Теми дипломних робіт

 • Тематика бакалаврських робіт

  • 1. Розвиток модерністських течій в українській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст.
  • 2. “Українська школа” в польській поезії.
  • 3. “Українська школа” в російській літературі.
  • 4. М.Коцюбинський як майстер психологічної характеристики.
  • 5. Імпресіоністичний напрям прози М.Коцюбинського.
  • 6. Новоромантичні тенденції у прозі О.Кобилянської /мала проза, повість “У неділю рано...”.
  • 7. Проблема жіночої емансипації у творчості О.Кобилянської.
  • 8. Повість О.Кобилянської “Земля” в європейському контексті.
  • 9. Василь Стефаник – майстер новели /експресіоністичні тенденції в українській прозі кінця ХІХ – п. ХХ ст.
  • 10. Леся Українка як теоретик неоромантизму.
  • 11. Новоромантизм як явище української літератури к. ХІХ – п. ХХ ст.
  • 12. “Світовий сюжет” і “світовий образ” в драмі Лесі Українки “Камінний господар”.
  • 13. Драматична поема Лесі Українки “Касандра” у європейському контексті.
  • 14. Еволюція ліричних жанрів у поезії Лесі Українки.
  • 15. Символізм в українській літературі рубежу ХІХ – ХХ ст. а) на матеріалі поезії (М.Вороний, О.Олесь, С.Черкасенко). б) на матеріалі драматургії (О.Олесь, С. Черкасенко).
  • 16. Декаданс в українській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст. (на матеріалі журналу “Українська хата” (1905–1914 рр.)).
  • 17. Творчість Х.Алчевської в контексті розвитку української літератури к. ХІХ – п. ХХ ст.
  • 18. Психологічна драма В. Винниченка.
  • 19. Психологізм малої прози рубежу віків (за творами Б.Лепкого, М. Яцкова та ін.)
  • 20. Художні пошуки Лесі Українки в ліричних жанрах.
  • 21. В.Самійленко в критиці його доби.
  • 22. В.Самійленко як поет–сатирик.
  • 23. Драматургія Л.Яновської (проблематика, поетика).
  • 24. Образ України у творчості П.Тичини і Є.Маланюка.
  • 25. Літературознавча і науково–критична діяльність М.Зерова.
  • 26. Українське літературознавство і критика ХХ ст. у діаспорі.
  • 27. Українські неокласики: ідейно–естетична настанова і творча практика.
  • 28. Історіософські мотиви у творчості поетів “празької школи”.
  • 29. Проблема історичної пам‘яті в сучасному українському романі (на матеріалі творів О.Гончара, Р.Іваничука).
  • 30. Українська “химерна” проза. Особливості художньої форми.
  • 31. Антикультівська тема в сучасній прозі (на матеріалі творів А.Дімарова, П.Загребельного, П.Козаченка, О.Левади).
 • Тематика бакалаврських робіт

  • 1. Сатиричне зображення дійсності у творчості М.Куліша (на матеріалі п‘єс “Народний Малахій”, “Зона”, “Мина Мазайло”).
  • 2. Програма українського футуризму і творча практика М.Семенка.
  • 3. Література “шістдесятників”: ідейно–естетичні позиції, проблематика творчості, художні шукання (Л.Костенко, І.Драч, В.Симоненко, М.Вінграновський).
  • 4. Проблеми літератури, естетики, ідеології в літературній дискусії 1925–1928 рр.
  • 5. Публіцистика М.Хвильового: проблеми літератури та естетики.
  • 6. Тема голодомору в творчості письменників діаспори (на матеріалі прози В.Барки, У.Самчука, Т.Осьмачки).
  • 7. Українська література в інтерпретації літературознавства діаспори (І.Кошелівець, Ю.Лавріненко, Д.Чижевський, Ю.Шерех).
  • 8. М.Грушевський як історик літератури (до проблеми методології).
  • 9. М.Грушевський як белетрист (жанрово–тематичні особливості).
  • 10. Поети “празької школи”: проблематика і поетика творчості.
  • 11. Історіософія та міфологія в творчості О.Стефановича.
  • 12. “Розстріляне відродження” в контексті літератури ХХ ст.
  • 13. Творчість М.Хвильового в оцінці української критики 20–90–х рр.
  • 14. Поетика і проблематика прози М.Хвильового.
  • 15. Поетичне втілення ідеї національного відродження в творах П.Тичини 20–х рр.
  • 16. Г.Чупринка – “метеор в українській поезії” (До проблеми поетики творів).
  • 17. Традиційні і нові компоненти поетики М.Вороного.
  • 18. Новаторський характер поезії В.Мисика.
  • 19. Синтез епічного і ліричного в творчості Є.Плужника.
  • 20. Творчість О.Довженка в контексті світової літератури.
