Дядечко Людмила Петрівна

Доктор філологічних наук, професор кафедри російської філології 

Народилася 09.07.1956 р. у с. Малино Ступинського р-ну Московської обл. (Російська Федерація).

Закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1980 р. За спеціальністю «Російська мова та література». У 1980—1986 рр. працювала вчителем у школі. В університеті працює з 1986 р. (викладач кафедри гуманітарних дисциплін підготовчого відділення, викладач, доцент, професор кафедри російської мови Інституту філології).

Тема кандидатської дисертації: «Лінгвістична характеристика цитати-ремінісценцій у сучасній російській літературній мові» (К., 1989).

Тема докторської дисертації: «Крилаті слова в росій¬ській мові: системно-функціональний та лексикографічний аспекти» (К., 2004).

Фахівець у галузі фразеології, теорії крилатих слів, етимології, лексикографії, стилістики, старослов’янської мови, методики викладання російської мови у середній школі та ВНЗ, інтертекстуалістики, медіалінгвістики, фразеографії, ептографії.

Один із засновників, член президії та казначей УАПРЯЛ (Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы), заступник головного редактора «Информационного бюллетеня УАПРЯЛ» та міжнародного наукового видання «Русистика» (2000—2006 рр.), головний редактор підписного науково-методичного журналу «Русский язык и литература в учебных заведениях» (2004 р.), «Русский язык, литература, культура в школе и вузе» (2005—2006 рр.). Член редколегії журналу «Мова та історія» (з 2009 р.).Член Фразеологічної комісії Міжнародного комітету славістів (як представник від України) – з 2004 р. Член спеціалізованої вченої ради КНУ ім. Тараса Шевченка та К 26.053.04 в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Голова предметної комісії конкурсу підручників для шкіл України (2008 р.). Голова комісії з результатів державного тестування з російської мови – (Український центр оцінювання якості освіти, червень 2011 р.). Голова журі шкільної міської олімпіади з російської мови та літератури (2005, 2007, 2009, 2011 рр.). Член оргкомітету ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фразеології» (Сімферополь, 24–27 вересня 2009 р.), Міжнародного симпозіуму «Русская лексикография и фразеография в контексте славистики: теория и практика» (Магнітогорськ, 19–21 листопада 2009 р.), круглого столу «Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания» (Киев, 27.09.2011). Експерт тестових завдань Українського центра оцінювання якості освіти (2011 –2012 рр.). Переможець конкурсу МОН України з програм для профільних шкіл (у співавторстві) (2008 р.). Науковий керівник О. В. Петренко – переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських робіт «Н. В. Гоголь – наш современник», присвяченого 200-річчю з дня народження М. В. Гоголя (К., 2009). Рішенням Ради співвітчизників при Державній Думі Федерального Зібрання Російської Федерації від 24.05.2000 р. винесено вдячність; рішенням Президії Міжнародної асоціації викладачів російської мови і літератури (МАПРЯЛ) від 22 квітня 2004 року нагороджено медаллю О. С. Пушкіна (див. «Русский язык за рубежом», 2004, № 4, с. 112). Нагороджена Почесною грамотою Спілки жінок України (жовтень 2009 р.).

