Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Контактна інформація

Телефон: (098) 490-46-93 (мобільний)

E-mail: tatmizin@ukr.net

Коло наукових інтересів

Лексикологія, граматика, стилістика англійської мови.

Навчальні курси:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Ділова іноземна мова (англійська)

Публікації

 1. Стиледифференцирующие свойства высочастотных существительных // Единицы языка в системе и тексте. – Луцк: ВГПИ, 1989. – С. 21–25
 2. Количественный анализ высокочастотных существительных // Статистическая лексикография и учебный процесс. – К.: КГПИИЯ, 1990. – С. 122–133
 3. Граматичні форми числа та відмінка і їх функціонування в тексті // Питання англійської філології та методики навчання іноземним мовам. – Кіровоград: КДПІ, 1993. – С. 31–35
 4. Виділення частотних моделей сполучуваності іменників у різностильових текстах // Питання англійської філології та методики навчання іноземним мовам. – Кіровоград: КДПІ, 1994. – С. 40–43
 5. .Статистичні параметри функціонування високочастотних іменників // Питання англійської філології та методики навчання іноземним мовам. – Кіровоград: КДПІ, 1995. – С. 28–32
 6. Реалізація категорії числа в тексті // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. – Серія «Філологія». Актуальні проблеми вивчення мови, мовлення і перекладу.  – Випуск 4. – К.: КДЛУ, 1997. – С. 87–92
 7. До питання про відмінок англійських іменників; Функціонування ланцюжків моделей сполучуваності іменників // Наукові записки КДПУ. – Серія «Проблеми філології і методики навчання іноземних мов». – Випуск 12. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – С. 6–9; С. 34–39
 8. Тести з лексикології англійської мови: навчальний посібник. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – 49 с.
 9. Практикум з граматики англійської мови. Частина І: навчальний посібник. – Кіровоград: КДПУ, 1998. – 60 с. /У співавторстві з Г.Г. Кузнецовою/.
 10. Практикум з граматики англійської мови. Частина ІІ: навчальний посібник. –– Кіровоград: КДПУ, 1998. – 76 с. /У співавторстві з Г.Г. Кузнецовою/.
 11. Лексикологія англійської мови: тести: навчальний посібник. – К.: МІЛП, 2001. – 61 с.
 12. Курс лекцій з історії англійської мови: навчальний посібник. –  К.: КиМУ, 2002. – 75 с.
 13. Курс лекцій з лексикології англійської мови: навчальний посібник. –  К.: КиМУ, 2003. – 99 с.
 14. Порівняльний аналіз зооморфних характеристик в англійській та українській мовах // Мова. Культура. Бізнес. – Випуск І. – К.: Правові джерела, 2003. – С. 64–70.
 15. Курс лекцій із загальнотеоретичного курсу англійської мови: навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2004. – 93 с.
 16. Курс лекцій з порівняльної лексикології англійської та української мов: навчальний посібник. –  К.: КиМУ, 2005. – 84 с.
 17. Методична розробка до відеофільму The City of Angels // Методичні розробки до  відеофільмів. – К.: КиМУ, 2005. – С. 64–67
 18. Робоча програма підготовки до кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (англійська, німецька мови). – К.: КиМУ, 2005. – 63 с.
 19. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Загальні проблеми теорії дискурсу для студентів спеціальності 6. 030500 Мова та література. – К.: КиМУ, 2006. – 22 с.
 20. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Практичний курс англійської мови для студентів спеціальності 8. 030507 Переклад (заочна форма навчання). – К.: КиМУ, 2007. – 13 с.
 21. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Історія англійської мови для студентів спеціальності  6. 020303 Філологія. – К.: КиМУ, 2008. – 26 с.
 22. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Загальнотеоретич-ний курс з другої іноземної мови (англійська) для студентів спеціальності 6. 020303 Філологія. – К.: КиМУ, 2008. – 33 с.
 23. Навчально‑методичний комплекс із дисципліни Порівняльна лексикологія англійської та української мов для студентів спеціальності 6. 020303 Філологія. – К.: КиМУ, 2008. – 21 с.
 24. Навчально‑методичний комплекс із дисципліни Лексикологія англійської  мови для студентів спеціальності 6. 020303 Філологія. – К.: КиМУ, 2008. – 36 с.
 25. Навчально-методичний комплекс (з контрольними роботами) з дисципліни Лексикологія англійської мови для студентів спеціальності 6. 020303 Філологія. – К.: КиМУ, 2008. – 50 с.
 26. Методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт. – К.: КиМУ, 2008. – 26 с.
 27. Методичні вказівки до виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт. – К.: КиМУ, 2008. – 26 с.
 28. Методичні вказівки до виконання і захисту магістерських робіт. – К.: КиМУ, 2008. – 28 с.
 29. Build; Complete; Prevent; Stop // Морфология английского глагола: система и функционирование: Справочник – Morphology of the English Verb: System and Functioning: Reference‑book / [Ред. Перебейнос В.И.]. – М.: РГГУ, 2008. – С. 102–103; С. 141–143; С. 175–177; С. 384–385; С. 471–472 (У співавторстві з Акулович Т., Вайнер Л., Перебийніс В., та інші (всього 64 особи)
 30. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Англійська мова для студентів спеціальності 6. 030301 Журналістика. – К.: КиМУ, 2009. 122 с.
 31. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Практичний курс англійської мови для студентів спеціальності 8. 030502 Мова та література, Переклад. – К.: КиМУ, 2009. – 21 с.
 32. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Практичний курс англійської мови для студентів спеціальності 6. 020303 Філологія. – К.: КиМУ, 2009. – 101 с.
 33. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Практичний курс англійської мови як другої іноземної для студентів спеціальності 6. 020303 Філологія. – К.: КиМУ, 2009. – 87 с.
