Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір студентів на 2019-2020 навчальний рік

Освітні програми, на які оголошено набір у 2019 – Бакалаврат
Програми вступних іспитів для осіб, зазначених у пунктах 4-7 Додатка 2.5. Правил прийому
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Приймальна комісія Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інформація для вступника

Рейтинги та статистика

§ 2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1.Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка до п’ятниці – з 900 до 1700, 20 липня з 900 до 1400,16, 22, 27 липня з 900 до 1700, 31 липня з 900 до 1800.

2.Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:

 Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Проведення Університетом творчих конкурсів1

01 липня – 10 липня

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

10 липня

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Університет

16 липня о 1800

Терміни проведення Університетом співбесід

17 липня – 19 липня

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

20 липня до 1200

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

22 липня до 1000

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід, за державним замовленням

22 липня до 1500

Проведення Університетом вступних іспитів, додаткової сесії творчих конкурсів2

17 липня – 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня о 1800

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

26 липня

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

31 липня до 1800

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням

26 липня – 4 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

01 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

05 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 09 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 серпня

1 Див. Додаток 2.8. Регламент проведення творчого конкурсу Київським національним університетом імені Тараса Шевченка при вступі на спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

2 Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників, які вступають за спеціальністю 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

3.Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

 Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від

абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

10 липня

Закінчення прийому заяв і документів

22 липня о 1800

Проведення Університетом вступних випробувань

23 липня – 30 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

на місця для навчання за державним замовленням

01 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

05 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 серпня

4.Терміни додаткового набору (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра:

  Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для

участі в конкурсному відборі

02 вересня – 10 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

05 вересня – 13 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 вересня

§ 3. Порядок прийому заяв і документів

1.Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви в електронній формі, крім визначених нижче у цьому пункті випадків.

Заяви у паперовій формі подають вступники лише у таких випадках:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів та/або квотою-1 відповідно до цих Правил прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, не обмежується.

2.Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для участі в конкурсному відборі подають заяви в паперовій формі в терміни, визначені § 2.

3.Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.

4.Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відомості кожної заяви в паперовій формі реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

6.Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

7.До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копії документів, зазначених у пункті 6 цього параграфа;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання(для вступників на основі повної загальної середньої освіти),сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови ілітератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра заспеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління таадміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

8.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9.У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

10.Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану тадопущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.