Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Кафедра фольклористики

Міжнародна Науково-Практична Конференція «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» 17-27 травня, м. Київ


Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану гуманітаристики в Україні та світі із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують актуальні проблеми фольклористики, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства та традиційної культури.

Форма проведення: заочна.

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

До участі вміжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері гуманітаристики.

В рамках конференції планується робота таких секцій:

 • Фольклор України як націєтвірний чинник
 • Фольклорна сугестія в сучасному медіа просторі
 • Фольклор і фольклористика в сучасному освітньому просторі
 • Казкознавство в Україні
 • Фольклористика в Україні: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку
 • Етномозаїка традиційних культур населення України
 • Фольклор та фольклористика етнографічних регіонів України
 • На перехресті двох культур: взаємодія колективної та індивідуальної творчості
 • Етномузикознавство: історія дослідження та нові методологічні підходи
 • Україна і світ: полілог культур
 • Дитячий фольклор та фольклор для дітей
 • Українське традиційне мистецтво

У межах проведення Читань 27 травня 2015 р. в Інституті філології відбудеться засідання Круглого столу «Фольклористика як базова галузь гуманітаристики: історія, сучасність, перспективи розвитку».


Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітетудо 17 травня 2015 р.  (включно) такі документи:

 1. заповнену за зразком заявку;
 2. тези доповіді;
 3. відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка,  для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Заявка,  Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок

Електрона адреса: lesyanaumovska@gmail.com


Вимоги до тез доповіді

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, bold. Наприклад:
Українські паремії у словꞌянському фольклорі
 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я побатькові автора, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman №14. Наприклад:
Коваленко Софія Вікторівна
к.філол.н., доцент кафедри культурології
Ужгородського національного університету
 • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Авторам доповідей редакційною колегією наукового збірника «Література. Фольклор. Проблеми поетики» (Затверджено постановами президії ВАК України, протокол № 1-05/4 від 26.05.10) буде запропоновано опублікувати наукові статті у черговому випуску збірника (на платній основі).  


Організаційний внесок

Розмір організаційного внеску становить 180 грн.  (для докторів наук – безоплатно)

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, який буде направленона поштову адресу учасників, вказану у заявках.


Порядок оплати організаційного внеску

Учасникам з України організаційний внесок необхідно оплатити за такими реквізити: банківська платіжна картка «Приватбанк» для перерахування коштів:5168 7572 7199 1707 (Шталь Іванна Зеновіївна)

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.


Зразок оформлення заявки

 • Прізвище, ім’я, по батькові учасника
 • Прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника(у разі його наявності)
 • Місце роботи (навчання)
 • Контактний телефон
 • E-mail
 • Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції

Координати організаційного комітету

Кафедра фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
01601, Україна, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14, ауд. 136
 1. +38063 3085837 (моб.) (Олеся Наумовська)
 2. +38044 2393169 (роб.)
 3. +38044 2393113 (факс)
Сторінка університету: http://www.univ.kiev.ua/
Сторінка Інституту філології: http://philology.knu.ua/
Електронна адреса: lesyanaumovska@gmail.com

Банківська платіжна картка для перерахування коштів: 5168 7572 7199 1707 (Шталь Іванна Зеновіївна)


Матеріали конференції тут