013. - №10 (57). - Ч. 2. - С. 54-57.
 83. Михайлова Е. В. Функционально-синтаксические особенности выражения относительного признака в современном турецком языке. // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сборник статей по материалам XXIX международной научно практической конференции. – № 10 (29). - Новосибирск: Изд. «СибаК», 2013. - С. 85 - 93. ISSN 2309-3358
 84. Нікітюк Т. В. Способи вираження конфронтації у турецькій мові. // Мовні і концептуальні картини світу. – 2010.- № 29.- С. 147 -150.
 85. Нікітюк Т. В. Причини та наслідки виникнення комунікативного шуму у комунікації (на матеріалі турецької мови). // Мовні і концептуальні картини світу. – 2012. №42.– Ч.1. – С. 235-242.
 86. Нікітюк Т. В. Лексико-семантичні та прагматичні особливості вираження конфронтативного мовленнєвого жанру прокльону у турецькому художньому дискурсі. // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – №43. – Ч.3. – С. 141-149.
 87. Підвойний В. М., Дермеджі О., Солонська Н. Україна – Туреччина: Історія культурних
 88. зв’язків та співробітництво на сучасному етапі: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ «Київ. у-т» 2011 – С. 294.
 89. Підвойний В. М. Сьогодні Освіта відвідує Туреччину. // Освіта. – 1993. 25 черв. – С. 4-5. Посол Туреччини відвідав університет. // Київський університет. – 2011. – лют. – С. 1.
 90. Підвойний В. М., Мосенкіс Ю. Л. Ніко Марр і тюркологія. // Схід і Захід у мовно-культурних зв’язках . – К.: Мова та історія, 2001. – С. 40.
 91. Підвойний В.М. Основні етапи розвитку турецького мовознавства. // Наукова спадщина С.В. Семчинського і сучасна філологія: зб. наук. пр. : у 2 ч. – К., 2001. – С. 232-238.
 92. Підвойний В. М. Омер Сейфеттін в історії турецького мовознавства. // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції VІ Сходознавчі читання А.Кримського 30-31 жовтня 2002 р. – К., 2002. – С. 94-95.
 93. Підвойний В. М. Джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепції творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві. // Вісник КНУ ТШ. Східні мови та літератури. – 2000. – Вип. 4. – С. 40-45.
 94. Підвойний В. М. З історії розвитку лінгвістичної термінології турецької мови. / В.М. Підвойний // Вісник КНУТШ. Східні мови та літератури. – 2006. – Вип. 2. – С. 50-54.
 95. Підвойний В. М. Лексико-семантичний аналіз турецької лінгвістичної термінології. / В.М. Підвойний // Вісник КНУТШ. Східні мови та літератури. – 2000. – Вип. 3. – С. 52-60.
 96. Підвойний В. М. Порівняльне дослідження літературознавчих термінів української і турецької мов / В. Підвойний // KIBATEK-YDÜ XI. Uluslararası edebiyat şöleni (23-28 ekim, 2005). Bildirleri. – Lefkoşa: YDÜ basımevi, 2005. – S. 147-150.
 97. Підвойний В. М. Арабська лінгвістична традиція та її вплив на розвиток турецької термінології / В.М. Підвойний, О.Н. Кубальський // IV Сходознавчі читання А.Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства. – К., 2000. – С. 62-64.
 98. Підвойний В. М. Проблеми походження, розвитку та лексикографічної фіксації турецької лінгвістичної термінології: Наукова розвідка та словник / В.М. Підвойний, С.В. Сорокін. – К.: Вид.-во Міжнародного інституту лінгвістики і права, 2001. – 71 с.
 99. Покровська І. Л. Конотації зооморфізмів у турецькій мові. // Мовні та концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К., Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. В. 10 – С.249-253. Фахове видання.
 100. Покровська І. Л. Жанр шехренгіз та його місце в турецькій літературі. // Україна – Туреччина: минуле, сучасне, майбутнє. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 445 – 448.
 101. Покровська І. Л. Орнітоніми як складовий компонент турецьких фразеологізмів. // Мовні та концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – В. 10. – С. 204-208. Фахове видання.
