Сизонов Дмитро Юрійович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

Контактна інформація:
Телефон: (044) 239-33-66 (робочий)
Електронна пошта: dm_sizonov@ukr.net

Коло наукових інтересів: функціональна стилістика, лексикографія, термінознавство, медіалінгвістика.

Викладає курси:

 • Стилістика української мови
 • Медійна лексикографія
 • Лінгвістична експертиза медійного тексту
 • Медійна фразеологія
 • Українська наукова мова та ін.

Публікації, статті

Автор понад 70 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Монографії

 1. Медична термінологія в українських мас-медіа : стилістичний потенціал : монографія / За ред. Л.І. Шевченко – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 196 с.

Словники

 1. Медична термінологія в українських ЗМІ : словник – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 335 с.
 2. Медіалінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 240 с. (у співавторстві з Л.І. Шевченко, Д.В. Дергачем).
 3. Медіалінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / за ред. Л.І. Шевченко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 326 с. (у співавторстві з Л.І. Шевченко, Д.В. Дергачем).
 4. Юрислінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко ; За ред. проф. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 348 с. (у співавторстві з Л.І. Шевченко, Д.В. Дергачем, І.В. Шматко).
 5. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 130 с. (у співавторстві)
 6. Нові слова та фразеологізми в українських медіа : словник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2018. – Ч.1. – 120 с. (у співавторстві).

Навчальні посібники

 1. Ділова українська мова: [Навч. посібник]. – К. : КІБІТ, 2010. – 104 с.
 2. Українська мова та література: Тести. – К. : «Центр», 2011. – 106 с.
 3. Українська мова та література: Тести. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : «Центр», 2012. – 146 с.
 4. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 343 с. (у співавторстві з Л.І. Шевченко, Д.В. Дергачем).
 5. Українська мова та література : тестовий комплекс / Д.Ю. Сизонов, О.О. Злотник-Шагіна. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 300 с. (у співавторстві з О.О. Злотник-Шагіною).

