Воронін Дмитро Ігорович

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології

Контактна інформація

Телефон:    (067) 409-29-94 (мобільний)

(044) 239-34-30

E-mail: voronin_dmytro@ukr.net

Коло наукових інтересів

Російська мова та література, актуальні теоретичні питання російської філології; синтаксис сучасної російської мови; лінгво‑семіотична проблематика та сучасні когнітивні, антропологічні, соціо‑, психо‑ та етно‑методологічні аспекти досліджень мови, мовлення та спілкування; генетичні аспекти становлення та взаємодії засобів коммунікації; методика викладання мови та літератури як іноземних.

Навчальні курси:

 • Синтаксис сучасної російської мови – 3, 4 курси
 • Сучасна російська мова – іноземні студенти
 • Семіотика усного мовлення – 4 курс
 • Російська мова у социо‑ та психолінгвістичному висвітленні – магістри 1 рік
 • Соматикон людини: лінгвокогнітивна парадигма – магістри 2 рік

Основні наукові праці

Монографія:

Функционально‑смысловой базис речи: феноменология и генезис. – Киев‑Тайбэй, 2006. – 442 с.

Наукові статті:

 1. Отражение национальной картины мира в системе пространственных координат мимико-жестового и языкового кодов // Русское языкознание. – 1994. – Вип. 27;
 2. Мы и они: от модели коммуникативного пространства к моделированию социокультурного взаимодействия // Русское слово в мировой культуре. Мат‑лы Х Конгресса МАПРЯЛ. – СПб., 2003;
 3. Сміх і дотепність: психолінгвістичний ракурс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика/ Відп. ред. Л. І. Шевченко. Випуск 7. – К., 2003, с. 23 – 32;
 4. МЫ и ОНИ: к вопросу о регулятивной функции языкового знака // Русистика. Сб. науч. тр. Выпуск 2. – К., 2002, с. 13–16;
 5. О роли фактора установки в речемыслительном процессе // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: Сборник материалов конференции “Русское образование в Украине”. – К.: КГПУ им. Б. Д. Гринченко, 2002, с. 6 – 10;
 6. О роли дейктических средств в устном речевом общении // Система і структура східнослов’янськихмов: Сучаснітенденціїрозвиткусхіднослов’янськихмов. Зб. наук. праць / Ред. В. І. Гончаров. – К., 2003, с. 259 – 262;
 7. Речевое воздействие: от сигнала к символу // Науковаспадщинапрофесора С. В. Семчинського і сучаснафілологія: Зб. наук. праць: У 2 ч. / Упоряд. В. Ф. Чемес – К.: ВПЦ “Київськийуніверситет”, 2001. – Ч. 1, С. 190 – 198;
 8. Психологічні особливості семіотики ефективної реклами // Вісник. Зб. наук. праць Київського Міжнародного університету. Вип. 1. – К.: КиМУ, 2002, с. 138–144;
 9. Катарсис и творчество. Психосемиотический подход к проблеме эстетического воздействия // Проблеми викладання й вивчення російської мови в школі й вузі на сучасному етапі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Заг. ред. Н. М. Арват. – Ніжин, 2003, С. 31 – 36;
 10. Психосемиотика эффективной рекламы: образ другого Я в фокусе моделируемой социальной атрибуции // «Наукові записки» Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. Випуск 6. – Вінниця, 2003. С. 375–378;
 11. Языковой опыт поколений: язык, речь, бессознательное // Русистика. Сб. науч. тр. Выпуск 3. – К., 2003, С. 19–24;
 12. Акт речи и его наукометрическая аналогия в коммуникативно-познавательной перспективе // Актуальные проблемы вербальной коммуникации: язык и общество. Зб. наук. праць / Ред. Л. О. Кудрявцева. – К., 2004, С. 141–146;
 13. Биологическое и социальное в языковой способности: от диалектики борьбы к диалектике единства // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 12, ч. 1. – К., 2004, С. 88 – 93.
 14. Часть и целое: соматикон человека как конструкт национально-языковой картины мира // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе. Сб. науч. трудов. Вып. 24. / Ред. О. В. Загоровская. – Воронеж, 2013, С. 3–9.
 15. Homo Somatikos: к междисциплинарной парадигме человеческой телесности // Русистика. Сб. науч. трудов. Выпуск 13. – К., 2013, С. 37–40.

Біографія

Народився 14.01.1962 р. у м. Баку.

У 1984 закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література. Російська мова як іноземна».

В університеті працює з 1984 р. (викладач кафедри російської мови підготовчого факультету для іноземних громадян, асистент, доцент кафедри російської мови Інституту філології).

У 2006 – 2011 роках працював на посаді викладача Інституту російської мови та літератури в Університеті китайської культури (м. Тайбєй, Тайвань), викладав практичні та теоретичні аспекти російської мови та літератури, курс української мови як іноземної. У 2007 р. отримав звання Associate Professor зазначеного університету. Під час перебування за кордоном за період 2006 – 2011 рр. як науковий керівник підготував 2 кандидатські дисертації та декілька магістерських, які були успішно захищені.