Теми наукових робіт

 • Роботи спеціалістів

  • Психологізм у творах українських поетів-романтиків.
  • Типологічний аналіз ранніх балад Т.Шевченка і А.Міцкевича.
  • Особливість бачення історії доби Руїни в романі П.Куліша “Чорна рада”
  • Характер і ситуації в оригінальній драматургії М.П.Старицького.
  • Національна ідея в українській драматургії першої половини ХХ століття (на матеріалі творі Лесі Українки “Бояриня”, В.Винниченка “Між двох сил”, М.Куліша “Патетична соната”).
  • Автологічність жіночих образів у творчості Лесі Українки.
  • Образи потойбіччя в творах українських письменників (М.Гоголя, М.Костомарова, Лесі Українки).
  • Проблема взаємин героя і народу в героїко-романтичній драматургії М.Старицького (за творами “Богдан Хмельницький”, “Оборона Буші”, “Маруся Богуславка”, “Остання ніч”).
  • Епістолярій Ганни Барвінок як джерело вивчення творчої біографії письменниці.
  • Поетика національно історичної істини в художній творчості Тараса Шевченка (на матеріалі поезій “У неділеньку святую, у досвітню годину...” і “Заступила чорна хмара та білую хмару...”).
  • Епістолярна критика Лесі Українки.
  • Філософський і художньо-естетичний світогляд Григорія Сковороди.
  • Проблема героя і народу в героїко-романтичній драмі М.І.Костомарова.
  • Леся Українка - новатор української драми.
  • Жанрово-стильові особливості прози Івана Франка.
  • Особливість типу героя та його подвигу в українській агіографічній літературі.
  • Образ Святості у літературі Київської Русі. Образно - символічні засоби її вираження.
  • Специфіка історіографії Київської Русі: синтез сакральної християнської книжної історії, народних легенд та переказів та реальних історичних подій.
  • Образ князя у літературі Київської Русі як єдність народного уявлення про героїчне та книжного втілення християнських доброчинств.
  • „Роксолані” Себастьяна Кленовича в українському та польському літературному контексті.
  • Новолатинська поезія: антична традиція, ренесансна сучасність та українське прочитання.
  • Особливості реалістичного зображення природи та побуту людей у новолатинській поезії XVI ст.
  • Українська історія у творах письменників-полемістів к. XVI – початку XVII ст.
  • Авторська концепція ідеального суспільства у творах Івана Вишенського.
  • Художні засоби полемічної переконливості та емоційної експресії у писаннях к. XVI – початку XVII ст.
  • Образно-символічна система барокової літератури.
  • Образ Ісуса Христа у метафізичній поезії XVII ст.
  • Монолог померлого як вияв барокового морального дидактизму та художній прийом.
  • Теорія та практика курйозного віршування XVII ст. та прояви його принципів у сучасному житті (поезія, реклама, розважальні ребуси тощо).
  • Апологія козацтва у бароковій літературі.
  • „Козацькі літописи”: витоки, специфіка історіографії та ремінісценції у художній літературі нового часу.
  • Притча як засіб дидактизму та прояв специфічного художнього мислення в давній українській літературі.
  • Особливість символічного мислення Г. Сковороди: синтез античної, біблійної та міфологічної свідомості.
  • “Велесова книга” як ймовірно існуюча пам”ятка дохристиянської історії русичів. Різночитання та пошуки.
  • Історизм воїнських повістей “Літопису Руського”.
  • Ораторсько - проповідницька проза Київської Русі як цілісність: витоки античної риторики, основа християнського світогляду та руська культура (Іларіон, В. Мономах, К. Туровський).
  • Образ святості у літературі Київської Русі (Києво – Печерський патерик).
  • Особливість типу героя агіографічної літератури.
  • Новолатинська поезія: антична традиція, ренесансна сучасність та українське прочитання.
  • “Слово о полку Ігоревім” – християнський світогляд та язичницька традиція.
  • “Роксоланія” С. Кльоновича в українському та польському літературному контексті.
  • Галицько – Волинський літопис і рицарський (дружинний) епос.
  • Українська полемічна література: образ полеміста у творах.
  • Творчість Івана Вишенського як предтеча українського літературного бароко.
  • Авторська концепція ідеального суспільства у творах Івана Вишенського.
  • Творчість мандрівних дяків як предтеча нової літератури.
  • Вітчизняна історія у творах полемічної літератури (“Апокрисис” Христофора Філалета, “Тренос” Мелетія Смотрицького та “Пересторога”).
  • Бароковий універсалізм у драматургії XVII – XVIII ст (трирівневість та символізація дії).
  • Час як провідна ідея літератури бароко.
  • Час як образ – символ літератури бароко.