 102. Покровська І. Л. Семантико-тематична класифікація турецьких зоофразеологізмів. // Мова і культура. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – В. 7. Том ІІ. – С. 201-206. Фахове видання.
 103. Покровська І. Л. Метафорично-конотативні значення назв кольорів у сучасній турецькій мові. // Мовні та концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – В. 16. – С. 169-174. Фахове видання.
 104. Покровська І. Л. Національна специфіка турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – № 10. – С. 17-18. Фахове видання.
 105. Покровська І. Л. Критерії класифікації фразеологізмів у сучасній турецькій мові. // Сходознавство 38. – К.: Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 2007 – С. 114-118. Фахове видання.
 106. Pokrovska İ.L. Türk ve Ukraynalıların ilkbahar karşılama törenleri. // XIII. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu. Bildiriler. – Adana, 2007. – S. 377-380.
 107. Покровська І. Л. Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористично-му аспекті. // Літературознавчі студії. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – В. 20. – С. 98-102. Фахове видання.
 108. Покровська І. Л. Джерела виникнення прикметникових синонімів у сучасній турецькій мові. // Українська орієнталістика. – К.: Видавництво національного лінгвістичного університету та видавництво національного «Києво-Могилянської академії», 2007-2008. – № 2-3 . – С. 16-19.
 109. Покровська І. Л. Явище омонімії у сучасній турецькій мові. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – № 13. – С. 30-32. Фахове видання.
 110. Покровська І. Л. Прикметникова синонімія у сучасній турецькій мові (на матеріалі абсолютних синонімів). // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавництво дім Дмитра Бураго, 2008. Випуск 24. Частина 3. – С. 105-110. Фахове видання.
 111. Покровська І. Л. Синонімічні ряди основних ад’єктивних кольоративів у сучасній турецькій мові. // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавництво дім Дмитра Бураго, 2008. Випуск 25. Частина 3. – С. 151-156. Фахове видання.
 112. Покровська І. Л. Передача ознак розміру засобами турецької мови. // Мова і культура. – К.: Видавництво дім Дмитра Бураго, 2008. Випуск 11. Том VII (119). С. 142 – 145. Фахове видання.
 113. Покровська І. Л. Національно-культурна специфіка лексичної системи сучасної турецької мови. // Сходознавство. – К. Видавництво Інституту сходознавства НАУН, 2008. Випуск 43. – С. 82-89. Фахове видання.
 114. Покровська І. Л. Передача розумових здібностей та вмінь людини засобами сучасної турецької мови. // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавництво дім Дмитра Бураго, 2008. Випуск 26. Частина 2. – С. 446-449. Фахове видання.
 115. Покровська І. Л. Специфіка перекладу турецьких зоофразеологізмів українською мовою. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. Випуск 14. – C. 16-18. Фахове видання.
 116. Покровська І. Л. Лексико-семантична специфіка оповідань Османа Чевіксоя. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. Випуск 15. – C. 16-18. Фахове видання.
 117. Покровська І. Л. Специфіка турецьких народних прикмет (на матеріалі прикмет, пов’язаних з днями тижня та частинами доби). // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. Випуск 33. Частина 2. с.14-17 Фахове видання.
 118. Покровська І. Л. Творчі надбання турецького поета кінця XV – початку XVI ст. Іса Месіхі. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Випуск 19. – К.: ДЦ «Часи козацькі», 2010. – C. 469-472. Музей Мевляни у місті Конья.
 119. Покровська І. Л. Україна – Туреччина: Історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі: зб. наук. пр.; упорядник: О. Дерменджі, В. М. Підвойний, Н.Г.Солонська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С.162-165.
 120. Покровська І. Л. Національна маркованість відтінків кольоратив у жовтий у сучасній турецькій мові. // Східні мови та літератури № 8, 2012. – С. 36-38. Фахове видання.
 121. Покровська І. Л. Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мов. // Studia Linguistica. Збірник наукових праць. Випуск 5. Частина І. ВПЦ «Київський університет». – С. 106-109. Фахове видання.
