Науменко Людмила Петрівна

Доктор філологічних наук, професор кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-38 (робочий)

E-mail: v-naumenko@ukr.net

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, дискурс-аналіз, англійська ділова мова, методика викладання англійської мови.

Навчальні курси:

  • Західноєвропейська мова професійного спрямування
  • Західноєвропейська мова та переклад
  • Академічне й ділове мовлення та переклад
  • Англійсько-український переклад науково-професійних текстів

Публікації, статті

Науменко Л., Олійник О. Когнітивний підхід у навчанні студентів англійської термінолексики предметної галузі “мікроекономіка” // Psycholinguistics (Philology), Vol. 24. Issue 2, 2018. P.236-253. DOI 10.31470/2309-1797-2018-24-2-236-253. – Index Web of Science

Науменко Л. П. Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “marketing discourse” // Development of Philological Sciences in Countries of the European Union Taking into Account the Challenges of XXI Century: Collective monograph / Eds. W. Klaczewski, H. Stefanek. Lublin, Poland: Vincent Pol. University in Lublin, 2018. P. 253-270. – колективна (міжнародна) монографія

Науменко Л. П. Реконструкція архітектоніки субординаційного концепту “market” в англомовному бізнес-дискурсі // Studia Slowistyczne Ethnolinguistyka, Komunikacia Miedzykulturowa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018. P. 101-113.

Науменко Л. П. Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “management discourse” // Південний архів (філологічні науки): зб. наук. пр. Херс. держ. ун-ту, 2018. №73. С. 117-120.

Науменко Л. П. Когнітивний підхід у навчанні студентів англійської термінолексики предметної галузі “мікроекономіка” // Сучасна філологія: теорія і практика: матеріали міжвуз. семінару. К.: ЦННПВ НА СБУ, 2018. С. 102-108.

Науменко Л. П. Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду “corporate discourse” // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. м. Ужгород 16-17 квітня 2018 р. Ужгород: ВД “Гельветика”, 2018. С.479-482.

Науменко Л. П., Білас Л.М. Академічна доброчесність: виклики сьогодення // Академічна доброчесність: виклики сучасності: зб. наук. есе. Варшава: ІМАНС, Фундація АДД, 2018. С. 36-40.

Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератур // Під заг. ред. В. М. Шовкового, Л. П. Науменко, О. В. Любашенко. Передмова Л.П.Науменко. Київ: Логос, 2018. 56 с.

Методичні рекомендації до укладання, оформлення та захисту курсових робіт з методики навчання української та іноземних мов і літератур  // Під заг. ред. В. М. Шовкового, Л. П. Науменко, О. В. Любашенко. Київ: ВЦ “Київський університет”, 2018. 22 с.

Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання: рукопис дис. … д-ра філол. наук: 10.02.04 германські мови. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. 515 с. – дисертація

Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання: автореф. … д-ра філол. наук: 10.02.04 германські мови. К.: Логос, 2017. 36 с. – автореферат

Науменко Л. П. Вербалізація концепту ENTERPRISE в англійськомовному бізнес-дискурсі. // Концепты и контрасты / ред. Н.В.Петлюченко и др. Одесса: Изд. дом “Гельвеніка”, 2017. С.394-401. – колективна монографія

Науменко Л. П. Моделювання ментальної структури концепту “competition” (на матеріалі англомовних Інтернет-сайтів) // The Scientific Heritage: наук. журнал. Budapest, Hungary, 2017. № 14(14). P. 2. С. 50-55.

Науменко Л. П. Моделювання ментально-мовного простору англомовного бізнес-дискурсу в когнітивних структурах // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 154. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. С. 804-810.

Науменко Л. П. Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в Інтернет-просторі // Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. пр. Серія. Філологія, Педагогіка: Переяслав-Хмельницький, Кременчук: Видавець Щербак О. В., 2017. Вип. 25. С. 290-299.

Науменко Л. П. Моделювання комерційного дискурсу в структурі професійно-корпоративного сегмента англомовної бізнес-комунікації // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: матеріали Всеукр. наук.-пр. конф., м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2017 р. Запоріжжя. Класич. приват ун-т, 2017. С. 57-61.

Науменко Л. П. Вербалізація образу-стереотипу бізнесмена в англомовному бізнес-дискурсі // Scientific Research Priorities – 2017: theoretical and practical value: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 22-23th of June 2017, Nowy Sącz, Poland. Nowy Sącz: NLU, 2017. P. 47-49.

Науменко Л. П. Комунікативно-прагматична модель англомовного бізнес-дискурсу // Матеріали Міжнар. наук.-пр. конф. “Таврійські філологічні наукові читання”, м. Київ, 27-28 січня 2017 р. К.: Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. С. 110-114

Науменко Л. П. Лінгвоконцептологія дискурсу та її категорійний апарат // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 146. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. С.101-107.

Науменко Л. П. Субординаційний концепт “goods” в сучасному англомовному бізнес-дискурсі // Первый независимый научный вестник, 2016. № 6. С. 83-89.