  • Образно – символічна система барокової словесності.
  • Образи – символи “саду”, “сироти” і “чужих, злих людей” барокової словесності.
  • Реалізація барокового універсалізму в художньо – символічному прийомі сну.
  • Алегоризм художнього мислення у творах бароко.
  • Апологія козацтва у бароковій літературі.
  • Геральдична та епіграматична поезія.
  • Образ Ісуса Христа у метафізичній поезії XVII ст.
  • Розвиток житійної літератури, увага до західноєвропейської, польської та російської агіографій.
  • “Синопсис”, “козацькі літописи” та “Літопис Самовидця” і становлення барокової концепції вітчизняної історіографії.
  • Історичні постаті у “Літописі” Самійла Величка.
  • Проблематика збірки Кир. Транквіліона – Ставровецького “Перло многоцінноє” та характер її трактування.
  • Епіграматичні традиції української літератури у віршовій творчості Климентія Зиновіїва.
  • Народний ідеал у віршах – ораціях та віршах – травестіях.
  • Динаміка поняття “героїчного”, “героя” у давній українській літературі.
  • Притча як форма мислення та пізнання у давній українській літературі (від “Варлаама та Йосафа” до Г. Сковороди).
  • Г. Сковорода і традиції української барокової поезії.
  • Алегорично – символічні тенденції творів Г. Сковороди.
  • Етично – естетична проблематика творчості Г. Сковороди.
  • Засади філософії Г. Сковороди у байкарській спадщині письменства.
  • Інтермедії XVIII ст. як предтеча нової української драми.
  • Історико – мемуарна проза XVIII ст. (щоденники Миколи Ханенка та Якова Марковича).
  • Філософська проза Г. Сковороди, її зв”язок з античною літературою і працями попередників з Києво – Могилянської Академії.
  • Українська історична романістика в добу становлення.
  • Концепція історичного минулого у драматургії (прозі) М. Костомарова.
  • Історичне минуле у творчості українських романтиків 20-х – 60-х рр. XIX ст. (співвідношення історичної і художньої правди).
  • Поетична символіка у творчості українських романтиків.
  • Традиції творчості М. Гоголя у творчості українських письменників II пол. XIX ст. і XX ст.
  • Реальне і віртуальне у творчості українських письменників у I пол. XIX ст. (Є. Гребінка, Г. Квітка – Основ”яненко, М. Гоголь).
  • Концепція історії у повістях П. Куліша.
  • Образ автора у поетичних збірках П. Куліша (“Досвітки”, “Хутірна поезія”, “Дзвін”).
  • Героїзм народу у визвольній війні під проводом Б. Хмельницького (М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко).
  • Особливості творення і формування образу – типу в українській драматургії I пол. XIX ст.
  • Особливість прочитання “вічних” образів у творчості Т. Шевченка.
  • Сучасна поетична шевченкіана.
  • Сучасна прозова шевченкіана.
  • Є. Гребінка – романтик (романтизм стихії образів у поезії митця).
  • Психологізм системи образів роману Є. Гребінки “Доктор”.
  • Образ козацтва у романі Є. Гребінки “Чайковський”.
  • Літературні традиції Київської Русі у творчості Т. Шевченка.
  • Художні (наукові) біографії Т. Шевченка. До проблеми інтелектуальної і психологічної правди.
  • Проблема людини і природи у творчості Т. Шевченка – поета і Шевченка – ходожника.
  • Романтичне трактування проблеми моралі у повісті М. Костомарова “Сорок лет”.
  • Романтична особистість у драматургії М. Костомарова.
  • Тема життя і смерті у творчості українськиї романтиків.
  • Національний варіант запозичених сюжетів у творчості українськиї романтиків 20-х – 60-х рр. XIX ст.
  • Проблема психологізму у творчості українських поетів – романтиків.
  • Літературно – естетичні погляди М. Костомарова.
  • Концепція художньої правди в літературно – естетичній програмі Г. Квітки – Основ”яненка.
  • Проблема свободи особи у творчості Т. Шевченка.
  • Історіографія Т. Шевченка.
  • Характери і конфлікти у прозі А. Свидницького.
  • Творчість П. Куліша – перекладача (збірка “Позичена кобза”).
  • Традиції Т. Шевченка у творчості Ю. Федьковича.
  • Прийоми “гоголівської школи” в оповіданнях І. Нечуя – Левицького.
  • Образ інтелігента у творчості І. Нечуя – Левицького (романи “Хмари” і “Над Чорним морем”) та П. Мирного (оповідання “Народолюбець” і “Пригоди з Кобзарем”).
  • Особливості образотворення історичної романістики І. Нечуя – Левицького.