 122. Покровська І. Л. До питання вшанування пам’яті Джелаледдіна Румі. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Випуск 20. Частина ІІ. Київ – 2011, – С. 179-182.
 123. Покровська І. Л. Семантична класифікація похідних кольоративу червоний у сучасній турецькій мові. // Мовні та концептуальні картини світу. Випуск 37. – К. – 2011. – С. 214-218. Фахове видання.
 124. Покровская И. Л. Лексико-синтаксические особенности текстов нотариальных доверенностей современного турецкого языка. // Диалектология, история и грамматическая структура тюркских языков. – Казань: Отечество, 2011. – С. 246-248.
 125. Покровська І. Л. Лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Випуск 20. – 2011. – С.375-382. Фахове видання.
 126. Покровська І. Л. Мовна гра в турецьких та українських фразеологічних каламбурах з сакральним компонентом. // Серия «Филология. Социальные науки». Том 25 (64), № 3 (2), 2012. – С. 156-160. Фахове видання.
 127. Покровська І. Л. Еволюція значень суфійських лексем дервіш та текке в сучасній турецькій мові. // Збірник наукових праць «Лінгвістика», № 3 (27), 2012. – С. 48-55. Фахове видання.
 128. Покровська І. Л. Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках. // Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії», Донецьк ДонНУ, 2013. Випуск 26. – С. 189-193. Фахове видання.
 129. Покровська І. Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення. // Мовні та концептуальні картини світу. Випуск 43. Частина 3. – 2013. С. 255-261. Фахове видання.
 130. Покровська І. Л. Слово та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі. // Сходознавство 59. – 2013. – С. 183-191. Фахове видання.
 131. Покровская И. Л. Турецкая фразеология и паремиология коранического происхождения как фрагмент языковой картины мира. // Международное специализированное издание “KARADENIZ”/BLACK SEA, Yıl 5, Sayı 17, 2013. – S. 69-78. Закордонна публікація.
 132. Покровська І. Л. Мевлевітська стихія в турецькій лексиці та фразеології. // Вісник «Філологічні студії» Кіровоградського національного університету. Випуск 115. – 2013. – C. 195-198. Фахове видання.
 133. Покровська І. Л. Специфіка вживання етикетних виразів релігійного походження (на матеріалі сучасної турецької мови). // Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин». – Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – С. 118-124.
 134. Покровська І. Л. Концепт «Рай» у турецькій мовній картині світу. // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Випуск 23. – Київ, 2013. – С. 350-356.
 135. Покровська І. Л. Вербалізація концепту «Пекло» в турецькій мовній картині світу. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – С. 219-225. Фахове видання.
 136. Покровская И. Л. Универсальное и уникальное в турецкой и украинской сакральной фразеологии (підрозділ колективної монографії). // «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии. Т.2. Научн. ред. А.Золтан, О.Федосов, С.Янурик. Будапешт: Изд-во «Тинта», 2013. – С.502-508. Закордонна публікація.
 137. Покровская И. Л. Вербализация концептов «рай» и «ад» в турецких и украинских фразеологизмах и паремиях: универсальное и уникальное (підрозділ колективної монографії). // «Национальное и интернациональное в славянской фразеологии». – Greiswald: Ernst-Moritz-Anrdt-Universitat, 2013. – С. 80-83. Закордонна публікація.
 138. Покровська І. Л. Репрезентація концепту Молитва в сучасній турецькій мові. // Studia Linguistica. Vol. VII 2013. – C. 290-294.
 139. Покровська І. Л. Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови. // Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 11. Збірник наукових праць. – Ужгород, 2013. С. 277-282.
 140. Прима О. І. Аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики. // Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання: [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип.46. – Київ – 2013. – С. 238-243.
 141. Прима О. І. Структурно-методологічні проблеми укладання аксіологічного словника турецької мови. // Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання: [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 280-286.
 142. Прима О. І. Застосування лінгвістичних категорій аксіологічності та категорії оцінки в процесі дослідження турецького медіа-політичного тексту мови. // Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання: [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип.34. – Київ – 2011. – С. 42-45.