Науменко Л. П. Моделювання лінгвоконцептосфери сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: наук. журнал. Чернівці: Вид. дім “РОДОВІД”, 2016. С. 93-98.

Науменко Л. П. Змістова структура субординаційного концепту “profit” // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. Вип. 10, Т. 2 (К-ІІ). Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. С. 208-214.

Науменко Л. П. Опис-моделювання в ментально-мовних структурах: когнітивний простір, концептуарія, концептосфера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: “Філологічні науки. Мовознавство”: Зб. наук. пр. Вип. 6(331). Луцьк: Вид-во СНУ імені Лесі Українки, 2016. С. 190-194.

Науменко Л. П. Методологічні підходи до вивчення концептів бізнес-дискурсу //    Науковий вісник Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Філол. науки” (мовознавство): зб. наук. пр. У 2-х т. Т. 2. № 5. Дрогобич: Вид-во ДДПУ ім. І. Франка, 2016. С. 41-45.

Науменко Л. П. Антропоцентрична парадигма як методологічна матриця сучасних лінгвістичних досліджень // Науковий вісник Міжнар. гуманітарного університету. Серія “Філологія” : зб. наук. пр. Одеса: Вид-во ПНПУ, 2016. Вип. 22. С. 125-128.

Науменко Л. П. Лінгвальна природа та категорійний статус професійного концепту // Studia Philologica: зб. наук. пр. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. Вип. 6. С. 63-70.

Науменко Л. П. Лінгвоконцептосфера сучасного англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі. К.: Логос, 2015. 498 с. – монографія

Науменко Л. П. Профессиональный концепт “company” в современном англоязычном бизнес-дискурсе // Вестник Воронежского гос. университета: Научный журнал. Серия: Лингвистика и межкультурная  коммуникация. №1. Воронеж, 2015. С. 69-75.

Naumenko L. The Subordinate Concept “Marketing” in the Contemporary Business English Discourse // ScienceRise: Scientific Journal. Vol. 5/1 (10), 2015. P. 87-91.

Науменко Л. П. Вербализация коммуникативной стратегии аргументации  в современном англо-язычном бизнес-дискурсе // Филология и человек: науч. журнал. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2015. С. 38-48.

Науменко Л. П. Субординационный концепт “risk” в современном англоязычном бизнес-дискурсе // Известия Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана: науч. журнал. Серия: Филол. науки. №1(36). Алматы, 2015. С. 16-28.

Науменко Л. П. Дискурсивный анализ жанровой формы “Job Description for Mary Kay Sales Director” // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. Г. Н. Манаенко. Вып. 12. Ч. 2. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. С. 119-130

Naumenko L., Strelnikova L. Innovative Teaching Methods of the English Language // Учёные записки Таврического нац. университета им. В.И.Вернадского. Серия ”Филология. Социальные коммуникации”. Т.26 (65). №1. Симферополь. 2013. С. 574-579.

Науменко Л. П. Конституенти англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. У 4-х част. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. Вип. 43. Ч.1. С.115-123.

Naumenko L. Theory of the English Language: Lecture Course for Students of Oriental Philology: навч. пос. Київ: Логос, 2014. 3-тє вид. 168 с.

Naumenko L. Business English Course: навч. пос. Київ: Логос, 2014. 5-те вид. 265 с.

Naumenko L. Contemporary Approaches to Lexical Semantic Analysis: Theory and Practice: навч. пос. Київ: Логос, 2014. 100 с.

Naumenko L., Strelnikova L. Regional variants and dialects of English // Ученые записки Таврического нац. университета им. В.И.Вернадского. Серия ”Филология. Социальные коммуникации”. У 4-х част. Т.25 (64). №1. Ч.1. Симферополь, 2012. С. 128-134.

Науменко Л. П. Критерії виділення ключових  концептів сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. У 4-х част. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. Вип. 42. Ч. 1. С. 197-205.

Біографія

Народилася 30 березня 1953 року в м. Києві.

У 1979 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «романо-германські мови і література», присвоєна кваліфікація «філолог, викладач англійської мови».

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Мовленнєві засоби в завершальній фазі англійського діалогу» зі спеціальності 10.02.04 – «германські мови» і отримала науковий ступінь «кандидат філологічних наук». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В’ячеслав Іванович Карабан.

У 2000 році отримала вчене звання доцента кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики КНУ імені Тараса Шевченка.

2002–2005 навчалася в докторантурі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2017 році захистила докторську дисертацію з теми «Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання» зі спеціальності 10.02.04 – «германські мови». Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент Наталія Павлівна Неборсіна.

У 2018 році отримала науковий ступінь «доктор філологічних наук».

В університеті працює з 1988 року, на посаді доцента кафедри англійської мови природничих факультетів – з 1991 року, доцента кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики (з 2016 року кафедра отримала назву кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур) – з 1997 року.