Новини | Історія | Адміністрація | Структура | Навчальний процес | Наукові школи | Русский
Абітурієнт | Магістратура | Аспірантура | Докторантура | Бібліотека | Співпраця | Webmaster | English

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

О Г О Л О Ш У Є

прийом до аспiрантури (ад’юнктури) з вiдривом та без вiдриву вiд виробництва за науковими спецiальностями:

Інститут філології
(бульвар Тараса Шевченка, 14, тел. 239-34-89)

10.01.01 - українська лiтература;
10.01.02 - росiйська лiтература;
10.01.03 - література слов’янських народів;
10.01.04 - література зарубіжних країн;
10.01.05 – порівняльне літературознавство;
10.01.06 - теорiя лiтератури;
10.01.07 - фольклористика;
10.02.01 - українська мова;
10.02.02 - росiйська мова;
10.02.03 - слов'янськi мови;
10.02.04 - германськi мови;
10.02.05 - романськi мови;
10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови;
10.02.15 - загальне мовознавство;
10.02.16 - перекладознавство;
10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
13.00.02 - теорія та методика навчання (іноземні мови).
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (до ад’юнктури офіцери Збройних Сил України віком до 40 років, що перебувають на дійсній військовій службі), які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Вступники до ад’юнктури повинні мати досвід практичної роботи у військах на відповідних посадах не менше двох років після закінчення вищого навчального закладу.

Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) університету здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням (підготовка в ад'юнктурі здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України);
  • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури (ад'юнктури) подають на ім’я ректора університету такі документи:
1. заяву (для ад'юнктів - рапорт);
2. особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів - службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3. 2 фотокартки 3x4;
4. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
5. наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома);
8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
9. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
10. направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;
11. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
12. довідку з постійного місця проживання.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток, (посвідчення офіцера) подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.

Заяви про прийом до аспірантури (ад'юнктури) з усіма зазначеними вище документами приймаються на відповідних факультетах, в інститутах з 30 серпня по 12 вересня 2013 року щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.

Вступні випробування проводяться з 20 вересня по 16 жовтня 2013 року.

Рішення про допуск до вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру), він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури), надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Вступники, які на час вступу до аспірантури (ад'юнктури) склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури та ад'юнктури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступні іспити. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад'юнктури) мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи; які успішно закінчили магістратуру; склали всі або декілька кандидатських іспитів; мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.

Аспіранти (ад'юнкти), які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

  • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
  • іногородні аспіранти та ад'юнкти на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;
  • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Взаємозобов'язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) з відривом від виробництва не перевищує 3 років, без відриву від виробництва - 4 років.

Початок навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) з 01 листопада 2013 року.

Інформацію про вартість навчання, склад приймальної комісії, підбірку документів та ін. стосовно аспірантури можна завантажити з сайту "Аспірантура. Докторантура. Ад'юнктура" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Додаткова інформація для вступників

Програми вступних іспитів до аспірантури

Спецкурси для аспірантів

Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська) при вступі до аспірантури (філологічні та нефілологічні спеціальності) (завантажити rar-архів, 212 КВ).

Розклад кандидатських іспитів

2012 рік: розклад складений відповідно до Наказу № 92-34 від 01.03.2012 р. «Про затвердження складу екзаменаційних комісій та розкладу прийому кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 року». Про можливі зміни до розкладу з’ясовуйте телефоном.

Завантажити файл .pdf (166 Kb)

Успіхів!
© Олена Сірук, 2001 - 2014