Семенюк Григорій Фокович

Директор Інституту філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Відмінник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-02 (приймальня)

E-mail: f77@ukr.net

Коло наукових інтересів

Новітня українська література, українська драматургія кінця ХІХ–ХХ століття.

Навчальні курси:

 • Історія української літератури ХХ–поч. ХХІ ст.
 • Українська драматургія і театр доби «розстріляного відродження»
 • Український театр і драматургія: від бароко до епохи «розстріляного відродження». Основні тенденції розвитку.
 • Українська драматургія кінця ХІХ–ХХ ст. Проблематика, конфлікти, характери, жанрова своєрідність.

Публікації, статті

Підручники:

 1. Українська література 70‑ті – 90‑ті роки ХІХ ст. – Кн. Підручник. – К., 1997.–35 друк. арк. (у співавтор.)
 2. Українська література: Підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2002, 2005. – 32 друк. арк. (у співавторстві).
 3. Історія української літератури ХІХ ст. (70–90‑ті роки) (за ред. О.Д. Гнідан): У 2 кн. Підручник для вищих і середніх навчальних закладів освіти. – К., 2002–2003 (у співавторстві).
 4. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ століття. У 2‑х кн. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2005, 2006. – Кн. 1, 2. – 1300 с. (у співавторстві).
 5. Версифікація: Теорія і практика віршування: підручник: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003; 2008 (2‑ге вид. випр.і доп.). –303 с.
 6. Українська література для 10 кл. загальноосв. навч.закл. (профільний рівень) Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: «Освіта», 2010. – 26 др. арк. Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 177 від 03.03.2010 р.)
 7. Українська література для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: «Освіта», 2010. – 22 др. арк. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 177 від 03.03.2010 р.)
 8. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: «Освіта», 2011. – 528 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 16.03.2011 № 235)
 9. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень)/ Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: «Освіта», 2011. – 416с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 16.03.2011 № 235)
 10. Літературна майстерність письменника: підручник /Г.Ф.Семенюк, А.Б.Гуляк, Н.В. Науменко. – 2‑ге вид., доп. і перероб. – К.: Видавництво «Сталь», 2015. – 405 с. (у співавторстві)

Хрестоматії:

 1. Духовні криниці. Хрестоматія. Частина І., ІІ. – К., 1997, – 52 друк. арк. (у співавтор. ХропкоП.П.)
 2. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: У 2 ч. – К.: Освіта, 2004, 2006 (у співавторстві).

Навчальні посібники:

 1. Микола Куліш і становлення української драматургії радянської доби. Посібник. К., 1991. – 3,5 друк. арк.
 2. Українська драматургія 20‑х років. Посібник. – К., 1993. – 11 друк. арк.
 3. Посібник-хрестоматія «Ніколи не сміявся без любові». (Творчий портрет Остапа Вишні). Видавництво «Бібліотека українця». – К., 2001. – 6 друк. арк.
 4. Посібник-хрестоматія «Я син свого часу…». (штрихи до літературно-мистецького портрета Олександра Довженка). – К., 2003. – 212с.
 5. Історія української літератури (20‑ті – 40‑ві роки ХІХ ст.). – К.: ВЦ «Київський університет», 2009. – 384 с. (у співавторстві).
 6. Іспит з української літератури. Тести: Навчальний посібник / Кер. авт. кол. проф. Г.Ф. Семенюк – 4‑е вид., доп. і перероб. – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2006; 2009, 2011. – 618с. (у співавторстві).
 7. Текст. Система. Поетика жанру: Навчальний посібник/ За ред. Г. Семенюка, М. Зимомрі, М. Ткачука. – Дрогобич: Редакційно‑видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 444с.
 8. Іспит з української літератури. Тести: навч. посіб. / Т.М.Андрєєва, Г.А. Александрова, …Г.Ф. Семенюк (кер.авт.кол.) [та ін.] ; за ред. Н.М. Гаєвської. – 5‑е вид., допов. і переробл. – К.: Логос, 2011. – 615 с. – Бібліогр.: с. 610– (у співавторстві).
 9. Іспит з української літератури. Тести. – ВПЦ «Київський університет», 2011. – 36,9 др. арк. (у співавторстві).
 10. Навчальний посібник. Іспит з української літератури. ЗНО. // К.: Логос, 2013. – 464с. (у співавторстві).
 11. Іспит з української літератури. ЗНО. // – К.: Логос, 2013. – 464с. (у співавторстві).

