Заярна Ірина Сергіївна

Доктор філологічних наук, професор кафедри російської філології

Контактна інформація

E-mail: shpagin@ yahoo.com

Коло наукових інтересів

Історія російської літератури ХХ ст., російська поезія ХХ ст., типологічні процеси в літературах, порівняльне літературознавство.

Навчальні курси:

 • Історія російської літератури ХVIIIст.
 • Історія російської літератури ХХ ст.
 • Авангард в російській літературі
 • Бароко та необароко в російській літературі

Наукові статті, монографії

 1. Барокко и русская поэзия ХХ столетия: Типология и преемственность художественных форм» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004.– 405 с.
 2. Риторичний дискурс російського авангарду: актуалізація барокової естетики на початку ХХ ст. // Слово і час. – 2006. – № 7. – С. 22–34.
 3. Неориторика русской поэзии второй половины ХХ ст.: функции аллегорических фигур // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. Сб. научн. статей. Ч.1 – Минск, 2007. – С. 58–65.
 4. Сад как интерсемиотическая художественная система в лирике Бориса Пастернака // Русская литература. Исследования. Сб. научн. тр. – вып. 15. – К.: Логос,2011. – С. 212–229.
 5. Мистецтво кіно в поетичних експериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект (М.Семенко, О.Кручених) // Слово і час. – К., 2012. – № 12. – С. 21–33.
 6. Типологічні риси наративних дискурсів у текстах киргизької та української прози (на матеріалі повісті Ч. Айтматова «Джаміля» та оповідання Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном») // Філологічні семінари. – Вип. 12. – К., 2013. – С. 178–187.
 7. Стратегии прозаизации и повествовательный дискурс в поэзии Дмитрия Быкова // Русская литература. Исследования: Сб. научных трудов. – Вип. ХVII. – К.: Логос, 2013. С.24–45.
 8. Літературний контекст XVIII ст. у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – Вип. 17. – К., 2014. – С. 52–67.
 9. Способы художественной трансформации мистерии в русской поэзии рубежа ХХ – ХХІ столетий //Dialogul slvaviştilor la începutulse coluluial XXI-lea. – Cluj-Napoca, 2015. – AnulIV, nr. 1/2015/ – C. 237–247.
 10. Метапоэтический дискурс в творчестве Тимура Кибирова // Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Vol. 23. – Kielce, 2015. – c. 89–96.
 11. Трансформація поетичної мініатюри у просторі російської постмодерністської поезії // Філологічні семінари. – Вип. 18. – К. 2015. – С. 59–70.
 12. Інтермедіальна інтерпретація світової класики в поетичних сюжетах М.Олейникова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Зб. Наукових праць. – Вип. 31. – К., 2016. – С. 225–234.

Навчальні посібники:

 1. Заярная И. С. Эстетика русского авангарда в контексте традиций барокко: учебное пособие. – К.: Логос, 2007. – 216 с. Гриф Міносвіти і науки України (наказ 1.4/18 Г–1469 від 05.09.07).
 2. Заярная И. С. Необарокко в русской поэзии второй половины ХХ столетия: динамика эстетических систем: учебное пособие. – К.: Логос, 2009. – 224 с.
 3. Заярная И. С. Жанрово‑стилевые аспекты современной поэзии: Тимур Кибиров. Дмитрий Быков. Максим Амелин: учебное пособие. – К.: Логос, 2015. – 136 с.
 4. Литература русского зарубежья. Третья волна эмиграции: учебное пособие. – К.: «Рута», 2003. – 456 с. Гриф Міносвіти і науки України (наказ № 8 /3 від 27.07.99 р.) (у співавторстві).

Біографія

Народилася 15.12.1964 р. у м. Києві.

У1987 закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність російська мова і література) та отримала кваліфікацію: філолог, викладач російської мови і літератури. Після закінчення аспірантури у цьому ж університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості конфлікту в художньо‑документальній прозі 1970 – 1980‑х років» (1992). Із 1992 р. працює на кафедрі історії російської літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посадах асистента, доцента (з 1998), професора (з 2006). Після закінчення докторантури у 2005 р. захистила докторську дисертацію «Російська поезія ХХ століття в контексті діалогу художніх парадигм: типологічна проекція бароко в авангарді та постмодернізмі» (2005). Із 2016 р. працює на кафедрі російської філології на посаді професора.