Бандура Георгій Олександрович

В.о.завідувача, кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури.

Народився 9 січня 1951 року в місті Києві.

У 1969 році закінчив середню школу, у 1974 році закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1988 року – на викладацькій роботі.

Читає нормативний курс “Історія української літератури ХХ століття” для студентів IV курсу спеціальностей українська мова та література, слов’янські мови і літератури, класична філологія, фольклористика і спецкурс “Український зарубіжний роман. Проблематика і жанрово–стильові особливості”.

Веде практичні заняття, спецсемінар “Українська проза 20–х років ХХ століття”. Здійснює наукове керівництво написання дипломних і курсових робіт, керує педагогічною практикою студентів.

Бере участь у роботі Приймальної комісії університету зі вступних іспитів та Державної екзаменаційної комісії.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності “українська література” на тему: “Українська романістика 70 – 80–х років. Проблематика. Характери. Жанрові особливості”.

Зараз працює над докторською дисертацією “Еміграційний роман у контексті української романістики ХХ століття. Проблематика. Характери. Поетика”, що є продовженням кандидатської..

З 1994 року – доцент кафедри. Досліджує питання історії української літератури ХХ століття, передусім прози, українського зарубіжного роману. Автор понад 40 статей, опублікованих у наукових виданнях, УРЕ, УЛЕ, виданні “Українська література в портретах та довідках” (К., 2000), низки навчально–методичних програм і вказівок для вищої та середньої школи.

Як офіційний опонент бере участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, рецензує дисертації, подані на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук.

Відповідальний секретар наукового видання КНУ імені Тараса Шевченка “Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика”.

Наукові інтереси: історія української літератури ХХ ст., історія української зарубіжної літератури.

Автор близько 50-ти наукових праць, зокрема таких:

1. Бандура Г.О. Жанр, характер і проблема їх взаємозв’язку/ Г.О.Бандура // Вісник КДУ. Історико-філологічні науки. – 1991. – Вип.1.

2.Бандура Г.О, Український роман 70-80-х років: до проблеми жанрових пошуків / Г.О.Бандура // Вісник КУ. Філологічні науки. – 1993. – № 1.

3. Бандура Г.О. Український історичний роман доби «соціалістичного реалізму»: до питання про умови і тенденції становлення та розвитку / Г.О. Бандура // Вісник КУ. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 1994. – Вип.2.

4. Бандура Г.О. Український післявоєнний роман: рух від міфотворчості до життєвої правди / Г.О.Бандура // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. –1995. – Вип. 3.

5. Бандура Г.О. На перехресті думок (Творчість І. Карпенка-Карого в українських радянських і зарубіжних дослідженнях) / Г.О. Бандура // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. –1996. – Вип. 4.

6. Бандура Г.О. Проблемно-тематичні та жанрові пошуки української історичної прози зарубіжжя / Г.О.Бандура // Дискурс сучасної історичної романістики. Поетика жанру.  Наукові студії. – К., 2000.   

7. Бандура Г.О. Творчість В.Винниченка в рецепції емігрантської преси / Г.О.Бандура // Літературознавчі студії. – К., 2001.

8. Бандура Г.О. Український зарубіжний роман 20-30-х років ХХ ст. / Г.О.Бандура // Вісник Київського національного університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2003. – Вип. 14.

9. Бандура Г.О. Творчість О.Довженка в українському зарубіжному літературознавстві / Г.О.Бандура // Літературознавчі студії. – К., 2005. – Вип. 13.   

10. Бандура Г.О. Минуле очима сучасника (роман «Гетьманський скарб» Ю.Мушкетика) / Г.О.Бандура // Літературознавчі студії. – К., 2009. – Вип. 28.

11. Бандура Г.О. Теорія літератури в тезах,  дефініціях, таблицях: Навчальний довідник / О.Бандура, Г.Бандура. – К.: Шкільний світ, 2008. – 127 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

12. Бандура Г.О. Творчість Максима Рильського в оцінці еміграційної критики / Г.О.Бандура //  Літературознавчі студії. – К., 2012. – Вип. 34.

Викладає курси: «Історія української літератури ХХ ст.», «Проблеми і тенденції розвитку української літератури другої половини ХХ ст.», «Українська зарубіжна література ХХ ст.», спецкурс «Українська проза зарубіжжя ХХ ст.», спецсемінар «Системні чинники розвитку художньої моделі української літератури: від давнини до новітнього часу».