Монографії:

 1. Українська радянська драматургія (монографія), К., 1987р., 8 др. арк. (у співавторстві).
 2. Українська драматургія 20‑х років. Монографія. – К., , 10 друк. арк.
 3. Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2003): Колективна монографія. – К., 2004 (у співавторстві).

Навчальні програми:

 1. Програма для середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням української літератури у 8–11 класах // Укр. мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та коледжах. – 2002. – № 1–2. (у співавторстві).
 2. Збірник програм нормативних курсів та спецкурсів кафедри новітньої української літератури для студентів‑магістрів Інституту філології (спеціальність «Українська мова та література») / За ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004 (у співавторстві).
 3. Програма для абітурієнтів КНУ з історії української літератури – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004 (у співавторстві).
 4. Програма для середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням української літератури у 8–11 класах, для класів з гуманітарним профілем, гімназій, ліцеїв та коледжів. – К.: Ґенеза, 2004 (у співавторстві).
 5. Українська література (Програма для класів гуманітарного та природничо-математичного профілів, 10–11 класи, І семестр) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах травень–червень – № 3. – К., 2004 (у співавторстві).
 6. Програма з української мови і літератури для вступників до КНУ імені Тараса Шевченка // Довідник для вступників до КНУ 2007–2008 н.р. (у співавторстві).

Наукові статті:

 1. Не забуваймо про традиції // Укр. мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та коледжах. – 2002, – № 1.
 2. Поет національної чести // Літературознавчі студії. № 2. – К., 2002., 0,2 друк. арк.
 3. Рання драматургія Івана Франка // Літературознавчі студії. № 2. – К., 2002., 0,5 друк. арк.
 4. Майстер поеми в прозі // Літературознавчі студії. – К., 2003. – Вип. 4.
 5. Слово про Олеся Гончара // Літературознавчі студії. – К., 2003. – Вип.
 6. Слово про Ольгу Кобилянську // Літературознавчі студії. – Вип.6 – К., 2003.
 7. Борис Олександрович Ларін: 110 років зі дня народження // Збірник наукових праць: Актуальні проблеми вербальної комунікації: мова і суспільство. – К., 2004.
 8. Жрекиня краси і чистоти // Літературознавчі студії. – К., 2004. – Вип. 9.
 9. Інститут філології: з минулого в майбутнє // Дивослово № 10 (571), жовтень 2004.
 10. Історики українського театру // Наукові записки КНУ. Том ХІІІ. Інститут філології. – 2004 (у співавторстві).
 11. Шевченко і українська нація // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 6 – К., 2004.
 12. Митець світового масштабу // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005.
 13. Парадигма України у творчості Тимона Заборовського // Варшавські українознавчі записки 19–20 ст. Польсько‑українські зустрічі. – Варшава, 2005.
 14. Філологи обирають березіль // Вечірній Київ, 25 березня 2005.
 15. Обличчя нації // Говорить і показує Україна. – Липень, 2006.
 16. Одвічна творча одержимість, неспокій та шукання Івана Яковича Франка // Літературознавчі студії / Відп. ред. Г.Ф.Семенюк. – Вип. 18. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 3–5.
 17. У мовному питанні потрібна принципова державницька позиція // Україна молода. 27 червня 2006 р. – № 115.
 18. Тюркські мотиви у творчості українського поета і письменника Тараса Шевченка // ХІІІ Літературний симпозіум. Ківатек (організація літераторів Кіпру, Балкан та Євразії). – Адана: Книгарня Нобель, 2007.
 19. Відповідь на запит доби // Збірник наукових праць «Шевченкознавчіс тудії». – Випуск 11. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 3–
 20. Слово про Лідію Дунаєвську // Наукове видання. Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 30. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.
 21. Мета, означена Шевченком // Збірник науковихпраць «Шевченкознавчі студії». – Випуск 11. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 3–4.
 22. Свято ідей і талантів // Соборно жито засіваймо: Поезія, проза, публіцистика. Збірка творів переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. – Чернівці: Букрек, 2010. – С. 3–20.
 23. Слово за молодою генерацією // Час благовісту: Поезія, проза, публіцистика. Збірка творів переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. – Чернівці: Букрек, 2011. – С. 3–8.
 24. Книга народу // Кобзар / Тарас Шевченко; Г.Ф.Семенюк (голова) та ін. – 3‑тє та 4‑е вид., перероб. та доп. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011, 2013. – С. 3–13.
 25. Вступне слово // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої святкуванню 290‑річчя великого туркменського поета і мислителя Махтумкулі Фрагі «Туркмено-українські культурні взаємини». – Київ, 2014. – С. 5–8.
 26. Вітальне слово // Збірник наукових праць «Шевченкознавчі студії». – Випуск 17. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 6–8.
 27. Геній усього людства // «Заповіт» Тараса Шевченка мовами світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 3–5.
 28. Фольклоризм драматичних творів та малої прози Степана Васильченка / Г.Ф. Семенюк // Studia Methodologica. – Ternopil‑Kielce, 2015. – Issue – Р. 111–117. ISSN 2307–1222 (міжнародна наукометрична база «Index Copernicus»). http://studiamethodologica.com.ua/vypusky/studia-41.pdf
 29. Слово про Шевченка // Тарас Шевченко. Вибрані літературні та мистецькі твори. До 200‑ліття від дня народження Т.Г.Шевченка / Національна рада з питань культури, мистецтва і літератури Держави Кувейт, серія «Кувейт – столиця ісламської культури 2016 р.». – Ель–Кувейт, 2016. – С. 17‑25.

