Пропозиції

до тематичного плану наукових досліджень на 2019 рік, які виконуватимуться в межах кафедральної тематики

Інститут філології

№ з/п 

Назва НДР, категорія роботи

ПІБ наукового керівника, посада, науковий ступінь

Дата та № витягу із засідання кафедри про затвердження або продовження роботи над темоюТермін виконання (місяць, рік)Очікувані результати в поточному році

Комплексна наукова програма університету

 

1Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

16КФ044-01

«Антропологічні виміри сучасних і класичних мов» (фундаментальне дослідження).

Науковий керівник: Голубовська Ірина Олександрівна, д.філол.н., проф., завідувач кафедри

Витяг з протоколу № 5 від 26.11.2018 р.01.04.2016-31.12.2019Дослідити за допомогою статистичних методів діалоги Платона «Апологія Сократа», «Крітон», «Кратіл», «Тімей», «Федр», «Закони» щодо їхньої взаємної хронології, а також сформувати гіпотезу щодо часу завершення і характеру роботи над діалогом «Крітон» з огляду на сучасні інтерпретації діяльності Платона як ученого-перфекціоніста та глави Академії; параметризувати інституційний політичний дискурс у лінгвокогнітивному та лінгвокультурологічному аспектах на матеріалі української та англійської мов; порівняти концептосфери давньоримської та давньогрецької лінгвокультур із концептосферами української та англосаксонської лінгвокультур; опрацювати дослідницький фрейм у царині зіставного вивчення вербалізовних аксіосфер мертвих та сучасних живих мов (латина, давньогрецька, українська, англійська).Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
2Кафедра російської філології

16КФ044-03

«Актуальні дискурсивні практики у комунікативному просторі мови та літератури». Науковий керівник: Снитко Олена Степанівна, д.філол.н., проф., завідувач кафедри

Протокол № 2 від 11 жовтня 2018 р.10.03.2016-31.12.2019Очікувані результати: багато-векторне дослідження сучасного інформаційно-психологічного он-лайн протистояння у парадигмах лінгвістики впливу, встановлення типологічних рис медійних сугестивних текстів, аналіз найтиповіших стратегічних наративів у системі механізмів протидії в умовах консцієнтальної війни, визначення векторів та стратегій художнього розвитку, які зумовлюють своєрідність літератури межі ХХ-ХХІ ст.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
3Кафедра германської філології та перекладу

16КФ044-06

«Дослідження германських мов і перекладу у  кроскультурному контексті», (фундаментальне дослідження),

Науковий керівник: Материнська Олена Валеріївна, професор кафедри германської філології та перекладу, д.філол.н., доц.

Витяг з протоколу засідання кафедри № 3 від 25.10.201801.04.2016 – 30.09.2021Визначити новітні тенденції розвитку германських мов у полікультурному світі, зокрема дослідити лінгвокультурологічні та соціопрагматичні аспекти художнього перекладу, висвітлити особливості репрезентації образу України в світі за допомогою перекладів, висвітлити нові вектори розвитку фахового перекладу, застосовуючи синергетичний підхід; розробити типологію перекладацьких помилок та рекомендацій до їх уникнення виявити особливості різних типів дискурсу, дослідити способи реалізації відношень між частиною та цілим у лексичній системі мови, розробляти модель голістичного опису мовних процесів у германських мовах.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
4Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

16КФ044-07

Актуальні проблеми усного, письмового галузевого та художнього перекладу та методики їх викладання

(фундаментальне дослідження)

Науковий керівник: Славова Людмила Леонідівна, д.філол.н., проф., завідувач кафедри

№ 4 від 28.11.2018 р.01.04.2016 – 31.12.2019.Описати особливості письмового галузевого та художнього англійсько-українського перекладу в контексті сучасної філологічної парадигми.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
5Кафедра теорії і практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова

16КФ044-08

«Актуальні питання перекладознавства та стилістики романських мов» (фундаментальне дослідження),

Науковий керівник: Смущинська Ірина Вікторівна, д.філол.н., проф., завідувач кафедри

Витяг з протоколу №4 від 22.11.2018 р.01.04.2016 -31.12.2021Продовжити опис засобів відтворення стилістичних, риторичних та прагматичних  особливостей текстів різних типів  при французько /іспансько,/ /італійсько/, /португальсько/-українському перекладі.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
6Кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації

16КФ044-11

«Англійська мова в сучасному комунікативному просторі: когнітивні та соціокультурні аспекти»,

(фундаментальне дослідження),

Науковий керівник: Бєлова Алла Дмитрівна, д.філол.н., проф., завідувач кафедри

Витяг з протоколу №5 від 15.11.2018 р.10.10.2016 – 10.10.2019Дослідити мультимедійні  особливості побудови окремих типів англомовного мас-медійного дискурсу, зокрема в контексті когнітивної парадигмиМодернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
7Кафедра української мови та прикладної лінгвістики

16КФ044-12

«Граматика і поетика текстових структур» (фундаментальне дослідження).

Науковий керівник: Мойсієнко Анатолій Кирилович, д.філол.н., проф.,  завідувач кафедри

Витяг з протоколу №4

від 19.11.2018 р.

01.04.2016 – 31.12.2020Описати окремі особливості граматики та поетики українськомовних текстів різного типу.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
8Кафедра фольклористики

16КФ044-14

«Українська сучасна фольклористика: польова, теоретична, реконструктивна». (фундаментальна).

Науковий керівник: Івановська Олена Петрівна, д.філол.н.,  проф., завідувач кафедри

Витяг з протоколу  №4 від 30.10.2018р01.04.2016 – 31.12.2019Описати й систематизувати результати  польових досліджень, здійснених кафедрою з використанням сучасних підходів до дослідження усної народної творчості.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
9Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу

16КФ044-15

“Мови і літератури Близького та Середнього Сходу в регіональних та європейських контекстах”, (фундаментальна) Науковий керівник: Рибалкін Валерій Сергійович,  д.філол.н., проф.

Витяг з протоколу№ 4 від 22.11.2018 р.01.05.2016 –31.12.2021Визначити тенденції функціонування мов і літератур Близького та Середнього Сходу в регіональних та європейських контекстах.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
10Кафедра іноземних мов природничих факультетів

16КФ044-20

Лінгвістичний та літературознавчий підходи до вивчення сучасного англомовного дискурсу. (Фундаментальне дослідження).

Науковий керівник: Мірончук Тетяна Андріївна, к.філол. н., доц.

Витяг з протоколу  №3 від 01.11.2018 р.01.04.2016-31.12. 2021

Розробити лінгвістичний та літературознавчий підходи до вивчення сучасного англомовного дискурсу, що передбачає:

–       виокремлення спільних і відмінних рис наукового дискурсу у зіставленні з художнім;

–     виявлення прагматичних факторів та принципів породження змісту у зазначених дискурсах;

–       розрізнення видів  модальностей, характерних художньому та науковому дискурсам, та вивчення потенціалу їх мовних вербалізаторів;

–       розширення дослідження корпусу мовних одиниць, що входять до біологічної, геологічної й географічної терміносфер, та вивчення  їх функціональних характеристик

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
11Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

16КП044-21

«Грецько-українські мовні та літературні контакти (зіставно-лексикологічні та дискурсологічні студії)» (прикладна).

Науковий керівник: Савенко Андрій Олександрович, к.філол.н., доц.

Витяг з протоколу № 5 від 26.11.2018 р.01.09. 2015-31.12. 2019Дослідити явище інтерполяції аксіологічних парадигм цільової лінгвокультури на результат перекладу художнього тексту; встановити за допомогою зіставного аналізу розбіжності в перекладацьких стратегіях, викликані особливістю лінгвокультурної аксіології; укласти корпус паралельних українських перекладів К.Кавафіса; дослідити особливості формування правничих терміносистем в лінгвокультурах Греції та Кіпру, пояснити явище гомогенізації та гетерогенізації в правничому дискурсі Греції та Кіпру; укласти методичну розробку на тему «Книжні граматичні елементи у грецькомовних фахових дискурсах»
12Кафедра слов’янської філології

16КП044-22

«Славістичні студії в глобалізованому світі» (прикладне дослідження).