Навчально-методичні видання

 1. Навчальна програма дисципліни «Історія української культури». – К. : Логос, 2010. – 32 с.
 2. Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів) / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; За ред. д-ра філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : Логос, 2013. – 38 с. (у співавторстві з Л.І. Шевченко, Д.В. Дергачем).
 3. Лінгвістична експертиза : програма і методичні рекомендації факультативу для магістрів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : Логос, 2014. – 64 с. (у співавторстві з Л.І. Шевченко).
 4. Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Лінгвістична експертиза» (для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. проф. Шевченко Л.І. – К. : «Логос», 2015. – 40 с. (у співавторстві Л.І. Шевченко, Д.В. Дергачем).
 5. Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів) / Упорядн. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. проф. Л.І. Шевченко. – Вид. 2-ге, перероб. і доповн. – К. : «Логос», 2015. – 38 с. (у співавторстві з Л.І. Шевченко, Д.В. Дергачем).
 6. Комплекс навчальних програм дисциплін зі спеціалізації «Медіалінвгістика» (ОКР «бакалавр») / Упорядн.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. Л.І. Шевченко. – К.: Логос, 2016. – 72 с.
 7. Програма та методичні рекомендації з соціально-комунікативної практики (для студентів 2 курсу бакалаврату спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» спеціалізації «Медіалінгвістика») / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов : за ред. Л.І. Шевченко. – К. : Логос, 2017. – 27 с.
 8. Лінгвістичне термінознавство: програма навчальної дисципліни для студентів ОР «бакалавр» спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Уклад. : Д.Ю. Сизонов / За ред. Л.І. Шевченко. – К. : Логос, 2017. – 36 с.
 9. Виробнича практика: програма та методичні рекомендації (для студентів 2 курсу магістратури ОП «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та західноєвропейська мова» спеціалізації «Медіалінгвістика») / Упорядн.: Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. – К. : Логос, 2019. – 28 с.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Ділова українська мова: Тести // Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах) [Науково-методичний журнал]. – 2009. – №6. – С.25-28.
 2. Детермінологізація медичної лексики в медійному дискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. ХХ. – С. 149-156.
 3. Лінгвопрагматичний аспект мас-медійного тексту // Східнослов’янська філологія : [Зб. наук. праць]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – Вип. 18. Серія «Мовознавство». – С. 293-303.
 4. Термінологічна концепція Фіоніли Нікітіної в контексті лінгвістики універсалій // «Studia Linguistica» : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 4. – С. 167-172.
 5. До питання основних характеристик терміна // Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах) : [Науково-методичний журнал]. – 2010. – № 11. – С. 44-48.
 6. Прагматична спрямованість мас-медійного тексту // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інститут іноземних мов: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – Вип. 25. – С. 231-233.
 7. Категорія багатозначності в О. Потебні й сучасні дослідження з термінознавства // Мовні і концептуальні картини світу : [Збірник наукових статей]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 34. – С.213-217.
 8. Коммуникативный и лингвопрагматический потенциал мединской терминологии в украинских масс-медиа // Язык и личность в поликультурном пространстве : Сб. статей [Текст]. – Севастополь : Рибест, 2011. – Вып. 1. – С. 187-194.
 9. Функціонально-стильові параметри медичної термінології // Лінгвістичні студії : [Зб. наук. праць]. – Донецьк : ДНУ, 2011 – С. 312-317.
 10. Термін у системі та поза нею: особливості функціонування медичної термінології в мас-медіа // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 1. – С. 393-400.
 11. Процес формування мовної особистості фахівця у сфері фінансово-економічної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : Зб. статей. – К., 2011. – С.114-117.
 12. Українська наукова мова в системі вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : Зб. статей. – К., 2012. – С.164-166.
 13. Принципи лексикографічного представлення медичної термінології в українських ЗМІ // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. ХХIV. – С. 200-221.
 14. Умотивованість активних дериваційних моделей функціями медичної термінології у ЗМІ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : [Зб. наук. праць] / Відп. редактор М.Я. Плющ. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 40-46.
 15. Методичні засади курсу «Ділова українська мова» для студентів економічних факультетів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : Зб. статей. – К., 2012. – С.114-117.
 16. Вторинна номінація термінів як комунікативний ресурс ЗМІ // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 2. – С. 93-98.
 17. Лексико-семантичний аспект вторинної номінації в медійному тексті // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 42. – Част. 2. – С. 110-118.
 18. Медійна лексикографія в аспекті актуальних тенденцій розвитку українського мовознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. ХХV. – С. 79-87.
 19. Термін у системі та поза системою: медіалінгвістичний контекст // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 313 – 320.
 20. Детермінологізація у слов’янських мас-медіа: актуальна проблематика // Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : Тези Міжнародної наукової конференції. – К., 2013. – С. 42-43.
 21. Дериваційний потенціал антонімії в активних семантичних процесах сучасної медичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 44. – Част. 4. – С. 63-70.
 22. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медінйому просторі // «Studia Linguistica» : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 7. – С. 389-393.
 23. Медицинский термин как маркер медиатекста: функциональные парадоксы // Регионы в российском медиапространстве [Материалы Международной научно-практической конференции «Журналистика-2013»]. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2014. – С. 359-361.
 24. Медійна фразеологія: славістична проблематика // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : [Тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури]. – К., 2015. – С. 30-32.
 25. Стилістична інтерпретація фразеологізма в медіа: слов’янська проблематика // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур (до Дня слов’янської писемності і культури) : Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2016. – С. 59-62.
 26. Стилістична інтерпретація фразеологізма в медіа: слов’янська проблематика. URL : http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/766
 27. Фольклорні фразеологізми в українських ЗМІ: до проблеми медіалінгвістичного опису. Матеріали Дев’ятих Всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 52-54.

Наукові публікації в журналах Scopus та Web of Science

 1. Media Phraseology and the Dynamics of the Ukrainian Language: the Psycholinguistic and Stylistic Paradoxes // Psycholinguistics. 2018. №24(2). Р. 277-292.
 2. Психолінгвістичні основи медіаграмотності: до проблеми інтерпретації медіатекстів // Science and education. 2017. №7. С. 82-88.
 3. Фразеологічні інновації української мови в медіалінгвістичному висвітленні // Studia Slavica Hung. 2018. №63/2. С. 333-346.