Біографія

Народився 04.03.1947 р. у с  Дроздів Гощанського р‑ну Рівненської обл.

1970 закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. 1970–1976 рр. – директор клубу університету, з 1976–1979 рр. – аспірант кафедри теорії літератури та літератур народів СРСР, з 1979 р. асистент цієї кафедри.

1980–1992 рр.: асистент, доцент, професор кафедри історії української літератури, заступник декана філологічного ф-ту (1980–1987). У 1992–1995 – начальник управління післядипломної освіти, начальник управління змісту базової освіти МОН України.1995–1999 – професор, завідувач кафедри історії української літератури, завідувач кафедри української літератури ХХ ст. філологічного ф‑ту (1999–2001), завідувач кафедри української літератури ХХ ст. (2001–2004), завідувач кафедри новітньої української літератури (2004–2014) Інституту філології, директор Інституту (з 2001 і донині).

Кандидатська дисертація «Українська радянська комедія 60–70‑х рр. ХХ ст. Проблематика, конфлікти, характери» (1980), докторська дисертація «Українська драматургія 20‑х рр. Жанри, конфлікти, характери» (1992).

Голова Вченої ради ІФ (з 2001) і спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наук. ст. доктора філологічних наук при Київському ун‑ті (з 2002). Голова Науково‑методичної комісії з філології при МОН України (2003–2010). Відповідальний редактор наук. Видання Київського ун‑ту «Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» (з 2002). Член Вченої ради Київського університетету (з 2001). Голова постійної комісії Вченої ради з гуманітарних питань (з 2015).

Відзнаки:

почесний знак «Відмінник освіти України» (1997),

Заслужений діяч науки і техніки України (2004),

орден Св. Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ст. (2005),

орден Св. Юрія Переможця (2007),

орден «Зірка Італійської солідарності» (2007),

орден «За заслуги» ІІІ ст. (2007),

Медаль‑відзнака Міністерства оборони України «За сприяння Збройним силам України» (2008),

орден «За заслуги» ІІ ст. (2009),

орден Св. Кирила і Мефодія (2010);

дві «Почесні грамоти» МОН України,

Академік АНВО України (2013),

Орден Христа Спасителя (2014),

Медаль «За жертовність і любов до України» (2015),

Почесна грамота КНУ імені Тараса Шевченка (2005, 2012, 2017),

Подяка ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2017),

Відзнака‑орден «За відродження духовності».