Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259-70-12 (робочий)

E-mail: olenzial@ua.fm

Публікації, статті

 1. Луценко О. В. Діалогічні форми педагогічної взаємодії у розвитку мотивів навчальної діяльності курсантів / О. В. Луценко // Освітологічний дискурс. – 2015. – № 4 (12). – ISSN Online: 2312-5829 (наукове електронне видання). – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/.
 2. Луценко О. В. Психолого-педагогічні проблеми формування мотивації учбової діяльності / О. В. Луценко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імена Павла Тичини. – 2015. – № 2. – С. 15–20.
 3. Луценко О. В. Формування професійної мотивації курсантів вищих навчальних закладів МВС України на основі інноваційних дидактичних моделей / О. В. Луценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – – № 4 (82). – C. 133–138. – ISSN 2076-6173.
 4. Луценко О. В. Мотивація як основа свідомого ставлення здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності / О. В. Луценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – – № 2 (84). – C. 71–78. – ISSN 2076-6173.
 5. Луценко О. В. Методика дослідження педагогічних умов формування свідомого ставлення до навчання у майбутніх офіцерів Національної гвардії України / О. В. Луценко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: НАУ, – № 1 (8). – C. 83–89. – ISSN 2411-264X PRINT.
 6. Луценко О. В. Соціально–педагогічне вивчення змісту і структури мотивів навчальної діяльності курсантів / О. В. Луценко // Всебічний та гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності: зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих науковців / [ред. В. В. Суліцького].– 2013. – С. 142–148.
 7. Луценко О. В. Дидактична модель педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів Національної гвардії України свідомого ставлення до навчання/ О. В. Луценко // Проблеми та перспективи розвитку освіти: матеріали II міжн. наук.-практ.- конф. (м. Київ, 25–26 берез. 2016 р.). – Херсон: Гельветика, 2016.  93–95.
 8. Луценко О. В. Соціально-політичні детермінанти зовнішньо системного рівня підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України / О. В. Луценко //Актуальні проблеми розвитку світової науки: матеріали міжн. наук.- практ. конф. (м. Київ, 30 берез. 2016 р.). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – 63–67.
 9. Луценко О. В. Педагогічні умови у науковій парадигмі теорії навчання / О. В. Луценко //Проблеми і перспективи наукових досліджень: матеріали XXXVII міжн. наук.- практ. конф. (м. Чернівці, 30 – 31 берез. 2016 р.). – К.: Лабораторія думки, 2016. – 25–27.
 10. Луценко О. В. Соціально-педагогічні детермінанти підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України / О.В. Луценко //Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали всеукр. наук. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 – 30 квіт. 2016 р.). – Дніпропетровськ.: Роял принт, 2016. – 82–84.

Праці, опубліковані у зарубіжних виданнях:

 1. Луценко О. В. Дидактические основы развития мотивов учебной деятельности курсантов / О. В. Луценко // European Journal of Education and Applied Psychology. Austria, Vienna. – № 3, 2015. – ISSN 2310-5704. – С.7–10.

Біографія

Народилася 05.09.1978 р. у м. Києві.

У 2000 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом за спеціальністю «Романо‑германські мови та літератури» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мов та літератури.

Захистила дисертацію на тему «Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів Національної гвардії України свідомого ставлення до навчальної діяльності» у 2016 р.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 18 років, з них педагогічний стаж у вищій школі ІV рівня акредитації – 16 років. З лютого 2001 року – асистент кафедри англійської мови природничих факультетів Інституту філології.

Стажування

У 2016 р. пройшла стажування в Національній академії державного управління при Президентові України.