Основні наукові праці: 1. “Крылатый слова звук”, или Русская эптология: Учебное пособие. – 2-е вид. – К.: Аван¬пост-Прим, 2007. – 336 с. З грифом МОН України. 2. Крылатые слова нашего времени : Толковый словарь : Более 1000 единиц. М.: НТ Пресс, 2008. – 798 с. 3. Вокруг да около рекламы: Фразообразовательный словарь. – К.: Изд. дом “Аванпост-Прим”, 2007. – 416 с. 4. Крылатые слова как объект лингвистического описания: история и современность. – К., 2002; 5. Новое в русской и укр. речи: Крылатые слова –– крилаті слова (материалы для словаря)” [у 4 ч.]. – К., 2001–2003; 6. Узуализация крылатых слов и выражений в современных восточнославянских языках (розділ в колективній монографії) Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnychjęzykow słowiańskich: Т. 3. Frazeologia. – Opole, 2008. – S. 395–405. 7. Русский язык: Учебник для 5 класса гимназий, лицеев (с украинским языком обучения). – К.: Освіта, 1996 (у співавт.); 8. Ассоциативная природа актуализации предшествующих текстов // Рус. языкознание. Вип. 20. К., 1990. С. 131–136; 9. Семантика цитат-реминисценций в оценочном аспекте // Там же. Вип. 24. К., 1992. С. 36–41; 10. Лiнгвiстичний статус цитат-ремінісценцiй у сучасних українській та російській мовах // Вiсник Київ. ун-ту: Лiтературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 2. К., 1994. С. 102–109; 11. Утром – роман, вечером – крылатое слово // Рус. речь. 1998. № 5. С. 123–127; 12. О пушкинской стихии в русской фразеологии // Рус. язык в школе. М., 1999. № 3. С. 74–81; 13. Исследование семантики крылатых слов (метод двойной аппликации) // Русистика. Вип. 1. К., 2001. С. 9–13; 14. Из истории слов и выражений: Положить душу свою за други своя // Рус. речь. М., 2001. № 4. С. 89–92; 15. Остенсивное толкование слов (от Даля до наших дней) // В.И. Даль и современные филологические исследования. К., 2002. С. 148–157; 16. “Печать авторства” крылатых слов в современном языковом сознании // Русское слово в мировой культуре: Мат-лы Х Конгресса Междунар. ассоциации преподавателей рус. яз. и лит. Санкт-Петербург, 30 июня 5 июля 2003 г. Пленарные заседания: сб. докладов. В 2-х т. Т. І. СПб., 2003. С. 91–100; 17. Стабилизация крылатых выражений в речи (общая характеристика процесса) // Интертекст в художественном и публицистическом дискурсе: Сб. докладов междунар. науч. конф. (Магнитогорск, 12–14 ноября 2003 года) / Ред.-сост. С. Г. Шулежкова. – Магнитогорск: МаГУ, 2003; 18. Фразеология до и после Виноградова: диалектика интерпретации // Рус. язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. – № 1. – С. 30–34; 19. Крылатые выражения –– “печать авторства” = ? // Грани слова: Сб. науч. ст., посв. 65-летию проф. В. М. Мокиенко. – М.: Изд-во ЭЛПИС, 2005. – С. 56–63; 20. Крылатые выражения и авторские термины в их типологических и генетических взаимосвязях // Frazeologicke studie. IV / Ed. – M. Jankovicova, J. Mlacek, J. Skladana. – Bratislava: Veda, 2005. – S. 44–48. 21. Основные принципы современной эптографии //Славянские языки в свете культур: Сб. науч. тр. / Отв. ред. М. А. Алексеенко. – М., 2006 (1,2 др. а.). 22. Узуализация крылатых выражений в русском языке: причины, условия, механизм // Мир русского слова и русское слово в мире: Мат-лы ХІ Конгресса МАПРЯЛ. Варна, 17–23 сент. 2007 г. – Т. 2. – София: Heron Рress, 2007. – С. 113–117. 23. Прагматическое самоубийство эптонимов Slavenska frazeologija i prag-matika / Славянская фразеология и прагматика / Ured. Ћ. Fink, A. Hrnjak. – Zagreb: KNjIGRA, 2007. – S. 239–244. Winged words as a nation consolidating factor [Крылатые выражения как национально консолидирующий фактор] // Phraseologie global – areal – regional : Akten der Konferenz EUROPHRAS 2008 vom 13.–16.8.2008 in Helsinki / J. Korhonen, W. Mieder, E. Piirainen, R. Piсel (Hg.) – Tubingen, 2010. – P. 137–142. Режим доступу: http://www.helsinki.fi/deutsch/europhras/ep2008.pdf; 24. Динамика русской эптонимики и ее отражение в новейшей лексикографии // Phraseologische Studien: Фразеологические исследования: Динамические тенденции в славянской фразеологии. – Greifswald, 2010. – C. 106–112; 25. Адамов след в русской фразеологии // Живодействующая связь языка и культуры.. – Т. 1: Язык. Ментальность. культура. – М.; Тула, 2010. – С. 114–119; 26. Антропо- vs. маскулиноцентризм русской фразеологии? (К постановке проблемы) // XII Конгресс МАПРЯЛ «Русский язык и литература во времени и пространстве». – Т. 2. – Шанхай, 2011. – С. 107–112.