Міжнародна науково-практична конференція до 205-ї річниці від дня народження тараса шевченка

ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 12 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ В ІНСТИТУТІ ФІЛОЛОГІЇ за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ДО 205-ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА “Художній світ Тараса Шевченка”,

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 20-го лютого надіслати на електронну адресу shevchenko.center@gmail.comзаявку з назвою доповіді та відомостями про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи).

Вимоги до оформлення статей у «Шевченкознавчі студії»

(Міжнародний стандартний серійний номер ISSN2410-4094)

Текстовий редактор MS Word. Параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman; абзацний відступ 1,25 см.; інтервал одинарний;розмір шрифту основного тексту – 14.

Зверху першої сторінки (в лівому кутку) УДК; у правому кутку ім’я та прізвище автора чи авторів повністю, повна назва організації – місця роботи в називному відмінку (якщо всі автори працюють в одному закладі, то можна не вказувати місце роботи кожного окремо). Через рядок подаєтьсязаголовок (великими літерами в центрі сторінки).

Анотація, ключові слова українською мовою (розмір шрифту – 12, курсив). Ключові слова відокремлюються один від одного крапкою з комою.

Через рядок–основний текст статті. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Для посилань (після цитат) використовувати квадратні дужки. При посиланні у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури та, через кому, номер сторінки (зразок: [3, с. 5]). Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їх номери розділяються крапкою з комою.

У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку подається список використаних джерел (12 шрифтом), на які посилається автор. Оформлення бібліографічного опису здійснюється українськими авторами згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і відповідної постанови ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).

Після списку використаних джерел у лівому кутку подається російською мовою: прізвище та ім’я автора (авторів), по центру – назва статті, далі – анотація, ключові слова (курсивом, 12 шрифтом). Після цього – англійською мовою прізвище та ім’я автора (авторів), по центру – назва статті, й далі – анотація, ключові слова (курсивом, 12 шрифтом).

Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються. Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації–від15–20тис.друкованих знаків(7–12 сторінок).

Статті надсилати на електронну адресу: shevchenko.center@gmail.com(файл називати прізвищем першого автора).