 143. Прушковська І. В. Великий турецький поет-суфій Шейх Ґаліб та його безсмертний твір «Краса та Любов». // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Л.: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – № 36. – С. 251-258. Фахове видання.
 144. Прушковська І. В. Міфічні образи у творі шейха Ґаліба «Гюсн та Ашк». // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – № 12. – С. 395-399. Фахове видання.
 145. Прушковська І. В. До проблеми генези індійського стилю. // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – № 16. – С. 214-218. Фахове видання.
 146. Прушковська І. В. Коранічна символіка у месневі турецького поета Шейха Ґаліба «Краса та Любов. // Вісник (Літературознавчі студії) Київського міжнародного університету. – К.: КиМУ, 2006. – № 8. – С. 254-268. Фахове видання.
 147. Прушковська І. В. Особливості символіки «Гюсн та Ашк» Шейха Ґаліба: категорії «Творець» і «творіння». // Сходознавство. – 2006. – № 35-36. – С. 115-126. Фахове видання.
 148. Прушковська І. В. Шейх Ґаліб – майстер створення нових образів слова. // Сполучник-ІІ. Альманах літературної творчості. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 108-120.
 149. Прушковська І. В. Творчість Шейха Ґаліба очима сучасників. // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – № 12. – С. 93-95. Фахове видання.
 150. Прушковська І. В. Джелаледдін Румі: українська рецепція. // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 5. Схід на Заході, Захід на Сході: світоглядних та художніх парадигм. Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 195-198. Фахове видання.
 151. Прушковська І. В. Індійський стиль у турецькій літературі (ХVII-XVIII). // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». Випуск 17. – К., 2008. – С. 381-383. Фахове видання.
 152. Прушковська І. В. Мевлевізм творчості Шейха Галіба. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка Східні мови та літератури. – К.: Видавничий центр Київський університет, 2008. - №13. – С. 37-4. Фахове видання.
 153. Прушковська І. В. Проблеми перекладу українською мовою месневі Шейха Ґаліба «Гюсн та Ашк». // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Випуск 1. Сімферополь: Кримський архів 2008. – С. 191-197.
 154. Прушковська І. В. Вплив західних тенденцій на турецьку літературу початку ХХ ст. (на матеріалі творів Джеміля Меріча). // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – № 22. – С. 197-201. Фахове видання.
 155. Прушковська І. В. Хасан Сезаі Хазретлері – славетний турецький поет літератури текке XVIII ст. // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – № 23. – С. 182-186. Фахове видання.
 156. Прушковська І. В. Микола Гоголь: турецька рецепція. // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – № 25. – С. 226-230. Фахове видання.
 157. Прушковська І. В. Ейдоси любові і віри у творі Шейха Галіба «Краса і Любов». // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка Східні мови та літератури. – К.: Видавничий центр Київський університет, 2009. - №15. – С. 37-41 Фахове видання.
 158. Прушковська І. В. Образне слово в суфійському художньому творі. // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – К.: «Київський університет», 2009. Випуск 39/1. – С. 425-428. Фахове видання.
 159. Прушковська І. В. Соціокультурні аспекти перекладу турецького класичного літературного твору. // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в пардигмі євроінтеграції: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Аграр Медіа Груп, 2010. – С. 346-348.
 160. Прушковська І. В. Сулейманнаме: персонажна царина твору. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». Випуск 19. – К., 2010. – С. 463-465. Фахове видання.
 161. Прушковська І. В. Онєгін через півтора століття заговорив турецькою. // Віршознавчі студії: Збірник праць наукового семінару «Вірш у системі перекладу». – К.: ТПЦ Київський університет, 2010. – С. 53-55.
 162. Прушковская И. В. Религиозный дискурс поэзии Шейха Галиба. // Язык. Литература. Образование. Духовная литература: аспекты изучения: Сб. научн.трудов. Выпуск 1.– Махачкала, 2010. – С. 347-352.