  • Тема “пропащої сили” у творчості П. Мирного, Г. де Мопассана, Л.Ожешко.
  • Психологічне мотивування образів у драматичних творах П. Мирного (драма “Лимерівна”, комедія “Перемудрив”).
  • Психологізм у повістях Б. Грінченка (“Сонячний промінь”, “На розпутті”, “Серед темної ночі”, “Під тихими вербами”).
  • Характер і конфлікт у прозі А. Свидницького.
  • П. Куліш – перекладач (збірка “Позичена кобза”).
  • Традиції Т. Шевченка у творчості Ю. Федьковича.
  • “Гоголівська школа” в оповіданнях І. Нечуя – Левицького.
  • Характер інтелігента у І. Нечуя – Левицького (романи “Хмари” і “Над Чорним морем”) та П. Мирного (оповідання “Народолюбець” та “Пригоди з Кобзарем”).
  • Особливості образотворення історичної романістики І. Нечуя – Левицького.
  • Тема “пропащої сили” у творчості П. Мирного, Г. де Мопассана, Л.Ожешко.
  • Психологічне мотивування образів у драматичних творах П. Мирного (драма “Лимерівна”, комедія “Перемудрив”).
  • Психологізм у повістях Б. Грінченка (“Сонячний промінь”, “На розпутті”, “Серед темної ночі”, “Під тихими вербами”).
  • Історичні постаті у драмах М. Старицького “Богдан Хмельницький”, “Маруся Богуславка”, “Облога Бучі”.
  • Особливість трактування історичних постатей у романній трилогії М.Старицького “Богдан Хмельницький”.
  • Водевіль М. Кропивницького “По ревізії” в жанрово – стильовому контексті українського водевілю.
  • Драма “Наймичка” і тема наймитства в українській ліьтературі XIX ст.
  • Традиції творчості Г. Квітки - Основ”яненка в драматичному творі І.Карпенка – Карого “Мартин Боруля”.
  • Історичний герой у творчості І. Карпенка – Карого (“Бондарівна”, “Лиха іскра поле спалить і сама щезне”, “Паливода XVIII ст.”, “Гандзя”, “Сава Чалий”).
  • Біблійні теми у збірці І. Франка “Мій ізмарагд”.
  • Філософські засади збірки І. Франка “Мій ізмарагд”.
  • Філософське осмислення історії у поемі І. Франка “На Святоюрській горі”.
  • Філософське осмислення української історії у поемах І. Франка “Іван Вишенський” та “Мойсей”.
  • Етичні проблеми у творах І. Франка на теми Біблії (“Майсей” та “Смерть Каїна”).
  • Ретроспекція та її роль у змалюванні героя у прозі І. Франка.
  • Психологізм драматичних творів І. Франка (“Украдене щастя”, “Учитель”, “Сон князя Святослава”).
  • Переклади І. Франка із західноєвропейських літератур як чинник мистецького “я” письменника.
  • Літературна спадщина Феодосія Печерського.
  • Становлення і розвиток орнаментального стилю в ораторсько-проповідницькій прозі доби Середньовіччя.
 • Магістерські роботи

  • Висвітлення проблем психології творчості Т.Г.Шевченка в роботах українських дослідників: до історії становлення поглядів
  • Рецепція постаті Шевченка у поезії Ліни Костенко та Івана Драча
  • Проблеми зради в інтерпретації М.І.Костомарова та І.К.Карпенка-Карого (на матеріалі трагедій “Сава Чалий”)
  • Ткаченко Т. Альманах М.О.Максимовича “Кієвлянинъ”
  • Образ „граду земного” та „граду Божого” у моральних максимах та художньому мисленні давньоукраїнських письменників.
  • Бароковий універсалізм та прояв його у літературі.
  • Синтез міфотворчості та історичної достовірності у літописанні XVII – XVIIІ ст.ст.
  • Етикетна панегірична поезія: витоки, реалії XVII – XVIIІ ст.ст. та трансформації у новітній літературі.
  • Типологічна спорідненість української епіграми та східних віршів XVII – XVIIІ ст.ст.
  • “Tempus fugit” (час летить) ідейна константа барокової української літератури.
  • “Memento mory” (пам’ятай про смерть) моральна настанова барокової етики та естетика потворного у літературі.
  • Барокова шкільна драма у контексті розвитку української драматургії.
  • Образи природи у поезії Григорія Сковороди у контексті „пейзажної” української поезії (від новолатинської до романтичної).
  • Необарокові вияви в українській літературі XIX ст.
  • Концепція людини і світу в літературі доби Відродження.
  • Барокові поетики XVII - XVIII ст.
  • Бароко і український театр.
  • Образно – символічна система у драматургії доби середньовіччя.
