Слухай Наталія Віталіївна

 

Доктор філологічних наук, професор кафедри російської філології

Контактна інформація

Телефон:    + 38 (063) 434-71-83 (мобільний)

+ 38 (098) 962-48-03 (мобільний)

E-mail: nslukhai@gmail.com

Сторінка у фейсбуці: www:facebook.com/natalia slukhai

Коло наукових інтересів

Сугестивна лінгвістика; етноміфопоетика; шевченкознавство; лінгвокультурологія; лінгвістика тексту; когнітивна лінгвістика та концептологія; мас‑медійна комунікація, рекламістика та неймінг; синтаксис сучасної російської мови; фахівець‑практик у галузі лінгвістичної експертизи тексту та неймінгу; викладання російської мови як іноземної.

Навчальні курси:

 • Сучасна російська мова (Синтаксис) – 3, 4 курси бакалавр., 4 курс бакалавр інозем.
 • Російська діалектологія – 2 курс бакалавр
 • Типи російськомовних дискурсів і напрямки їх вивчення – 4 курс бакалавр
 • Лінгвосеміотика російської реклами: історія та сучасність – 4 курс бакалавр
 • Лінгвістичне програмування поведінки людини та неймінг – 2 курс магістр
 • Етногенез і міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології – 1 курс магістр., 1 курс магістр. інозем.
 • Когнітологія і концептологія в лінгвістичному висвітленні – 1 курс магістр.
 • Російська мова і культурні концепти – 1 курс магістр інозем.

Публікації, статті

Автор біля 190 праць, серед них 17 статей у Шевченківськый енциклопедії : в 6 т. – Т. 6: Т–Я / НАН України, Ін‑т л‑ри ім. Т. Г. Шевченка, а також:

 1. Міфопростір художнього тексту: етноміфологеми Т. Шевченка у логіко‑лінгвістичному аспекті // Ритуально‑міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту. Зб. наук. праць. – К., 1995. – 0,7 др. арк.;
 2. Провісники лиха і долі в східнослов’янській народній культурі // Ритуально‑міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту. Зб. наук. праць. – К., 1995. – 3,2 др. арк.;
 3. Категоріальні архетипи мови міфопоетичної традиції язичників і християн: спроба зіставлення // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – 2001. – Вип. – 0,6 др. арк. – С. 169–179;
 4. Основные направления осмысления культурно‑языкового феномена «концепт» в современной русистике // Русское слово в мировой культуре. Материалы Х конгресса МАПРЯЛ. Санкт‑Петербург, 30 июня – 5 июля 2003г. Пленарные заседания: сборник докладов. В 2‑х томах. Т. 1. Ред. Е. Е. Юркова, Н. О. Рогожиной. – 0,5 др. арк. – С. 290–298;
 5. Комерційна реклама у дзеркалі соціальних міфів (на матеріалі вуличної щитової реклами Києва 2002–2003 років) // Язык и культура. Лингвокультурологическая интерпретация текста. Вип. Том 111. Ч. 1. К., 2003. – 1 др. арк. – С. 60–75;
 6. Психологічні асоціативи східних слов’ян в художньо‑мовній творчості Тараса Шевченка // Наукові записки КНУ імені Т. Шевченка. Т. Х111. Інститут філології. К., 2004. – 1 др. арк. – С. 83–94;
 7. Реклама і міф // Біблія і культура. – Чернівці, 2003р. № 5. – 1 др. арк. – С. 266–280;
 8. Символ і міф: чотирикратне співвідношення // Мова та історія. Вип. 74. К., 2005. – 0,4 др. арк. – С. 6–16;
 9. Архетипи // Шевченківська енциклопедія. Робочий зошит. К., 2004. – С. 207–217;
 10. Проблеми етногенезу в дзеркалі геобіодетермінізму // Біблія і культура. Зб. наук. праць. Вип. 6. Чернівці, 2004. – 1 др. арк. – С. 378–392;
 11. The Semiotics od Consciental War in Modern Ukraine: Total Sign Suggestion and Means of Countersuggestion”ANTE PORTAS – Security Studies”, Index Copernicus indexed academic journal. No 1(6)/2016, р.62-68. Are available to download from http://anteportas.pl/en/a/

Наукові монографії:

 1. Художественный образ в зеркале мифа этноса: М. Лермонтов, Т. Шевченко. – К., 1995;
 2. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка. – К., 2006 (с. 43–162 – у співавторстві з МосенкісомЮ. Л.);
 3. «Світ сакрального слова Тараса Шевченка» (К, 2011).
 4. «Світ сакрального слова Тараса Шевченка» (2-е видання, виправлене та доповнене, К., 2014).
 5. Энергии жизни: современное понимание древних представлений о Вселенной (К., 2011, в соавторстве с Федоричем А. В.; 2‑е вид. скор. і випр. – 2013)
 6. Інтернет‑сугестія. Вербальні форми програмування поведінки людини в Інтернет‑просторі с. 225–261 //Інтернет-комунікація в діяльності сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект. Монографія. К., 2013 (співавтор колективної монографії)

Навчальні посібники:

 1. Синтаксис современного русcкого языка : Ключевые вопросы и задания для студ. спец. «Язык и литература» (русский язык и литература) К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 76 с. (соавтор – Снитко Е. С.)
 2. Міфологічні джерела прагматикону текстів мас‑медіа. Навчальний посібник. – Сімферополь, 2004. – 107 с.;
 3. Художественный образ в аспекте лингвистики текста (пособие к спецкурсу). – Симферополь, 2000. – 92 с.;
 4. Етноконцепти і міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології. Видавництво КНУ. – 16 др. арк. – К., КНУ, 2005;
 5. Синтаксис русского языка: лекции, вопросы, задания. Ч. 1, К., 2008, 78 с., Ч. 2, К., 2008, 52 с.
 6. Лингвистическое программирование поведения человека (Ч. 1: К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 100; Ч. 2: К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 85 с.)
 7. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні (К., 2011, у співавторстві з Вільчинською Т. П., Снитко О. С.)
 8. Язык современных масс‑медиа в зеракале мифа (К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 100 с.)
 9. Суггестия и коммуникация: лингвистическое программирование поведения человека (К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012, 320 с.)
 10. Русская комменческая реклама в линво-прагматическом аспекте (дореволюционный период) Киев, 2012. 91 с. (співав. – Паршук Н. В., Гудкова Н. Н).
 11. Лингвосемиотика русской рекламы: история и современность (Часть 2. Советский период) Учебное пособие по спецкурсу для студентов. К., 2016, 99 с. ( в соавторстве с Паршук Н. В., Гудковой Н. Н., Синявской О.Е.)
 12. Міфопоетичний словник східних слов’ян. – Сімферополь, Кримське державне навчально‑педагогічне видавництво, 1999. – 120с.

Біографія

Народилася 31.05.1958 р. в м. Прокоп’євську Кемеровської області (Росія).

Закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література».

Працює в університеті з 1980 року (асистент, доцент, професор кафедри російської мови, згодом – російської філології Інституту філології).

У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Надфразні образні єдності в художньому мовленні» за спеціальністю «російська мова».

1992–1995 рр. – навчалася в докторантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 1996 року захистила докторську дисертацію на тему «Художній образ у дзеркалі міфа етносу: М. Лермонтов, Т. Шевченко (лінгвосеміотичний аспект)» за спеціальностями «російська мова» та «українська мова».

2000–2001 – наукове стажування в університеті Індіана, США.

Нагороди:

Подяка від ректора Національної академії Служби безпеки України, березень 2017 р.