Набір статей до збірника “Стиль і переклад” № 3

Термін набору статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 3 продовжено. Статті та переклади можна подавати до 1 січня 2016 року.

Основна мета збірника – висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетики  та перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

Статті подаються виключно іноземною мовою.

Мови наукового видання: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, російська, українська. Українською мовою друкуються переклади.

Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

English below


Вимоги до оформлення статті:

1.     УДК – у лівому верхньому кутку.
2.     Прізвище, ініціали автора– жирним шрифтом у правому кутку; поруч – науковий ступінь, вчене звання; на наступному рядку – місце роботи (назва установи, її місцезнаходження), назва країни в дужках:
D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor
Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)
3.     Назва статті (повинна стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – відцентрована, великими жирними літерами, 14 шрифт.
4.     Обов'язковими є анотації та ключові слова (12 шрифт):анотацію мовою публікації розміщують перед текстом після назви; анотації англійською, російською та українськими мовами – вкінці.
5.     Обсяг статті – 7-10 повних сторінок. Стандарт – кегль (розмір букв) 14, шрифт – TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ - 1,25, поля: верхнє - 2,5 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см, нижнє - 2,5 см.
6.     Оформлення посиланьу тексті статті [Петров 2000, 24].
7.     Література подається в кінці статті 12 шрифтом, в рядок, в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.80, ПІБ автора виділяється курсивом: BacryP. Lesfiguresdestyle/ P. Bacry. – P. : EditionsBelin, 2000.
8.     Відомості про автора та назва статті – англійською, російською та українською мовами перед відповідними анотаціями та ключовими словами.
9.     Перед анотаціями – дата надходження авторського оригіналу до редколегії.
10. Для викладачів без наукового ступеня та аспірантів обов'язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.
11. Статті подавати роздрукованими у 2 примірниках та на електронному носії.
12. Адреса редколегії: 01033, Київ-033, б-р Т. Шевченка, 14, Інститут філології, кафедра теорії та практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова (кімн. 65- 66); Тел.:  (044) 239-34-09, e-mail: tpprm@ukr.net

Редакційна колегіяJournal "Style and translation" – 2016

The Institute of Philology of Taras Shevchenko National Universityin Kyiv (Ukraine) is pleased to announce the launch of a third edition of annualinternational journal, "STYLE AND TRANSLATION". The articles are invited till 1st of January 2016.

The interest of the journal is to present high quality originalworks in Translation Studies, Stylistics and Linguopoetics of  Romance, Germanic, Slavic languages and Greek, and also new andpreviously non-published translations into Ukrainian and Russian.The languages of the journal will be French, Spanish, Italian,Portuguese, English, German, Greek, Russian as well as Ukrainian and Russian in case of translations.

The articles submitted for the first issue will be published free ofcharge. Please submit your article electronically together with your name, affiliation and contact information to Iryna Smuschynska (editor of the series) at tpprm@ukr.net.

Format Guide:

1. Author's name, affiliation, country in parentheses, in the languageof the article; as well as in English/ Russian,both preferably (14 pt.,bold, right-aligned), e. g.:

D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor
Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)
 
2. Title of the article, in the language of the article; as well as inEnglish/ Russian, both preferably (14 pt., bold, all capitals, centered);Abstract and keywords, in the language of the article (12 pt.);The number of pages – 7–12 pages; Text of the article (TimesNew Roman, 14 pt.; single space; first line by 1,25 cm; margins (cm): left – 3,0; right – 1,5; top – 2,5; bottom – 2,5); References in the text of the article [Wilss 2004, 778]; List of references at the end of the paper (12 pt., in alphabeticalorder), e. g.:
Bacry P. Les figures de style / P. Bacry. – P. : EditionsBelin,2000.

3. Date of presentation to the Editorial Board;

4. Annotations after the references: Author's name, affiliation,country in parentheses in English/ Russian, both preferably (12 pt.)

5. Abstract and keywords in English/ Russian, both preferably (12 pt.);

6. Short biographical statement (approx. 150 words);

7. Address: 01033, 14 Taras Shevchenko Blvd., The Institute of Philology, Chair of Theory and Practice of Translation fromRomance Languages, Phone Numbers +38044 239-34-09; Room № 66, E-mail: tpprm@ukr.net

Editorial Board

Додатки: 
Категорія: