Система оцінювання

Шкала оцінювання

За шкалою університету (100-бальною системою)Оцінка за національною шкалою та шкалою університетуОцінка за шкалою ECTS
90 – 100відмінно5A – Відмінно
85 – 89добре4B – Добре (дуже добре)
75 – 84добре4C – Добре
65 – 74задовільно3D – Задовільно
60 – 64задовільно3E – Задовільно (достатньо)
35 – 59незадовільно2FX – Незадовільно з можливістю повторного складання
1 – 34незадовільно2F – Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Під час іспиту студент отримує підсумковий рейтинговий бал, який є сумою семестрового рейтингового балу та екзаменаційного балу.

Приклад встановлення максимальної кількості балів за змістовні модулі та розрахунку підсумкової оцінки за накопичувальною системою для дисципліни, яка складається з трьох кредитів (36 год. лекц., 36 год. семін. занять, 36 год. самост. роб. студента).

Змістовний модуль 1Змістовний модуль 2Змістовний модуль 3Комплексний підсумковий модульПідсумкова оцінка
Максимальна кількість балів15252040100 (15+25+20+40)
Кількість балів, отримана студентом1220183080 (12+20+18+30)

У випадку, якщо вивчення дисципліни передбачає лише лекції без семінарських (практичних, лабораторних), то розрахунок проводиться у такому співвідношенні:

Змістовний модуль 1Комплексний підсумковий модульПідсумкова оцінка
Максимальна кількість балів4060100 (40+60)
Чи вагові коефіцієнти (%)4060100