  • 21. М.Драгоманов – літературний критик.
  • 22. Т.Шевченко в оцінці М.Драгоманова.
  • 23. Літературно–естетична концепція Івана Білика.
  • 24. Історико–літературні виступи М.Драгоманова.
  • 25. Історико–літературні погляди М.Дашкевича.
  • 26. Іван Франко – теоретик української літератури.
  • 27. Роль імпресіоністичної художньої деталі в новелах М.Коцюбинського.
  • 28. Народнопоетична основа повісті Марка Вовчка “Кармелюк”.
  • 29. Народнопоетична основа драми Панаса Мирного “Лимерівна”.
  • 30. Проблема освіти і виховання у романі А.Свидницького “Люборацькі”.
  • 31. Художні пошуки Миколи Куліша – драматурга.
  • 32. Іван Франко як історик української літератури.
  • 33. Концепція української літератури у працях І.Франка про Т.Шевченка.
  • 34. Українське літературознавство ХІХ ст. в оцінці І.Франка.
  • 35. Проблеми поетики у праці І.Франка “Із секретів поетичної творчості”.
  • 36. Українська література в оцінці О.Пипіна.
  • 37. Полеміка з О.Огоновським з питань історії української літератури.
  • 38. Літературознавча діяльність М.Сумцова.
  • 39. Історико–літературні погляди П.Грабовського.
  • 40. Літературно–критичні виступи О.Маковея.
  • 41. Українська література в оцінці А.Кримського.
  • 42. Морально–етичні проблеми в сучасній прозі.
  • 43. І.Карпенко–Карий як драматург–новатор.
  • 44. “Театр корифеїв” як явище національної культури.
  • 45. Художній ідеал В.Стуса.
  • 46. Інтимна лірика В.Сосюри.
  • 47. Проблема людини і суспільства в поемі В.Сосюри “Мазепа”.
  • 48. Образ Б.Хмельницького в українській літературі.
  • 49. Ідея українського державотворення в українській драматургії ХХ ст.
  • 50. “Гулагівська” тема в українській літературі (за творами І.Багряного, В.Винниченка).
  • 51. Образ жінки–героїні – носія національної ідеї в українській драматургії ХХ ст. (за творами Лесі Українки, В.Винниченка, М.Куліша).
  • 52. Поетика “малої прози” В.Винниченка.
  • 53. Б.Лепкий і його творчість: нове прочитання.
  • 54. Особливості стилю малої пози І. Франка.
  • 55. Естетичне новаторство бориславських оповідань І. Франка.
  • 56. Мала проза І. Франка в літературній критиці.
  • 57. Життєвий і творчий шлях Л. Забашти.
  • 58. “Руське літературно–драматичне товариство” С.Воробкевича в Чернівцях.
  • 59. Міфологізм громадянської лірики кін.ХІХ – поч.ХХ ст. (поезії О.Кониського, В.Мови–Лиманського, І.Франка, К.Устияновича та ін.)
  • 60. Культурософська концепція журналу “Українська хата”(1909 – 1914 рр.)
  • 61. Концепція людини в системі морально–етичних шукань у прозі 20–х рр. ХХ ст. (за творами В.Підмогильного, М.Івченка, Г.Михайличенка).
  • 62. Проблема традицій і новаторства в українській історичній драмі ХХ ст.
  • 63. Концепція новітнього (психологічного і філософського) реалізму в літературознавчій теорії І.Франка.
  • 64. Методологічні засади української літературно–художньої критики та літературознавства ХХ ст.
  • 65. Ідеал національно–духовного відродження і розвиток української літератури.
  • 66. В.Симоненко: проблема традицій і новаторства.
  • 67. Ліна Костенко: проблема історичної і художньої правди (за романами “Маруся Чурай” і “Берестечко”).
  • 68. Мемуарна творчість В.Винниченка.
  • 69. Риси української словесності як художньої системи.
  • 70. Проблеми становлення і тенденцій розвитку малої прози письменників Західної України (20–30–ті рр. ХХ ст.).
  • 71. Стилі, жанри і напрями в сучасній українській літературі (60–90–ті рр.): модернізм, авангардизм, постмодернізм.
  • 72. Український символізм перших десятиліть ХХ ст.
  • 73. “Жіноча проза” ХІХ ст. (Ганна Барвінок, Марко Вовчок, Олена Пчілка).
  • 74. Тип естетичної свідомості письменника доби модернізму.
  • 75. Своєрідність українського модернізму на тлі європейського.
  • 76. Декаданс як один із ранніх проявів українського модернізму (А.Кримський, О.Плющ).
  • 77. Естетичні засади українського символізму.
  • 78. “Кларнетизм” – естетична та міфопоетична концепція П.Тичини.
  • 79. Проза М.Івченка. Особливості поетики.