 163. Прушковская И. В. Формирование гуманитарной культуры личности в контексте образовательных систем Украины. // Материалы Международной конференции «Трансформация образования и мировоззрения в современном мире. – Минск: «Четыре четверти», 2010. – С. 38-41.
 164. Прушковська І. В. Поети-містики як провісники суфізму. // Україна-Туреччина: історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі: зб. наук. пр. – К.: «Київський університет», 2011. – С. 166-168.
 165. Прушковська І. В. Відтворення поетики Шевченкового слова в турецькомовних перекладах. // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К. :Київський університет, 2011. – Випуск 13. – С. 283-289.
 166. Прушковська І. В. Турецька поезія ХХ ст. у перекладах Миколи Мірошниченка. // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – № 37. – С. 230-234. Фахове видання.
 167. Прушковська І. В. Україна та Туреччина: міжкультурний контакт. // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. – Збірник наукових праць (філологічні науки).– К.: 2011. – №3. – С. 71-74.
 168. Прушковська І. В. Інтерпретація турецькою мовою поеми Тараса Шевченка «Іван Підкова». // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». Випуск 20. – К., 2011. – С. 187-192.
 169. Прушковська І. В. Критичний аналіз перекладу турецькою мовою поеми Тараса Шевченка «Катерина». // Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр. – К. :Київський університет, 2011. – Випуск 14. – С. 402-408.
 170. Прушковська І. В. До питання перекладу українською мовою п’єс турецького драматурга Тунджера Джюдженоглу. // Нова філологія: зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – №54. – С.99-102.
 171. Прушковська І. В. Генеза турецької віршованої драми. // Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Випуск 13. – С.240-244.
 172. Прушковська І. В. Концепт «самотність» у турецькій драматургії кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2012. Випуск 35. – С.534-538.
 173. Прушковська І. В. До питання генези турецької епічної драми: Дестан «Ергенекон» Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2012. – Випуск 10. – С. 276-280.
 174. Прушковська І. В. Матриця жіночих характерів у сучасній турецькій драматургії. // XVI сходознавчі читання А. Кримського: тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К.: Видавничий відділ Інституту сходознавства, 2012. – С. 119-122.
 175. Прушковська І. В. Гендерний розподіл ролей у творах сучасних турецьких драматургів. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 200. Вип. 188. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2012. – С. 82-86.
 176. Прушковська І. В. Ідентифікація жіночих образів у сучасній турецькій драматургії. // Русская литература. Исследования: Сб. Научных трудов / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – К.: Логос, 2012. Выпуск 16. – С. 204-212.
 177. Прушковська І. В. Урбаністична тема в турецькому літературному контексті: п’єса Озена Юли «Стамбул білий, горілка кольорова». // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 171-177.
 178. Прушковська І. В. Творчий доробок турецького драматурга Улькю Айваза. // Літературний процес:методологія, імена, тенденції. Збірник наукових праць (філологічні науки). – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2013. – №2. – С. 71-73.
 179. Прушковська І. В. Сучасна інтерпретація образу Джелаледдіна Румі: пєси «Шемсе! Не забувай», «Мевляна». // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2013. Випуск 37. – С.226-232
 180. Прушковська І. В. Османська культура в контексті сучасної турецької драми. // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. IV (158). – С. 350-356.
 181. Прушковская И. В. Система образов в пьесах турецького драматурга Мемета Байдура. // Локальное наследие и глобальная перспектива. Традиционализм и революционизм на Востоке. Материалы XXVII конференции по источниковедению и историографии. – СПб: ВФ СПБГУ, 2013. – С. 326-327.
 182. Прушковская И. В. Биографический модус турецкой драматурги конца ХХ – начала ХХІ в. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Ежемесячный научный журнал). – М.: Литера, 2013. Випуск №4 (51). – С. 287-291.
 183. Прушковська І. В. Біографічний модус у турецькій драматургії постмодерної доби (на матеріалі пєси «Тенцинг»). // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2013. Випуск 11. – С. 301 – 306.
 184. Прушковська І. В. Художня рецепція образу Роксолани у сучасній турецькій драматургії. // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2013. Випуск 39. Ч.2. – С.333-339.