Науковий керівники:

Черниш Тетяна Олександрівна, д.філол.н., проф., Дзюба-Погребняк Олена Іванівна, к.філол.н., доц.

Витяг з протоколу № 4, від 20.11.2018 р.01.05.2016 – 31.12.2019Описати та систематизувати провідні тенденції розвитку славістики під впливом процесів глобалізаціїМодернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
13Кафедра зарубіжної літератури

16КП044-23

«Сучасне літературознавство: перехрестя інтерпретацій»,

(прикладне дослідження).

Науковий керівник – Мегела Іван Петрович, д.філол.н., проф., завідувач кафедри

Витяг з протоколу №5 від 30.11.2018р.24.03.2016 – 31.12.2021Розробити методи дослідження художнього літературного тексту як об’єкта різних інтерпретаційних підходів.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
14Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур

16КП044-24

«Лінгводидактика вищої школи» (прикладне дослідження),

Науковий керівник – Шовковий В’ячеслав Миколайович., д.пед.н., проф., завідувач кафедри

Витяг з протоколу  №4  від 22.11.2018 р.31.04.2016-31.12.2019

Проаналізувати технології навчання української мови та іноземних мов у ЗВО.

Описати технологію проектів, орієнтовано на формування мовленнєвих компентенцій студентів. Розробити квести для навчання іноземних мов у ЗВО.

Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
15Кафедра іноземних мов математичних факультетів

16КП044-25

«Підмови математичних наук: математики, механіки, кібернетики (мови програмування та інформатика), а також комп’ютерна наука, програмна інженерія, телекомунікації, управління інформаційною безпекою, безпека інформаційних і комунікаційних систем, управління проектами, консолідована інформація (прикладне дослідження).

Науковий керівник – Соловей Ніна Василівна, к.філол. н., доц., завідувач кафедри

Витяг з протоколу  №4 від 23.11.2018 р.01.05.2016 – 31.12.2019Описати структурні та семантичні особливості підмов математичних наукМодернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
16Кафедра української та російської мов і методики їх викладання

16КП044-26

«Лінгвістичні та методичні основи викладання української та російської мов як іноземних» (прикладна).

Науковий керівник: Ніколаєва Наталія Сергіївна, к.філол.н., доц., завідувач  кафедри

Витяг з протоколу №4 від 29.11.2018 р.24.03.2016 –31.12.2021Визначити особливості викладання української та російської мов як іноземних в контексті сучасних напрямків лінгвістикиМодернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
17Кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

16КП044-30

«Формування іншомовної компетенції за професійним спрямуванням у галузі: фізики, (прикладної фізики, оптики), хімії, радіофізики (радіотехніки та радіоелектронних систем), комп’ютерних наук та інженерії». Категорія роботи – прикладна.

Науковий керівник: Давидов Валентин Іванович – к.хім. наук, доц., завідувач кафедри

Витяг

з протоколу №4

від 05.12.2018 р.

01.05.2016 -31.12.2023 рр.Описати окремі особливості фахових підмов таких наукових галузей як: фізики (прикладна фізика, оптика), хімії, радіофізики (радіоелектронні системи), комп’ютерних наук та інженерії.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
18Кафедра іноземних мов природничих факультетів

16КП044-31

Актуальні проблеми методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням

(Прикладне дослідження)

Науковий керівник: Вощевська Ольга Володимирівна, к.пед.н., доц.

Витяг з протоколу  №3 від 01.11.2018 р.01.04.2016 – 31.12.2021Розробити нові підходи щодо викладання фахової англійської мови з урахуванням розвитку новітніх інформаційних технологій та сучасних лінгвокогнітивних та комунікативних наукових парадигм
19Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості

18КФ044-01

«Творчість Тараса Шевченка: проблеми інтерпретації» (фундаментальне дослідження)

Науковий керівник: Ткаченко Анатолій Олександрович, д.філол. н., проф.

Витяг з протоколу  №6  від 28.11.2018 р.01.04.2018-31.12.2020.Дослідити сучасні проблеми інтерпретації творчості Тараса Шевченка в контексті поліметодології, інтермедіальності й інтертекстуальностіМодернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
20Кафедра полоністики

19КФ044-01

«Інтеркультурний вимір польсько-українських мовних і літературних взаємин» (фундаментальне дослідження)

Науковий керівник: Радишевський Ростислав Петрович, д.філол.н., проф., член-кор. НАНУ, завідувач кафедри

Витяг з протоколу №5

від 06.12.2018 р..