Наукові публікації в міжнародних журналах з індексом цитування

 1. Сучасна медіалексикографія: лінгвопрагматичний потенціал // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. ХХVI. – С. 47-56.
 2. Поняття «лексема-ярлик» в сучасній медіалінгвістиці: функціональний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. ХХVIІ. – С. 42-51.
 3. Медичні лексеми як маркери актуальних подій: медіалінгвістичний контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. ХХVIІІ. – С. 35-44.
 4. Стилистическая трансформация медицинского термина в новостных  жанрах // Медиалингвистика. Вып. 3. Речевые жанры в массмедиа : сб. статей / под ред. Л. Р.  Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2014. – С. 155-159.
 5. Стилистические функции фразеологизмов в заголовках украинских СМИ // Медиалингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. — СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015. – С. 96-99.
 6. Стилістичний потенціал сучасної фразеології в українських мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. ХХІХ. – С. 98-107.
 7. Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. ХХХ. – С. 53-62.
 8. Современная медийная фразеология в украинских СМИ: стилистический анализ // Медиалингвистика. Вып. 4 (10) : сб. статей / Под ред. Л.Р. Дускаевой. – СПб., 2015. – С. 97-108.
 9. Нова медійна фразеологія в бізнес-комунікації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. ХХХІ. – С. 44-57.
 10. Медицинская терминология в белорусских, польских, русских и украинских медиа: семантико-стилистическая характеристика // Stylistyka – XXIV, 2015 – С. 271-281.
 11. Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аналіз // Актуальні проблеми української лінвгістики: теорія і практика. : [Зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. ХХХІІ. – С. 32-40.
 12. Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 33. – С. 87-97.
 13. Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. ХХХІІІ. – С. 87-97.
 14. Phraseological innovations in modern Ukrainian language: medialinguistic context // Odessa Linguistic Journal. – Одеса, – Vol. 10 (2). – С. 56-61.
 15. Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. ХХХV. – С. 56-70.
 16. Phraseology in Ukrainian media: new problematics and research perspectives // Science and Education a New Dimension. Phylology, V (28), Issue: 115 (2). – Budapest, – P. 78-86.
 17. Стилістика медійної фразеології:слов’янська проблематика та перспективи дослідження // Science and Education a New Dimension. Phylology, V (28), Issue: 115. – Budapest, 2017. – P. 51-57.
 18. Фаховий аналіз медійної фразеології в юрислінгвістичному аспекті // Одеський лінгвістичний вісник: спеціальний випуск. – Одеса, 2017. – С.195-200.
 19. Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», – Вип. ХХХIV. – С. 29-38.
 20. Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», – Вип. ХХХIV. – С. 76-85. (у співавторстві з Л.І.Шевченко)
 21. Медійний фразеологізм в контексті мовної картини світу // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 72-77.
 22. «Якщо куля в лоб…»: про маніпулятивні тактики нових фразеологізмів ідіоматичного характеру // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика – К. : ВПЦ «Київський університет», 2018. – Вип. ХХХVІ. – С. 76-91.

Наукова біографія

У Київському університеті працює з 2012 р.: асистент, з 2014 року – доцент.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Лінгвопрагматичний потенціал медичної термінології в українських ЗМІ».

Працює над докторською дисертацією на тему «Медійна фразеологія в інформаційному просторі сучасної України: лінгвостилістичний та комунікативно-функціональний ресурс» (науковий консультант – чл.‑кор. НАН України, проф. Шевченко Л.І.).

Доц. Сизонов Д.Ю. – відповідальний секретар збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»; член Бюро лінгвістичної експертизи Українського національного комітету Міжнародної торгової палати; відповідальний за інформаційне забезпечення кафедри стилістики та мовної комунікації.

Керівник медіалінгвістичного наукового гуртка.

Нагороди

Лауреат премії «Кращий освітянин‑2015».

Стипендіат Кабінету міністрів України для молодих учених (2016–2017) за цикл наукових праць «Комунікативний потенціал української мови в модерному світі».