 34. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Англійська мова для  студентів спеціальності 6. 020201 Театральне мистецтво. – К.: КиМУ, 2009. – 127 с.
 35. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Англійська мова для студентів спеціальності 6. 020203 Кіно‑, телемистецтво. – К.: КиМУ, 2009. – 128 с.
 36. Методична розробка до відеофільму Dead Poets Society Методичні розробки до  відеофільмів. – К.: КиМУ, 2009. – С. 25–30
 37. Методична розробка до відеофільму The Mystery of the Missing Million Методичні розробки до  відеофільмів. – К.: КиМУ, 2009. – С. 31–33
 38. Reading English Newspapers. Part I: навчальний посібник. – К.: Вид‑во КиМУ, 2009. – 197 с.
 39. Reading English Newspapers. Part IІ: навчальний посібник. – К.: Вид‑во КиМУ, 2010. – 153 с.
 40. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Практика усного та писемного мовлення для студентів спеціальності 8. 02030302 Мова та література. – К.: КиМУ, 2011. – 22 с.
 41. Навчально‑методичний комплекс із дисципліни Методика викладання мови та літератури у вищій школі для студентів спеціальності 8. 02030302 Мова та література. – К.: КиМУ, 2011. – 21 с.
 42. Навчально-методичний комплекс із дисципліни Наукове спілкування іноземною мовою для студентів спеціальності 8. 03030101 Журналістика. – К.: КиМУ, 2011. – 38 с.
 43. Функционирование высокочастотных имен существительных (на материале английского языка) // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – № 3. – Краснодар: АНО «Премьер», 2012. – С. 87–90
 44. .Функционирование форм числа имени существительного (на материале английского языка) // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – № 10–11. – Краснодар: АНО «Премьер», 2012. – С. 144–149
 45. Вербалізація концепту weather / погода в англійській та українській мовних картинах світу // Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 2 (68). – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 115–122
 46. Семантичні аспекти американського молодіжного сленгу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 1072. – Харків: – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 87–91
 47. Функционирование модели AN в разностилевых текстах (на материале английского языка) // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – № 12. – Краснодар: АНО «Премьер», 2013. – С. 94–97
 48. Метафора як чинник творення терміносистеми географії // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. – Випуск 1. – К.: Український фітологічний центр, 2014. – С. 47–52
 49. Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія Філологічна. – Випуск 44. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 182–186
 50. Лінгвостилістичні особливості англійської народної загадки // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 2 (74). – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 139–143
 51. Функціонування моделі сполучуваності NprpN у текстах белетристичного та наукового функціональних стилів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія Філологічна. – Випуск 49. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 73–76
 52. Лексеми bread / хліб в англійській та українській мовних картинах світу // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. – Випуск 2. – К.: Український фітологічний центр, 2015. – С. 13–19
 53. Власні імена як складова мовної картини світу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. –№ 1155. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 76–80
 54. Структурні характеристики географічних термінів (на матеріалі англійської мови) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 2 (80). – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 168–171
 55. Semantic changes as a means of English geographical terms formation // European Journal of Literature and Linguistics. – № 3. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. – Pр. 50–53
 56. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм. – К.: Чорнило, 2016. – 132 с. (У співавторстві з Денисенко М.В., Пастушенко Т.В., Мірончук Т.А., Рудь С.М.)
 57. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А2–В1 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм. – К.: Чорнило, 2016. – 132 с. (У співавторстві з Денисенко М.В., Пастушенко Т.В., Рудь С.М.)
 58. Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання рівня А1-А2 галузі знань 1401 сфера обслуговування, спеціальності 6.140103 туризм. – К.: Чорнило, 2016. – 128 с. (У співавторстві з Денисенко М.В., Пастушенко Т.В., Рудь С.М.)
 59. Слова‑композити в термінології підмови географії (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія Філологічна. – Випуск 61. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 104–106
 60. Реалізація в тексті граматичної семантики (на прикладі граматичної категорії числа англійського іменника) // Актуальні проблеми романо‑германської філології та прикладної лінгвістики. – Випуск 11–12, Ч. 2. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 48–51
 61. Функціонування ланцюжків моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія Філологічна. – Випуск 63. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 126–129

Біографія

Народилася 30.04.1961 р.

1982 року закічила факультет англійської мови Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Англійська мова».

Захистила кандидатську дисертацію у 1996. Тема дисертації: «Функціонуання іменників у текстах різних стилів (на матеріалі сучасних белетристичних та наукових текстів)».

В КНУ імені Тараса Шевченка працює з 2013 р.

Нагороди:

Науково‑методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України (2001 р.)

Київського міського голови (2004 р.)

Прем’єр‑міністра України (2009 р.)