Ткаченко Олена Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури.

Народилася 20 травня 1973 року в місті Києві.

1980 року розпочала навчання в школі. У 1990 році закінчила середню школу № 117 ім. Лесі Українки. Того ж року вступила до Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на філологічний факультет.

1995 року закінчила університет з відзнакою. З 1995–го по 1998 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі історії української літератури. У 1999 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему - «Курйозна поезія в українській бароковій літературі»..

З вересня 1999 року працювала на посаді асистента кафедри історії української літератури та шевченкознавства.

З вересня 2000 року – на посаді асистента кафедри української літератури XX століття (нині кафедри новітньої української літератури).

 

Наукові зацікавлення:Святе Письмо та його вплив на світову культуру, біблійна герменевтика, апокрифіка, символологія, сакральне і профанне в літературі, компаративістика, інтертекстуальність та інтермедіальність у художній літературі, образотворче мистецтво.

Міжнародні контакти:участь у сесії Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи: Нові методології досліджень і навчання “RzeczpospolitaXVI–XVIIwieku: źródłanarracyjne” (Польща, Варшава, лютий – березень 2002 р.); в VIIОломоуцькому симпозіумі україністів «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури» (Чехія, Оломоуць, 21-23 серпня 2012 р.).

Стажування: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (вересень – грудень 2011 р).

Основні публікації:

1. Винахід диявола, або рак літературний//Зрима рима. – 1998. – № 1.

2. Лабіринти барокової поезії: жанр і символ//Пам‘ять століть. – 1998. – № 4.

3. Слово і шрифт: на шляху до нових естетичних обріїв// Дивослово. – 1998. – № 9.

4. Апокриф «Хожденіє Богородиці по мукам» у зв‘язку з есхатологічними концепціями античності і середньовіччя//Пам‘ять століть – №1 – 2001.

5. Анонімність як гра: відкриття імен двох барокових поетів XVIII століття// Київські полоністичні студії – т. 6 – 2004.

6. Повернення до Божого храму//Упорядкування, передмова, переклад з давньоукраїнської та старослов‘янської мов, укладання словника, добір ілюстрацій – О. Ткаченко. – К.: Грамота, 2004.

7. «Отче наш» в українській традиції//Слово і час – № 1 – 2005.

8. Нескорений майстер//Антоненко-Давидович Б. Вибрані твори: Навчальний посібник для учнів загально-освітніх навчальних закладів: Передмова, упорядкування – О.Ткаченко. – К.: Грамота, 2006.

9. Загірна симфонія Миколи Хвильового//Хвильовий М. Вибрані твори: Навчальний посібник для учнів загально-освітніх навчальних закладів: Передмова, упорядкування – О.Ткаченко. – К.: Грамота, 2006.

10. Біблійний проект Петра Могили//Культура і життя – № 13 – 28 березня 2007 р.

11.  Біблійні образи і мотиви в українській літературі: Спецкурс// Збірник програм спецкурсів кафедри новітньої української літератури для студентів Інституту філології спеціальність “Українська мова і література. Іноземна мова”. – К.: ВПЦ Київського університету. – 2008.

12.  Образи Каїна і Авеля у творчості письменників українсько-польського літературного контексту XVI-XVIIстоліть//Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур/ Пам’яті акад. Л.Булаховського: Зб. наук. пр.: Ювілейний випуск до 120-річчя з дня народження. – К.: ВПЦ Київський ун-т. – 2008. – 432 с. – С. 392-396.

13.  Інверсійні прочитання образу Каїна в українській та зарубіжній літературі//Літературознавчі студії/ Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. Бібліотека Інституту філології. Випуск 23. Частина 1. – К.: ВПЦ Київський ун-т. Видавничий Дім Дмитра Бурого. – 2009. – 558 с. – С. 411-414.

14.  Образ Каїна у творчості Тараса Шевченка та Пантелеймона Куліша// Шевченкознавчі студії: Зб наук. пр./ Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. Випуск 12. – К., 2009. – 304 с. – С. 191-200.

15.  Образи Каїна і Авеля в українській апокрифіці// Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 34: Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської. – К.: ВПЦ Київський ун-т. – 2010. – 488 с. – С. 419-426.

16.  Образи Каїна і Авеля у творчості Мелетія Смотрицького та його опонентів// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур/ Пам’яті акад. Л.Булаховського: Зб. наук. пр. Випуск 16. – К.: ВПЦ Київський ун-т. – 2011.– С. 340-349.

17.  Символ «Авелевої крові» в інтерпретації українських та зарубіжних письменників//Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – № 22. – 2011. – 23-26.

18.  «Вавилонські каїни» Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі «розбрату за землю»// Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – № 23. – 2012. – С. 21-25.

19.  Хтонічна символіка в біблійній оповіді про братовбивство та її художніх інтерпретаціях// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур/ Пам’яті акад. Л.Булаховського: Зб. наук. пр. Випуск 19. – К.: ВПЦ Київський ун-т. – 2012. –  С. 370-379.

20.  Літературні інтерпретації біблійного образу «сторож брата»// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур/ Пам’яті акад. Л.Булаховського: Зб. наук. пр. Випуск 22. – К.: ВПЦ Київський ун-т. – 2013. – С. 287-296.

21.  Образи Каїна і Авеля в епістолярних інвективах Самійла Величка // Ukrainica VI:Současná   ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník vědeckých članků. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 2014, С. 296-299.

 

Викладає курси: «Історія української літератури І половини ХХ ст.», «Історія української літератури ІІ половини ХХ ст.», «Новітня українська література», «Біблійні образи і мотиви в українській літературі», «Символіка Святого Письма в українській літературі», «Проблеми і тенденції розвитку української літератури ІІ половини ХХ ст.», «Актуальні проблеми українського літературознавства», «Етика ділового спілкування».