01.01.2019-31.12.2019Визначити й описати особливості процесів взаємопроникнення елементів національних культур, переосмислити інтеркультурні компоненти в ретроспективному аспекті, підкреслити тенденції розвитку інтернаціонального та національного в культуріМодернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
21Кафедра тюркології

19КФ044-02

«Тюркські мови і літератури: історія і сучасність», (фундаментальна), Науковий керівник: Покровська Ірина Леонідівна, д.філол.н., доц., завідувач кафедри

Витяг з протоколу №4 від 28.11.2018 р.02.01.2019 – 31.12.2021Описати особливості поетики художніх текстів окремих тюркських мов; дослідити специфіку їхнього  лексико-фразеологічного складуМодернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
22Кафедра романської філології

19КФ044-03

«Романські студії: когнітивно-дискурсивний, соціолінгвістичний, психолінгвістичний, дидактичний, лінгвокультурологічний, перекладознавчий виміри»

Фундаментальне дослідження

Науковий керівник: Крючков  Георгій Георгійович, д.філол.. наук, проф.,  завідувач кафедри

№ 6 від 13.12.2018 р.02.01.2019 -31.12.2023Дослідити та описати процеси розвитку та функціонування романських мов (іспанська, італійська, французька) з урахуванням їх прагматичних, лінгвокультурних та соціолінгвістичних особливостейМодернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
23Кафедра стилістики та мовної комунікації

19КФ044-04

«Актуальні процеси неології в сучасних українських медіа» (фундаментальне дослідження).

Науковий керівник: Шевченко Лариса Іванівна, д.філол.н., проф., завідувач кафедри

Витяг з протоколу №2 від 16.10.2018 р.01.01.2019-01.01.2020Проаналізувати динаміку процесів демократизації суспільства, розвитку різних сфер комунікації у просторі модерного глобалізованого світу. Дослідити активні тенденції розвитку української мови в соціокультурних процесах сучасної держави, зокрема на матеріалі модерних мас-медіа. Дослідити активні процеси функціонування національної мови в мас-медіа, лексикографічне опрацювання нових слів у ЗМІ, розробити нових науково-навчальних видань.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
24Кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

19КП044-04

«Мови і літератури країн Далекого Сходу та Південно-Східної Азії: лінгвістичні, літературознавчі та методичні студії».

(прикладна) Науковий керівник: Асадчих  Оксана Василівна,  д.пед.н., доц.

Витяг з протоколу № 4 від 28.11.2018 р.01.01.2019 – 31.12.2019

Розробити тематичні словники з мов регіону Далекого Сходу та Південно-Східної Азії;

Розробити японсько-англійсько-український глосарій методичних термінів;

сформувати концепції розвитку викладання східних мов в українських ЗВО;

Дослідити питання корпусної лінгвістики у проекції мов Далекого Сходу та Південно-Східної Азії.

25Кафедра іноземних мов факультетів психології та соціології

19КП044-05

«Формування компетентнос-тей з академічного письма як передумови наукової діяль-ності студентів-магістрів» (прикладне дослідження).

Науковий керівник: Малій Алла Степанівна, канд. філолог. н., доцент.

Витяг

з протоколу №4 від 30.11.2018 р.

01.01.2019 – 31.12.2020Описати методичні принципи формування компетентності у написанні анотацій (авторських та критичних), а також формування навичок критичного читання наукової фахової літератури.Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації
26Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів

19КП044-06

Методика викладання професійної іноземної мови для спеціальних та академічних цілей (прикладне дослідження).

Науковий керівник: Даниліна Світлана Юріївна к.філол.н., асист.

Витяг з протоколу №4 від 30.11.2018 р.03.01.2019 – 31.12.2020Розробка та вдосконалення методик формування компетентностей з академічного письма як передумови наукової діяльності студентів-магістрів

Модернізація

суспільного

розвитку

України в

умовах

світових

процесів

глобалізації