 185. Pruşkovska İ.V. Ukrayna-Türkiye edebi ilişkileri. // VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi bildiri özetleri. – İstanbul: İstanbul üniversitesi, 2013. – S. 184-185.
 186. Прушковська І. В. Двоіпостасність міста у турецькій модерній драмі «Поріг». // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: філологічні науки. – Луганськ: Видавництво Луганського національного університету, 2013. №22 (281). Ч.2. – С.95-101.
 187. Телешун К. О. Місце іншомовних запозичень у складі економічної термінології сучасної турецької мови. // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Випуск 18. Книга 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 205-208.
 188. Телешун К. О. Парадигматичні відносини в системі економічної термінології турецької мови: явище синонімії. // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – С. 295-297.
 189. Телешун К. О. Структурні, лексико-стилістичні та граматичні особливості турецькомовного торгівельного контракту. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. К., 2008. Випуск 13. – С. 32-35.
 190. Телешун К. О. Європеїзми у складі турецької фахової мови торгівлі. // Сходознавство. К., 2008. Випуск 43. – С.141-151.
 191. Телешун К. О. Місце турецької фахової мови торгівлі в системі загальнонаціональної мови. // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Випуск 24. Частина 3. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 266 – 273.
 192. Телешун К. О. Антонімічні відношення в турецькій фаховій мові. // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Випуск 25.Частина 3. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 336-339.
 193. Телешун К. О. Морфологосинтаксична структура бінарних термінів-словосполучень турецької фахової мови торгівлі. // Культура народов Причерноморья. С., 2010. – № 182. – С.77-80.
 194. Телешун К. О. Абревіація в системі сучасної турецької фахової мови торгівлі. // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. К., 2011. – С. 368–371.
 195. Телешун К. О. Турецька мова професійного спрямування як складова підготовки фахівців у сфері зовнішньої торгівлі. // Збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин». // за ред. В. Г. Ціватого, Н. А. Шпак, Л. А. Соколовської. – К.: ДАУ при МЗС України, 2013. С. 167–174.
 196. Телешун К. О. Вивчення фахових торгівельних текстів у викладанні студентам ВНЗ турецької мови професійного спрямування. // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: Методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 червня 2013 р. / за заг. Ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. К.: Університет «Україна», 2013. – С. 310-314.
 197. Телешун К. О. Номенклатура, професіоналізми та жаргонізми як лексична складова фахової мови (на матеріалі турецької фахової мови торгівлі). // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Випуск 46, частина 4. К.:ВПЦ «Київський університет, 2013. – С. 66-74.
 198. Телешун К. О. Термінологічне планування у Туреччині (на матеріалі торгівельно-економічної термінології турецької мови). // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Випуск 47. (подано до друку).
 199. Teleşun K.O. Çağdaş Türkçe ve Ukraynaca Ekonomi-Ticari terminolojisinde yabancı kökenli kelimelerin yeri. // XII. Uluslararası edebiyat şöleni. Bildiriler. –Bakü: Vektor, 2006. – S.64-65.
 200. Teleşun K.O. Türk ticaret dilinde anlamdaş çiftlerinin oluşmasında yabancı kökenli kelimelerin yeri. // I. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut dil ve edebiyat sempozyumu. Bildireler. – KKTC-Lefkoşa, 2008. – S.122-126.
 201. Teleşun K.O. Küreselleşme’nin etkisi altında Türk ticari terminolojisinde Batı kaynaklı sözcüklerin yoğunlaşması. // I. Uluslarası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri. – Kırıkkale, 2011. – S. 359-363.

Навчально-методичні роботи

 1. Алієва З. К. Азербайджанська література. Програма курсу, завдання для самостійної роботи, контрольні питання для студентів-сходознавців, що вивчають азербайджанську мову. // К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.
 2. Алієва З. К. Історія турецької літератури (турецька література XIII-XVI ст.). Навчально-методичний посібник. // К.: «МП Леся», 2009. Гриф МОН (лист №1/11-6030 від 24.07.09).
 3. Алієва З. К. «Цілющий напій винограду й політ душі народної». // Сімферополь, 2010.