  • Концепція світу у філософській спадщині Г. Сковороди.
  • Інтерпретація творів Г. Сковороди.
  • Емблематика Г. Сковороди.
  • Символіка байок і поезій.
  • Ієрархія світів у творчості Г.Сковороди.
  • Співвідношення християнської і народницької традицій у творчості Г.Сковороди.
  • Поетична творчість Г.Сковороди як започаткування нової літератури.
  • Г.Сковорода і фольклор.
  • Засади державності у творчості Г.Сковороди.
  • Особистість і держава у Г.Сковороди.
  • Жанрове мислення Г.Сковороди.
  • Античні фемінісценції у творчості Григорія Сковороди.
  • Синтез етики та естетики у поетичній творчості Г.Сковороди.
  • Філософські засади байкарської спадщини Г.Сковороди.
  • Жанрова специфіка українських інтермедій.
  • Гоголь як український письменник.
  • Епістолярій М. Гоголя і національний світогляд письменника.
  • Жанрово – тематична поліфонія та своєрідність системи образів давньої української драматургії.
  • Система образів “Літопису Руського”.
  • Образ книжника з “Літопису Руського”.
  • Морально – етичні засади “Києво – Печерського патерика”.
  • Моральні максими “Києво – Печерського патерика”.
  • Жанр житій як засіб формування суспільно – політичного типу людини.
  • Концепція людини у “Києво – Печерському патерику”.
  • Тематика і жанрово-образні особливості українських інтермедій.
  • Стильова специфіка української літератури доби становлення та романтизму.
  • Органічність національно – естетичного вираження романтичних пошуків доби в українській літературі кінця XVIII – 60-х рр. XIX ст.
  • Проблема щастя у творчості Т. Шевченка.
  • Поняття “рай” у художньому мисленні Т. Шевченка.
  • Романтична концепція любові у поемах Т. Шевченка.
  • Мотив слова у творчості Т. Шевченка.
  • Шевченків “Кобзар”. Еволюція самоідентифікації. Кобзарство.
  • Еволюція поняття “козак” у творчості Т. Шевченка.
  • Стилістичні особливості прози Т. Шевченка.
  • Концепція романтичної особистості в українській літературі.
  • Ідеї гуманізму у творчості Т. Шевченка.
  • Німецькомовні переклади А. Курелли “Європейське мовознавство і “Щоденник” Т. Шевченка.
  • Архетип матері у творчості Т. Шевченка.
  • Апокрифічний елемент в українській літературі: від “Повісті врем”яних літ” до поеми “Марія” Т. Шевченка.
  • Тарас Шевченко: проблеми діалогу з читачем.
  • Поезія Т. Шевченка як поезія трагічної перестороги.
  • Жанрово-стильова динаміка української поезії доби становлення і романтизму.
  • Проблема психологізму в українській романтичній прозі.
  • Природа і людина в українській романтичній традиції.
  • Поняття просвітництва в естетиці П.Куліша.
  • Просвітительські ідеї художньо-історіософічній концепції П.Куліша.
  • Т.Шевченко і слов”янський літературний світ.
  • Творчість Т.Шевченка та європейський гуманізм.
  • Проблема спадкоємності української культури у творчості Т.Шевченка.
  • Поема “Великий льох” у контексті жанру містерії у світовій літературі.
  • Проблема взаємин творчої особистості та тоталітарної держави у драмі М.Костомарова “Кремуций Корд”.
  • Філософізм поетичних символів у творчості Т.Шевченка останніх років.
  • Проблеми загальнолюдської духовності й етики у творчості Т.Шевченка.
  • Мораль і етика гуцулів у прозі Ю.Федьковича.
  • Етно – психологічні особливості прози Ю. Федьковича.
  • Люди в екстремі у творчості Ю. Федьковича.
  • “Людина мілітарна” у творчості Ю. Федьковича.
  • Архетип у творчості Ю. Федьковича, В. Стефаника.
  • Героїчно—романтичні образи у поезії Я.Щоголева.
  • Атмосфера доби у драматургії М.Кропивницького.
  • Психологізм драматургії І.Карпенка-Карого.
  • Оновлення життя у збірці І.Франка “З вершин та низин”.
  • Сатира І.Франка (поеми “Дума про Маледикта Плосколоба”, “Дума про Наума Безумовича”, “Ботокуди”, нарис “Доктор Бессервіссер” та оповідання “Опозиція”).
  • Філософське осмислення теми “народ і вождь” у поемі І.Франка “На Святоторській горі”.
  • Символіко-філософська основа поеми І.Франка “Мойсей”.
  • Психологізм оповідань І.Франка про дітей і школу.
  • І.Франко – перекладач класичної літератури.