  • 80. Символістська новелістика М.Яцківа.
  • 81. Модернізм та авангардизм: спільні та відмінні риси.
  • 82. Експериментальна проза 20–х рр. (О.Копиленко та ін.).
  • 83. Еволюція українського футуризму.
  • 84. Поетична концепція Б.–І. Антонича (можливі паралелі: “нова критика”, фюджеївісти).
  • 85. Психоаналітичні аспекти роману В.Підмогильного “Місто”.
  • 86. Особливості епічного стилю В.Петрова–Домонтовича.
  • 87. Герметична поезія Емми Андієвської.
  • 88. Творчі орієнтири поетів “київської школи”.
  • 89. Особливості постмодерністської української літератури.
  • 90. Основи візуальної лірики сучасної поезії.
  • 91. Жіночі образи в новоромантичній драматургії Лесі Українки.
  • 92. Інтимна лірика в творчості “поетів–шістдесятників”.
  • 93. Специфіка творення жіночих образів в українському історичному романі (З.Тулуб “Людолови”, П.Загребельний “Роксолана”).
  • 94. Проблема людяності в романістиці І.Багряного (“Тигролови”, “Сад Гетсиманський”).
  • 95. Жанрове розмаїття української драматургії 20–х рр. ХХ ст.
  • 96. Філософська лірика Є.Плужника.
  • 97. Засоби художньої типізації в прозі О.Довженка періоду війни (кіноповість “Україна в огні).
  • 98. Образ гетьмана Б.Хмельницького в українській літературі (М.Старицький, “Богдан Хмельницький”, Ліна Костенко, “Берестечко”).
  • 99. Синкретизм напрямів і стилів в українській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст.
 • Тематика магістерських робіт

  • 1. “Театр корифеїв” як явище в національній духовній спадщині.
  • 2. І.Франко – театральний критик.
  • 3. Драматургічна і театральна діяльність М.Кропивницьного
  • 4. Драматургічна і театральна діяльність С.Старицього.
  • 5. Драматургічна і театральна діяльність І. Карпенка–Карого.
  • 6. Театр Леся Курбаса і драматургічний процес в Україні епохи “Розстріляного відродження”.
  • 7. Психологічна драма В.Винниченка.
  • 8. Поетико–стильова індивідуальність поезій Богдана–Ігора Антонича.
  • 9. Стильові особливості прози Григора Тютюнника.
  • 10. Філософська лірика “поетів–шістдесітників” (Л.Костенко, І.Драч, В.Симоненко, Л.Талалай).
  • 11. Образ гетьмана І.Мазепи в українській літературі (І.Карпенко–Карий “Мазепа”, Б.Лепкий “Мазепа”, В.Сосюра “Мазепа”).
  • 12. Образ гетьмана Богдана Хмельницького в українській літературі (за творами М. Старицького, Л. Костенко).
  • 13. Романістика В.Винниченка 1911–1918 рр. Соціальна та національна проблематика творів (“Хочу!”, “Божки”, “По–свій”).
  • 14. Концепція людини і морально–етичні шукання в прозі 20–х рр. ХХ ст. Гнат Михайличенко, В.Підмогильний, М.Івченко, Б.Антоненко–Давидович).
  • 15. Микола Куліш – драматург-новатор.
  • 16. Українська “химерна” проза. Ідейно–естетичні особливості, поетика творів (В.Земляк, О.Ільченко, Є. Гуцало, Валерій Шевчук).
  • 17. Українська символістська драма (О.Олесь, С.Черкасенко, В.Пачовський).
  • 18. Філософсько–гуманістичний пафос ліро-епосу І.Франка (поеми “Іван Вишенський”, “Похорон”, “Мойсей”).
  • 19. Психологізм і філософська спрямованість драматургії Лесі Українки.
  • 20. Ідейно–естетичні домінанти творчості поетів “празької школи” (Є. Маланюк, О.Ольжич, О.Теліга та ін.).
  • 21. Остап Вишня і проблема становлення української сатири та гумору першої половини ХХ ст.
  • 22. Творчість О.Коломійця і основні тенденції розвитку української драматургії 60–90–х рр. ХХ ст.
  • 23. “Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм” (за “Щоденником” О.Довженка).
  • 24. Естетична концепція “кларнетизму”.
  • 25. Онтологічна проблематика літературної дискусії 1925–1928 рр.
  • 26. Полеміки МУРу про шляхи розвитку української літератури.
  • 27. Принципи “естетики страждання” у філософських поглядах та ліриці В. Стуса.
  • 28. Основні ознаки та специфіка постмодернізму в українській літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст.
  • 29. Еволюція футуризму в українській поезії (на прикладі творчості М.Семенка).
  • 30. Творчі орієнтири поетів “Київської школи”.