 4. Алієва З. К. «Образ «Я». // Іншого як проблема імагології». // Ужгород , 2010.
 5. Алієва З. К. «Українсько-Азербайджанські літературні зв’язки». // К.: «Видавничий дім Дмитра Бураго», 2010.
 6. Алієва З. К. « Заквітчана перлами й омита красою. // К.: «КВЦ», 2011.
 7. Алієва З. К. «Педагогічна діяльність засновників «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» у кавказькому регіоні». // К.: «Видавничий дім Дмитра Бураго», 2011.
 8. Алієва З. К. «З побуту Гребенських козаків. Весільні звичаї». //К.: Центр пам`яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011.
 9. Алієва З. К. Імагологічний дискурс нової художньої парадигми,тенденції культурної глобалізації і культурної автономії (Схід/Захід). // Гданськ: 2012.
 10. Алиева З. К. Диалогический подход к инаковости в контексте литературной рецепции и философии восприятия. // Новосибирск: 2012.
 11. Алієва З. К. Архетипні риси ментальності в імаго логічних літературознавчих студіях. // Полтава: 2012.
 12. Алиева З. К. Идентичность и культурная глобализация: имагологический дискурс новой художественной парадигмы в 60-90-гг. ХХ. // Баку.: BSU, 2013.
 13. Алієва З. К. Культурна глобалізація і культурна автономія: імагологічний дискурс нової художньої парадигми. // Буковина: «Буковинский журнал», 2013.
 14. Алиева З. К. Динамика самоидентификации и тематико-идеологические рецепции культур Азербайджана и Украины. // Ставрополь, 2013.
 15. Алиева З. К. Диалогичность фольклорных традиций и азербайджано-украинских культурних отношений. // Белгород, 2013.
 16. Алиева З. К. Азербайджано-украиснкие отношения в начале ХХ века: деятельность Юсифа Чеменземинли. // Новосибирск, 2013.
 17. Алієва З. К. Лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації: імагологічний дискурс. // Черкаси, 2013.
 18. Алієва З. К. Формування стереотипів. Культурної перцепції в аспекті комунікації. // Кам`янець-Подільський, 2013.
 19. Arnaut F.İ. «Şen alfavit» Весела абетка ( hazırladı O.S. Kulaksız). Чернівці. Букрек, 2008.
 20. Arnaut F.İ. Tekstlär (3-4 klaslar için). (Тексти для 3-4 класів) ( hazırladı O.S. Kulaksız). Чернівці. Букрек. 2009.
 21. Арнаут Ф. І., О.Кулаксіз, М. Щербань «Aazdan kurs» 1 klas. (Усний курс для 1 класу) Чернівці, Букрек. 2010. – С. 66.
 22. Арнаут Ф. І. Відомі українські класики Тарас Шевченко та Леся Українка гагаузькою мовою. Для Учнів 5-11 класів. Навчальний посібник для загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання. Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ 2011. – С. 165.
 23. Арнаут Ф. І. Büük aylenin masalları (КАЗКИ великої родини) (гагаузькою мовою) Літературно-художнє видання для дітей молодшого шкільного віку (Автор-упорядник Панасенко Т. М. .Переклад з української Арнаут Ф. І. Рецензент: О. С. Кулаксиз, викладач вищої категорії гагаузької мови та літератури. Віноградовської середньої школи Болградського району Одеської області ПП «Торсінг плюс» Харків 2011. Тираж 1500 прим. – С. 49.
 24. Михайлова Є. В. Українсько-турецький тематичний словник / [укл. Є.В. Михайлова]. - К.: ПП Сливюк В.М., 2010. - 90 с.
 25. Михайлова Є. В. Завдання та вправи до курсу «Практика перекладу турецької мови» - Рівне: ПП Сливюк В.М., 2010. - 28 с.
 26. Михайлова Є. В. Михайлова Є.В. Розмовні теми (для студентів 3-го курсу) - Рівне: ПП Сливюк В.М., 2010. - 44 с.
 27. Михайлова Є. В. Функціональна стилітика турецької мови: навчально-методичний посібник - Рівне: ПП Сливюк В.М., 2010. - 56 с.
 28. Михайлова Є. В. Морфемний словник турецької мови / [укл. Є.В. Михайлова, В.М. Підвойний]. - К.: Четверта хвиля, 2013. - 204 с.
 29. Нікітюк Т. В. Країнознавство Туреччини: тексти та завдання: [навч.-метод. посібник] / Т. В. Нікітюк. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 112с.
 30. Нікітюк Т. В. Комунікативна граматика: для студентів-тюркологів першого року навчання / Т. В. Нікітюк, І. В. Прушковська. – К.:’Assistant-promo-reklama’, 2012. – 409 с.
 31. Покровська І. Л. Практикум «Розмовні теми для студентів-тюркологів (цикл: Туреччина)» – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. . – 40 с.
 32. Покровська І. Л. Практикум “Турецька мова: технічний переклад”– К.: Вид-во “Бібліотека українця”, 2005. – 38 с.
 33. Покровська І. Л. Турецько-український словник фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом– К.: Вид-во “Кукуй”, 2006. –80 с.
 34. Покровська І. Л. Навчальний посібник “Турецька мова: художній переклад” – К.: Вид-во “Кукуй”, – 2007. –64 с.
 35. Покровська І. Л. Навчальний посібник “Мова турецьких ділових паперів”– К.: Вид-во “Четверта хвиля”, – 2008. – 124 с.
 36. Покровська І. Л. Навчальний посібник “Ділова турецька мова”– К.: Вид-во “Четверта хвиля”, – 2010. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-4885 від 08.06.10) – 120 с.
 37. Покровська І. Л. Навчальний посібник “Турецька мова: тексти та завдання для розвитку усного мовлення” (для студентів-магістрів) – К.: Вид-во „ Четверта хвиля ”, 2010. – 178 с.
 38. Покровська І. Л. Навчальний посібник “Фонетика турецької мови”– Київ: Вид-во “Четверта хвиля”, 2012. – С. 101.
 39. Покровська І. Л. Навчальний посібник “Турецька мова для студентів першого курсу ОКР “Бакалавр”(Частина І) – Київ: Вид-во “Юстон”, 2013. – С. 304.
 40. Прима О. І. Лінгвокраїнознавство Туреччини: тексти для студентів третього року навчання: навчальний посібник, К.: Сервіс Друк, 2013. – 82 с.
 41. Прима О. І. Розмовні теми з турецької мови для студентів першого та другого років навчання: навчальний посібник, К. : Сервіс Друк, 2013. – 92 с.
 42. Прима О. І. Турецька мова: тексти для студентів старших курсів: навчальний посібник, К.: Сервіс Друк, 2013. – 67 с.
 43. Прушковська І.В. Турецько-український, українсько-турецький тематичний словник. – К.: ПЦ Інституту філології, 2006.
 44. Прушковська І. В. «Краса і Любов» Шейха Галіба (до проблеми індійського стилю у турецькій літературі). Монографія. // К.: Четверта хвиля, 2008.
 45. Прушковська І.В. Практикум з українсько-турецького перекладу (для студентів 4 курсу). – К.: Четверта хвиля, 2010.
 46. Прушковська І.В. Історія турецької літератури (XVIII ст.). – К.: Четверта хвиля, 2010.
 47. Прушковська І.В. Збірник вправ з формування турецькомовної аудитивної компетенції (посібник з відео текстами) Ч.1. – К.: Київський університет, 2012.
 48. Прушковська І.В. Збірник вправ з формування турецькомовної аудитивної компетенції (посібник з відеотекстами) Ч.2. – К.: Київський університет, 2012.
 49. Прушковська І., Нікітюк Т. Комунікативна граматика турецької мови (для студентів-тюркологів першого року навчання) (навчально-методичний посібник). – К.: Assistant-promo-reklama, 2012.
 50. Телешун К. О. Практикум з перекладу турецької мови для студентів 2-3 курсів. – К.: Четверта хвиля, 2006. – С. 84.